Perintöverotus: Perintöverotuksen toimittaminen

Miten perintöverotus toimitetaan? Perintöverotus käynnistyy perukirjan saapumisesta verotoimistoon. Perukirja asetetaan perintöverotuksen perusteeksi. Perukirjatietojen mukaan määritetään perittävän jäämistö. Mahdollinen avioehto sekä ennakkoperinnöksi katsottavat luovutukset otetaan huomioon. Verotuksessa hyväksyttyjen vähennysten jälkeinen jäännös… Lue lisää »

Perintöverotus: Perinnöstä luopuminen, veroseuraamukset

Aiheuttaako perinnöstä luopuminen perintöveroseuraamuksia? Paitsi passiivisuuden perusteella, perillinen voi menettää oikeutensa perintöön myös tarkoituksellisella luopumistahdonilmaisulla. Perinnöstä luopumisella ymmärretään perillisasemassa olevan aktiivisin toimin tapahtuvaa luopumistointa. Perinnöstä luopuminen jäämistöoikeudellisena oikeustoimena voi tapahtua… Lue lisää »

Perintöverotus: Perinnöstä luopuminen

Miten perinnöstä luopuminen otetaan perintöverotuksessa huomioon? Perinnöstä luopuminen voidaan ottaa huomioon jo säännönmukaista perintöverotusta toimitettaessa, mikäli luopumisesta on verottajalle annettu kirjallinen selvitys. Ellei luopumista ole tehty tai selvitystä verotoimistoon annettu… Lue lisää »

Perintöverotus: Perinnönjakokirja

Mikä on perinnönjakokirjan rooli perintöverotuksessa? Perintöverotus toimitetaan perinnönjättäjän jäämistöstä laaditun perukirjan perusteella, ja lisäksi jakokirjan perusteella, jos perinnönjako on toimitettu. Perinnönjaon ei tarvitse olla vielä lainvoimainen, kun laillinen jakokirja asetetaan… Lue lisää »

Perintöverotus: Perinnönjako

Mikä on perinnönjaon merkitys perintöverotuksen kannalta? Toimitettu perinnönjako ei ole edellytys perintöverotuksen toimittamiselle. Eri asia on, vaikuttaako toimitettu perinnönjako toimitettavaan perintöverotukseen tai joudutaanko toimitettua perintöverotusta muuttamaan myöhemmin toimitettavan perinnönjaon perusteella.… Lue lisää »

Perintöverotus: Ositus

Mikä on osituksen merkitys perintöverotuksen kannalta? Ositusta ei perunkirjoitukseen mennessä yleensä ole vielä toimitettu. Tällöin leski kuolinpesän osakkaana sekä lesken varat ja velat tulee merkitä perukirjaan, joka asetetaan perintöverotuksen perusteeksi.… Lue lisää »

Perintöverotus: Luottamuksensuoja

Saako perintöverotuksessa luottamuksensuojaa? Hallintomenettelyn yksi osa-alue on verotusmenettely. Luottamuksensuoja on yksi hallintomenettelyssä noudatettavista periaatteista. Muina hallinnon päätöksentekoa ohjaavina periaatteina on mainittu myös EU-oikeudesta peräisin olevat lainalaisuusperiaate, suhteellisuusperiaate, oikeusvarmuusperiaate, yhdenvertaisuusperiaate, yleiset… Lue lisää »

Perintöverotus: Kiinteistön arvon vahvistus

Vähentääkö lesken hallintaoikeus asuinkiinteistön arvoa luovutusvoittoverotuksessa? Perintöverotuksessa vahvistetaan kiinteistön arvo. Kiinteistöön kohdistuvalle hallintaoikeudelle vahvistetaan oma erillinen arvonsa, jos hallintaoikeusvähennys perintöverotuksessa hyväksytään. Hallintaoikeus on kiinteistöön nähden erillinen irtain oikeus, joten sen… Lue lisää »