Rikosoikeus

Osakeyhtiörikoksesta voidaan rankaista sakolla tai enintään yhdellä vuodella vankeutta. Näin voi käydä mikäli esimerkiksi yksityisen osakeyhtiön arvopapereita otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Rikosoikeudelliseen tai vahingonkorvaus vastuuseen voi joutua myös osakeyhtiön toimitusjohtaja. Lue yrityksesi kannalta kaikki tarpeellinen tieto rikosoikeudellisesta näkökulmasta Laki24:n sivuilta.

Varkaus ›

Varkaudella tarkoitetaan irtaimen omaisuuden anastamista toisen hallusta omaisuutta. Varkaudesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi ja kuusi kuukautta. Teon yritys on rangaistava. Mikäli rikoksentekijä asuu yhteistaloudessa asianomistajan kanssa ja rikoksen kohteena on tässä yhteistaloudessa oleva omaisuus; taikka, mikäli rikoksen kohteena on rikoksentekijän puolison, sisaruksen tai suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa olevan sukulaisen omaisuus; taikka, Lue lisää ›

Vakuusoikeuden loukkaus ›

Mikäli henkilö loukkaa toisen pantti- tai pidätysoikeutta hävittämällä, vahingoittamalla, ottamalla haltuunsa tai käyttämällä omaisuuttaan tai luovuttamalla omaisuuttaan tai muulla tavalla määräämällä siitä, katsotaan hänen syyllistyvän vakuusoikeuden loukkaukseen. Vakuusoikeuden loukkauksesta tuomitaan myös se, joka tekee edellä tarkoitetun rikoksen rikoksen kohteena olevan omaisuuden omistajan puolesta. Vakuusoikeuden loukkauksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta. Virallinen syyttäjä ei Lue lisää ›

Törkeä varkaus ›

Mikäli varkaudessa anastamisen kohteena on erittäin arvokas omaisuus; taikka, anastamisella aiheutetaan rikoksen uhrille tämän olot huomioon ottaen erityisen tuntuvaa vahinkoa; taikka, rikoksentekijä käyttää hyväkseen rikoksen uhrin avutonta tai hädänalaista tilaa; taikka, rikoksentekijä tai osallinen varustautuu teon toteuttamista varten ampuma-aseella, räjähdysaineella taikka muulla näiden kaltaisella vaarallisella välineellä; taikka, rikoksentekijä murtautuu asuttuun asuntoon, ja varkaus on myös Lue lisää ›

Törkeä luvaton käyttö ›

Mikäli luvattomassa käytössä tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä tai aiheutetaan rikoksen uhrille tämän olot huomioon ottaen erityisen tuntuvaa vahinkoa tai haittaa, ja luvaton käyttö on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi luvattomaksi käytöksi. Törkeästä luvattomasta käytöstä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Törkeä kavallus ›

Mikäli kavalluksessa kohteena on erittäin arvokas omaisuus tai suuri määrä varoja; taikka, aiheutetaan rikoksen uhrille tämän olot huomioon ottaen erityisen tuntuvaa vahinkoa; taikka, rikoksentekijä käyttää hyväkseen erityisen vastuullista asemaansa, ja kavallus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi kavallukseksi. Törkeästä kavalluksesta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta. Teon yritys on rangaistava Lue lisää ›

Valtiopetos ›

Valtiopetoksella tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö pyrkii väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla tai muulla tähän rinnastettavalla tavalla oikeudettomasti pakottamalla taikka valtiosääntöä rikkoen kumoamaan Suomen valtiosäännön, tai muuttamaan sitä, taikka muuttamaan Suomen valtiojärjestystä. Valtiopetokseksi katsotaan myös tilanne, jossa henkilö väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla syrjäyttää tai yrittää syrjäyttää tasavallan presidentin, valtioneuvoston tai eduskunnan, taikka kokonaan tai osittain Lue lisää ›

Valtiopetoksen valmistelu ›

Valtiopetoksen valmistelulla tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö tarkoituksenaan tehdä valtiopetos ryhtyy yhteydenpitoon vieraan valtion tai sen asiamiehen kanssa; taikka, valmistaa, hankkii, kokoaa tai varastoi aseita, ampumatarvikkeita tai muita vastaavia väkivallan käyttöön soveltuvia välineitä; taikka, antaa koulutusta aseiden tai muiden väkivallan käyttöön soveltuvien välineiden käyttämisessä; taikka, värvää tai kokoaa väkeä tai varustaa sitä aseilla. Valtiopetoksen valmisteluksi katsotaan Lue lisää ›

Törkeä valtiopetos ›

Mikäli kyseessä on tilanne, jossa valtiopetoksessa rikoksentekijänä on tasavallan presidentti, valtioneuvoston jäsen tai muu valtion ylimpään poliittiseen tai sotilaalliseen johtoon kuuluva henkilö; taikka, rikoksen tekemiseen käytetään aseistettua joukkoa; taikka, rikos tehdään ihmisiä surmaamalla; taikka, rikos on poikkeuksellisten olojen vuoksi erityisen vaarallinen, ja valtiopetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi valtiopetokseksi. Törkeästä valtiopetoksesta tuomitaan Lue lisää ›

Vahingonteko yhteiseen ja yksityiseen omaisuuteen ›

Teko katsotaan vahingonteoksi myös silloin, kun teko kohdistuu yhteiseen omaisuuteen, johon tekijällä on osuus. Mikäli vahingontekorikoksen kohteena on ollut ainoastaan yksityinen omaisuus, ei virallinen syyttäjä saa nostaa syytettä, ellei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi.

Vahingonteko ›

Mikäli henkilö oikeudettomasti hävittää tai vahingoittaa toisen omaisuutta, katsotaan hänen syyllistyvän vahingontekoon. Vahingonteosta tuomitaan myös se, joka toista vahingoittaakseen oikeudettomasti hävittää, turmelee, kätkee tai salaa tietovälineelle tallennetun tiedon tai muun tallennuksen tai yrittää tehdä tällaisen teon. Vahingonteosta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi.

Luottamusaseman väärinkäyttö

Mikäli henkilö, jonka tehtävänä on ollut hoitaa toisen taloudellisia tai oikeudellisia asioita, väärinkäyttää luottamusasemaansa ryhtymällä sellaisiin toimiin, joihin hänellä ei ollut oikeutta, tai jättää tehtävänsä kokonaan tai osittain suorittamatta sekä aiheuttaa toimillaan vahinkoa tälle henkilölle, on syyllistynyt luottamusaseman väärinkäyttöön. Luottamusaseman väärinkäytöstä voidaan tuomita sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua rikosoikeuteen liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon
0600 111 88 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1

Sisäpiiritieto

Sisäpiirintieto tarkoittaa julkisen kaupankäynnin kohteena olevaan arvopaperiin liittyvää täsmällistä tietoa, jota ei ole julkistettu ja joka on omiaan vaikuttamaan arvopaperin arvoon.

2

Kurssin vääristäminen

Kurssin vääristäminen on arvopaperimarkkinarikos. Se voi olla julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin harhaanjohtava osto- tai myyntitarjous.

3

Rahanpesu

Rahanpesu on rikos, jolla tekijä pyrkii häivyttämään rikoksella hankittua omaisuutta tai rahan alkuperää. Sen tarkoituksena on saada raha näyttämään laillisesti hankitulta.

4

Kirjanpitorikos

Kirjanpitorikokset ovat talousrikoksia. Niissä tekijä pyrkii usein peittämään muita yritystoiminnan yhteydessä tapahtuneita talousrikoksia.