Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat

Kilpailuoikeuden säännökset ovat luoneet puitteet yritysten toiminnalle vapaassa markkinataloudessa. Kilpailuoikeus on alunperin kehitetty tarpeeseen luoda ja ylläpitää kilpailua, avoimia markkinoita sekä talouselämän edistämistä. Kilpailuoikeuteen sisältyy laaja-alaisesti erilaisia kokonaisuuksia. Näitä ovat muun muassa kartellit, määräävää markkina-asema ja sen väärinkäyttö, yrityskauppavalvonta, vertikaaliset kilpailunrajoitukset sekä julkisten hankintojen säädökset. Kilpailuoikeuden osiosta löydät tietoa yleisesti kilpailuoikeudesta sekä sen eri osa-alueista ja julkisista hankinnoista.

Yritysten väliset sopimukset: Kilpailun rajoittaminen ›

Kartelli on kielletty kilpailunrajoitus Kartelli on keino, jolla keskenään kilpailevat elinkeinonharjoittajat voivat hillitä keskinäistä kilpailua ja näin lisätä markkinavoimaansa ja hallita kyseisiä markkinoita. Kartelli muodostuu joukosta yrityksiä, jotka jollakin tavalla liittyvät yhteen sopiakseen hinnoista tai jakaakseen markkinoita keskenään. Kartelli johtaa siihen, että siihen osallistuvat yritykset hallitsevat omaa osuuttaan markkinoista ilman, että niiden tarvitsisi tarjota kuluttajille mahdollisimman Lue lisää ›

Yritysten väliset sopimukset: Hinnoittelu ›

Mikä on hintakartelli? Tuotteen hinta on yksi tärkeimmistä kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavista tekijöistä. Toimivien markkinoiden ja kuluttajan edun mukaista on toimiva hintakilpailu. Yrittäjät siis kilpailevat keskenään kuluttajien ostopäätöksistä tuotteiden hinnoilla. Jos yrittäjien välinen kilpailu poistuu, kuluttajahinnat nousevat.Hintakartelli ovat elinkeinonharjoittajien välisiä sopimuksia, joilla alan toimijat sopivat keskenään kuluttajilta perittävistä hinnoista. Ollakseen kielletty kartelli, hinnoista ei tarvitse sopia Lue lisää ›

Määräävä markkina-asema: Kohtuuton hinnoittelu ›

Ylihinnoittelu ja alihinnoittelu Määräävässä markkina-asemassa oleva yritys voi sekä ylihinnoitella että alihinnoitella tuotteitaan tai palveluitaan. Molemmin päin tehty hinnoittelu voi olla kohtuutonta ja sitä kautta kiellettyä. Jos tällaisella hinnoittelulla on väärät tarkoitusperät, se on kiellettyä.Alihinnoittelun kohdalla puhutaan saalishinnoittelusta. Tällä tarkoitetaan yksinkertaisesti sitä, että määräävässä markkina-asemassa oleva yritys polkee hinnat tilapäisesti niin alas, että yrityksen kilpailija Lue lisää ›

Määräävä markkina-asema: Kohtuuton hinnoittelu ›

Ylihinnoittelu ja alihinnoittelu Määräävässä markkina-asemassa oleva yritys voi sekä ylihinnoitella että alihinnoitella tuotteitaan tai palveluitaan. Molemmin päin tehty hinnoittelu voi olla kohtuutonta ja sitä kautta kiellettyä. Jos tällaisella hinnoittelulla on väärät tarkoitusperät, se on kiellettyä.Alihinnoittelun kohdalla puhutaan saalishinnoittelusta. Tällä tarkoitetaan yksinkertaisesti sitä, että määräävässä markkina-asemassa oleva yritys polkee hinnat tilapäisesti niin alas, että yrityksen kilpailija Lue lisää ›

Määräävä markkina-asema: Aseman väärinkäyttö ›

Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö Määräävän markkina-aseman saavuttaminen ei ole kiellettyä, mutta määräävän markkina-aseman väärinkäyttö on. Kiellon taustalla on ajatus siitä, että toimiva kilpailu on talousjärjestelmämme perusedellytys. Määräävä markkina-asema horjuttaa kilpailuasetelmaa ts. rajoittaa tosiasiallisesti tervettä kilpailua. Tämän vuoksi on haluttu säädellä sitä käyttäytymistä, mitä määräävässä markkina-asemassa oleva toimija saa harjoittaa.Määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä on esimerkiksi kohtuuttomien osto- tai Lue lisää ›

Määräävä markkina-asema: Alihinnoittelu ›

Mitä on saalistushinnoittelu? Saalistushinnoittelulla tarkoitetaan sitä, että määräävässä markkina-asemassa oleva yritys hinnoittelullaan ajaa kilpailijoita pois markkinoilta taikka estää uusien kilpailijoiden markkinoille tulon.Saalistushinnoittelu on siis alihinnoittelua. Saalistushinnoittelun tunnusmerkki on, että määräävässä markkina-asemassa oleva yritys laskee hinnat yritykselle itselleenkin kannattamattomalle tasolle. Kun saalistushinnoittelun avulla pienempi kilpailija on ajettu pois markkinoilta tai uusien kilpailijoiden markkinoille pääsy on estetty, Lue lisää ›

