Kulutushyödyke: Alennushinta

Onko alennushinta totta? Kulutushyödykkeen hintaa ei saa ilmoittaa alennetuksi, jos kysymys ei ole todellisesta alennuksesta. Hintaa ei myös saa ilmoittaa alennetuksi enempää kuin se tosiasiallisesti alittaa elinkeinonharjoittajan aikaisemmin perimän hinnan.… Lue lisää »

Kuluttajansuoja: Kuluttajansuojalaki

Milloin kuluttajansuojalaki soveltuu? Pääasiallinen kuluttajia suojaava laki oikeusjärjestyksessämme on kuluttajansuojalaki. Kuluttajansuojalain säännökset koskevat kulutushyödykkeiden tarjontaa, myyntiä ja muuta markkinointia elinkeinonharjoittajilta kuluttajille. Kuluttajansuojasäännöksia sovelletaan myös hyödykkeiden välittämiseen elinkeinonharjoittajalta kuluttajalle. Kuluttajankaupan säännökset… Lue lisää »

Palvelus: Virheilmoitus

Virheilmoitus kohtuullisessa ajassa! Tilaajan on ilmoitettava palveluksen virheestä kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Tilaaja saa vedota palveluksen virheeseen virheilmoituksen tekoajasta huolimatta, jos… Lue lisää »

Palvelus: Virheen oikaisu

Voinko vaatia virheen oikaisua? Toimeksisaajan on tilaajan vaatimuksesta korjattava virhe tai uusia virheellinen suoritus ilman, että tilaajalle aiheutuu siitä lisäkustannuksia. Toimeksisaaja ei kuitenkaan ole velvollinen oikaisemaan virhettä, jos siitä aiheutuisi… Lue lisää »

Palvelus: Virheellinen palvelus

Milloin palveluksessa on virhe? Kuluttajansuojalaissa on yleinen virhesäännös kuluttajanpalvelusopimuksia varten: palveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Mitä sitten voidaan katsoa sovitun? Kirjallisessa toimeksiantosopimuksessa on… Lue lisää »

Palvelus: Viivästykseen vetoaminen

Muista vedota viivästykseen! Jos palvelus on luovutettu viivästyneenä, tilaajan on ilmoitettava tyytymättömyytensä ja halunsa purkaa sopimus tai vaatia vahingonkorvausta. Ilmoitus on tehtävä kohtuullisessa ajassa toimeksiannon suorittamisesta. Jos tilaaja purkaa sopimuksen,… Lue lisää »

Palvelus: Vaatimukset palveluksen virheen vuoksi

Mitä voin vaatia, jos palveluksessa on virhe? Kuluttajanpalvelussopimuksessa olevan virheen johdosta tilaajalla on erinäisiä oikeuksia toimeksisaajaa kohtaan. Tilaajan ensisijainen suojakeino on oikeus pidättyä maksusta. Sen jälkeen on syytä vaatia virheen… Lue lisää »

Palvelus: Tietojen antaminen palveluksesta

Millaista tietoa palveluksesta on annettu? Palveluksen on vastattava niitä tietoja, jotka toimeksisaaja on antanut palveluksen sisällöstä ja suorituksestaan ennen sopimuksen tekoa ja joiden voidaan katsoa vaikuttaneen tilaajan päätöksentekoon. Sama koskee… Lue lisää »

Palvelus: Palveluksen suorittamisen viivästyminen

Mitä jos palveluksen suorittaminen viivästyy? Toimeksisaajan suorittaman palveluksen viivästyminen oikeuttaa tilaajan ryhtymään tiettyihin suojatoimiin. Ensinnäkin tilaajalla on toimeksisaajan viivästyksen perusteella oikeus pidättyä maksamasta palveluksen hintaa. Tilaaja ei kuitenkaan saa pidättää… Lue lisää »