Rikosoikeus

Osakeyhtiörikoksesta voidaan rankaista sakolla tai enintään yhdellä vuodella vankeutta. Näin voi käydä mikäli esimerkiksi yksityisen osakeyhtiön arvopapereita otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Rikosoikeudelliseen tai vahingonkorvaus vastuuseen voi joutua myös osakeyhtiön toimitusjohtaja. Lue yrityksesi kannalta kaikki tarpeellinen tieto rikosoikeudellisesta näkökulmasta Laki24:n sivuilta.

Lievä väärennys ›

Mikäli väärennys, huomioon ottaen todistuskappaleen laatu tai muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko lieväksi väärennykseksi. Lievästä väärennyksestä tuomitaan sakkoa.  

Yleisiä määritelmiä – Virkamies, julkista luottamustehtävää hoitava henkilö, julkista valtaa käyttävä henkilö ›

Virkamiehellä tarkoitetaan henkilöä, joka on virka- tai siihen rinnastettavassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan taikka kuntayhtymään tai muuhun kuntien julkisoikeudelliseen yhteistoimintaelimeen, eduskuntaan, valtion liikelaitokseen taikka evankelisluterilaiseen kirkkoon tai ortodoksiseen kirkkokuntaan tai sen seurakuntaan tai seurakuntien yhteistoimintaelimeen, Ahvenanmaan maakuntaan, Suomen Pankkiin, Kansaneläkelaitokseen, Työterveyslaitokseen, kunnalliseen eläkelaitokseen, Kuntien takauskeskukseen tai kunnalliseen työmarkkinalaitokseen. Julkista luottamustehtävää hoitavalla henkilöllä tarkoitetaan kunnanvaltuutettua ja muuta Lue lisää ›

Virkavelvollisuuden rikkominen ›

Mikäli virkamies rikkoo virkaansa toimittaessaan tahallaan virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan hänen syyllistyvän virkavelvollisuuden rikkomiseen. Virkavelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi. Virkamies voidaan niin ikään tuomita teon johdosta viralta pantavaksi, mikäli hän Lue lisää ›

Virkasalaisuuden rikkominen ja tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen ›

Virkasalaisuuden rikkomisella tarkoitetaan tekoa, jossa virkamies tahallaan palvelussuhteensa aikana tai sen päätyttyä oikeudettomasti paljastaa sellaisen asiakirjan tai tiedon, joka lain mukaan on salassa pidettävä tai jota ei lain mukaan saa ilmaista, taikka, käyttää omaksi tai toisen hyödyksi taikka toisen vahingoksi edellä tarkoitettua asiakirjaa tai tietoa. Virkasalaisuuden rikkomisesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Virkamies Lue lisää ›

Virka-aseman väärinkäyttäminen ›

Virka-aseman väärinkäyttämisellä tarkoitetaan toimintaa, jossa virkamies hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä taikka aiheuttaakseen toiselle haittaa tai vahinkoa joko rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa osallistuessaan päätöksentekoon tai sen valmisteluun tai käyttäessään julkista valtaa muissa virkatehtävissään, taikka, käyttää väärin asemaansa käskyvallassaan tai välittömässä valvonnassaan olevaan henkilöön nähden. Virka-aseman väärinkäyttämisestä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään Lue lisää ›

Törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen ›

Mikäli virka-aseman väärinkäyttämisessä tavoitellaan huomattavan suurta hyötyä, taikka, pyritään aiheuttamaan erityisen tuntuvaa haittaa tai vahinkoa, taikka, mikäli rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai häikäilemättömästi, ja virka-aseman väärinkäyttäminen on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi virka-aseman väärinkäyttämiseksi. Törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta. Tämän lisäksi kyseinen virkamies tuomitaan viralta pantavaksi.

Törkeä lahjuksen ottaminen ›

Mikäli lahjuksen ottamisessa virkamies asettaa lahjuksen toimintansa ehdoksi, taikka toimii tai hänen tarkoituksenaan on toimia lahjan tai edun vuoksi palvelussuhteessaan velvollisuuksiensa vastaisesti lahjanantajaa tai toista huomattavasti hyödyttäen tai vaihtoehtoisesti toiselle tuntuvaa vahinkoa tai haittaa aiheuttaen, taikka, mikäli lahjan tai edun arvo on huomattava, ja lahjuksen ottaminen on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi lahjuksen Lue lisää ›

Lahjusrikkomus ›

Lahjusrikkomuksella tarkoitetaan tekoa, jossa virkamies pyytää itselleen tai toiselle lahjan tai muun oikeudettoman edun, taikka tekee muutoin aloitteen sellaisen edun saamiseksi, taikka, ottaa vastaan tai hyväksyy lahjan tai muun edun taikka hyväksyy sitä koskevan lupauksen tai tarjouksen siten, että menettely on omiaan heikentämään luottamusta viranomaistoiminnan tasapuolisuuteen. Lahjusrikkomuksesta tuomitaan, ellei kyseistä tekoa ole rangaistava lahjuksen ottamisena Lue lisää ›

Velallisen epärehellisyys ›

Velallinen, joka hävittää omaisuuttaan; tai, ilman hyväksyttävää syytä lahjoittaa tai muuten luovuttaa omaisuuttaan; tai, siirtää omaisuuttaan ulkomaille saattaakseen sen velkojiensa ulottumattomiin; tai, lisää perusteettomasti velvoitteitaan, ja tällä toiminnallaan aiheuttaa maksukyvyttömäksi tulemisensa tai oleellisesti pahentaa maksukyvyttömyyttään, syyllistyy velallisen epärehellisyyteen. Velallisen epärehellisyydestä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Törkeä velallisen epärehellisyys ›

Mikäli velallisen epärehellisyydessä tavoitellaan huomattavaa hyötyä, tai, aiheutetaan huomattavaa tai erityisen tuntuvaa vahinkoa velkojille, tai, rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti, ja velallisen epärehellisyys on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi velallisen epärehellisyydeksi. Törkeästä velallisen epärehellisyydestä tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta.

Luottamusaseman väärinkäyttö

Mikäli henkilö, jonka tehtävänä on ollut hoitaa toisen taloudellisia tai oikeudellisia asioita, väärinkäyttää luottamusasemaansa ryhtymällä sellaisiin toimiin, joihin hänellä ei ollut oikeutta, tai jättää tehtävänsä kokonaan tai osittain suorittamatta sekä aiheuttaa toimillaan vahinkoa tälle henkilölle, on syyllistynyt luottamusaseman väärinkäyttöön. Luottamusaseman väärinkäytöstä voidaan tuomita sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua rikosoikeuteen liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon
0600 111 88 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1

Sisäpiiritieto

Sisäpiirintieto tarkoittaa julkisen kaupankäynnin kohteena olevaan arvopaperiin liittyvää täsmällistä tietoa, jota ei ole julkistettu ja joka on omiaan vaikuttamaan arvopaperin arvoon.

2

Kurssin vääristäminen

Kurssin vääristäminen on arvopaperimarkkinarikos. Se voi olla julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin harhaanjohtava osto- tai myyntitarjous.

3

Rahanpesu

Rahanpesu on rikos, jolla tekijä pyrkii häivyttämään rikoksella hankittua omaisuutta tai rahan alkuperää. Sen tarkoituksena on saada raha näyttämään laillisesti hankitulta.

4

Kirjanpitorikos

Kirjanpitorikokset ovat talousrikoksia. Niissä tekijä pyrkii usein peittämään muita yritystoiminnan yhteydessä tapahtuneita talousrikoksia.