Määrähinnoittelu kiellettynä kilpailunrajoittamisen keinona ›

Määrähinnoittelu Määrähinnoittelua pidetään yhtenä vakavimmista kilpailunrajoituksista. Määrähinnoittelu tarkoittaa jälleenmyyntihinnan määräämistä. Käytännössä tämä tarkoittaa siis sitä, että tuotteen valmistaja kieltäytyy myymästä tuotteitaan jälleenmyyjille, jos he eivät sitoudu tiettyyn ylemmän myyntiportaan määräämään hintatasoon. Jälleenmyyjillä tulee kuitenkin olla oikeus hinnoitella myymänsä tuotteet itsenäisesti ja kilpailla tuotteiden hinnalla. Määrähinnoittelu on vakavaa kilpailunrajoittamista. Jos esimerkiksi tuotteen valmistajan ja sen vähittäismyyjän Lue lisää ›

Kilpailuoikeuden tavoitteista ›

Kilpailunrajoituslainsäädännön tavoitteena on terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun turvaaminen vahingollisilta kilpailunrajoituksilta. Tällöin turvataan ensinnäkin kilpailuedun hankkimista hyödykkeen laadun, hinnan tai muiden ominaisuuksien avulla ja sen lisäksi pyritään varmistamaan elinkeinonharjoittajien markkinamekanismin ohjaama toimintavapaus sekä vapaa hinnanmuodostus. Toimivan kilpailu edellyttää ennen muuta alalle pääsyn vapautta sekä taloudellista kilpailua rajoittavien kilpailunrajoitusten poistamista. Kilpailunrajoituslainsäädännön keskeinen tavoite on siis turvata Lue lisää ›

Kilpailunrajoitus käsitteenä ›

Mitä kilpailunrajoittaminen tarkoittaa? Kilpailunrajoituksesta säädetään laissa kilpailunrajoituksista. Sen mukaan elinkeinonharjoittajien väliset sopimukset, elinkeinonharjoittajien yhteenliittymien päätökset sekä elinkeinonharjoittajien yhdenmukaistetut menettelytavat, joiden tarkoituksena on merkittävästi estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua tai joista seuraa, että kilpailu merkittävästi estyy, rajoittuu tai vääristyy, ovat kiellettyjä. Kiellettyjä ovat erityisesti sopimukset, päätökset ja menettelytavat, joilla vahvistetaan osto- tai myyntihintoja taikka muita kauppaehtoja, Lue lisää ›

Kilpailunrajoittamisen tavoista ›

Horisontaaliset ja vertikaaliset kilpailunrajoitukset Horisontaalisilla kilpailunrajoituksilla tarkoitetaan samalla tuotanto- tai jakeluportaalla toimivien keskenään kilpailevien elinkeinonharjoittajien välistä kilpailua rajoittavia sopimuksia ja menettelyjä. Tällaista kiellettyä toimintaa voi olla esimerkiksi kahden samaa hyödykettä valmistavan tahon taikka kahden tai useamman saman hyödykkeen ostajan tai jälleenmyyjän keskinäinen yhteistyö, kuten hinnoista sopiminen. Räkein kilpailulainsäädännön rikkominen horisontaalisessa mielessä tapahtuu yleensä kartellin muodossa. Lue lisää ›

Määräävä markkina-asema

Kilpailuoikeudessa määräävä markkina-asema ei ole itsessään kiellettyä mutta sen väärinkäyttö on. Määräävän markkina-aseman omaavalla yrityksellä on vastaava oikeus kilpailla markkinoilla kuten muillakin saman toimialan yrityksillä, mutta kyseiselle yritykselle muodostuu samalla velvollisuus varmistua siitä ettei sen toiminta haittaa kilpailua markkinoilla.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua kilpailuoikeuteen ja julkisiin hankintoihin liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon 0600 111 88 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1

Saalistushinnoittelu

Saalistushinnoittelussa määräävässä markkina-asemassa oleva yritys pyrkii hinnoittelullaan ajamaan kilpailijoita pois markkinoilta tai estämään markkinoille tulon kokonaan.

2

Monopoli

Monopolin vallitessa markkinoilla on vain yksi tietyn palvelun tai tuotteen tarjoaja. Monopolille on tyypillistä kilpailun puuttuminen, korkea hintataso ja vähäinen tuotannon määrä.

3

Kartelli

Kartellissa keskenään kilpailevat elinkeinonharjoittajat hillitsevät keskinäistä kilpailuaan ja näin lisäävät markkinavoimaansa sekä hallintaansa kyseisillä markkinoilla.

4

Yrityskauppavalvonta

Suomessa yrityskauppailmoitukset tehdään Kilpailu- ja kuluttajavirastolle. Yrityksen on tietyissä tilanteissa itse ilmoitettava yrityskauppa KKV:n tarkastettavaksi.