Salassapitorikos

Mikäli henkilö laissa tai asetuksessa säädetyn taikka viranomaisen lain nojalla erikseen määräämän salassapitovelvollisuuden vastaisesti paljastaa salassa pidettävän seikan, josta hän on asemassaan, toimessaan tai tehtävää suorittaessaan saanut tiedon, taikka käyttää… Lue lisää »

Vastuun kohdentuminen työrikoksissa

Työrikoksissa ei voi aina suoraan sanoa, kuka organisaatiossa on vastuussa rikoksesta. Lakiin on otettu erillinen säännös vastuun kohdistumisesta. Rangaistavaksi säädetystä työnantajan tai tämän edustajan menettelystä tuomitaan rangaistukseen se, jonka velvollisuuksien… Lue lisää »

Kiskonnantapainen työsyrjintä

Kiskonnantapainen työsyrjintä on työsyrjinnän erityistilanne. Teon tulee siis ensiinäkin täyttää työsyrjinnän tunnusmerkistön. Työsyrjintään syyllistyy työnantaja tai tämän edustaja, joka työpaikasta ilmoittaessaan, työntekijää valitessaan tai palvelussuhteen aikana ilman painavaa, hyväksyttävää syytä asettaa… Lue lisää »

Datavahingonteko

Datavahingontekoon voi syyllistyä usealla eri tekotavalla. Datavahingontekoon syyllistyy henkilö, joka oikeudettomasti hävittää, turmelee, kätkee, vahingoittaa, muuttaa, saattaa käyttökelvottomaksi tai salaa tietovälineelle tallennetun tiedon tai muun tallennuksen taikka tietojärjestelmässä olevan datan.… Lue lisää »

Suojauksen purkujärjestelmärikos

Eräiden suojauksen purkujärjestelmien tai sen osan oikeudeton hallussapito, käyttö, valmistaminen, maahantuonti, kaupanpito, vuokraus, levittäminen, myynninedistäminen, asentaminen ja huolto on lain mukaan kielletty. Tällaisia järjestelmiä ovat sellaiset suojauksen purkujärjestelmät, joiden ensisijaisena… Lue lisää »

Luvattoman ulkomaisen työvoiman käyttö

Mikäli työnantaja tai tämän edustaja ottaa palvelukseen tai pitää palveluksessa sellaisen ulkomaalaisen, jolla ei ole työntekijän oleskelulupaa tai muuta työntekoon Suomessa oikeuttavaa lupaa, katsotaan hänen syyllistyvän luvattoman ulkomaisen työvoiman käyttöön.… Lue lisää »

Työaikasuojelurikos

Työaikasuojelurikoksella tarkoitetaan tekoa, jossa työnantaja tai tämän edustaja, joko tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta: laiminlyö työntekijän vahingoksi työaika- tai vuosilomakirjanpidon, pitää sitä väärin, muuttaa, kätkee tai hävittää sen taikka tekee sen… Lue lisää »

Työntekijöiden edustajien oikeuksien loukkaaminen

Työntekijöiden edustajilla on joitain erityisiä oikeuksia. Mikäli tällainen edustaja erotetaan ilman perustetta, kyseessä voi olla työntekijöiden edustajien oikeuksien loukkaaminen. Työnantaja tai tämän edustaja syyllistyy työntekijöiden edustajien oikeuksien loukkaamiseen, mikäli ilman… Lue lisää »

Työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaaminen

Työntekijöille on laissa turvattu järjestäytymisvapaus. Järjestäytymisvapaus kuuluu työntekijän yhdistymisvapauteen. Lain mukaan työntekijällä on oikeus kuulua yhdistykseen sekä oikeus osallistua tällaisen yhdistyksen toimintaan, tai perustaa luvallinen yhdistys. Työntekijällä on niin ikään… Lue lisää »

Yleisiä määritelmiä työrikoksiin liittyen

Lakiin on kirjattu eräitä määritelmiä työrikoksiin liittyen. Työnantajalla tarkoitetaan sitä, joka työsuhteessa taikka virka- tai siihen rinnastettavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa teettää työtä, sekä sitä, joka tosiasiallisesti käyttää työnantajalle kuuluvaa päätösvaltaa. Työnantajan edustajalla… Lue lisää »