Rikosoikeus

Osakeyhtiörikoksesta voidaan rankaista sakolla tai enintään yhdellä vuodella vankeutta. Näin voi käydä mikäli esimerkiksi yksityisen osakeyhtiön arvopapereita otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Rikosoikeudelliseen tai vahingonkorvaus vastuuseen voi joutua myös osakeyhtiön toimitusjohtaja. Lue yrityksesi kannalta kaikki tarpeellinen tieto rikosoikeudellisesta näkökulmasta Laki24:n sivuilta.

Törkeä varkaus ›

Mikäli varkaudessa anastamisen kohteena on erittäin arvokas omaisuus; taikka, anastamisella aiheutetaan rikoksen uhrille tämän olot huomioon ottaen erityisen tuntuvaa vahinkoa; taikka, rikoksentekijä käyttää hyväkseen rikoksen uhrin avutonta tai hädänalaista tilaa; taikka, rikoksentekijä tai osallinen varustautuu teon toteuttamista varten ampuma-aseella, räjähdysaineella taikka muulla näiden kaltaisella vaarallisella välineellä; taikka, rikoksentekijä murtautuu asuttuun asuntoon, ja varkaus on myös Lue lisää ›

Törkeä luvaton käyttö ›

Mikäli luvattomassa käytössä tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä tai aiheutetaan rikoksen uhrille tämän olot huomioon ottaen erityisen tuntuvaa vahinkoa tai haittaa, ja luvaton käyttö on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi luvattomaksi käytöksi. Törkeästä luvattomasta käytöstä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Törkeä kavallus ›

Mikäli kavalluksessa kohteena on erittäin arvokas omaisuus tai suuri määrä varoja; taikka, aiheutetaan rikoksen uhrille tämän olot huomioon ottaen erityisen tuntuvaa vahinkoa; taikka, rikoksentekijä käyttää hyväkseen erityisen vastuullista asemaansa, ja kavallus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi kavallukseksi. Törkeästä kavalluksesta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta. Teon yritys on rangaistava Lue lisää ›

Valtiopetos ›

Valtiopetoksella tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö pyrkii väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla tai muulla tähän rinnastettavalla tavalla oikeudettomasti pakottamalla taikka valtiosääntöä rikkoen kumoamaan Suomen valtiosäännön, tai muuttamaan sitä, taikka muuttamaan Suomen valtiojärjestystä. Valtiopetokseksi katsotaan myös tilanne, jossa henkilö väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla syrjäyttää tai yrittää syrjäyttää tasavallan presidentin, valtioneuvoston tai eduskunnan, taikka kokonaan tai osittain Lue lisää ›

Valtiopetoksen valmistelu ›

Valtiopetoksen valmistelulla tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö tarkoituksenaan tehdä valtiopetos ryhtyy yhteydenpitoon vieraan valtion tai sen asiamiehen kanssa; taikka, valmistaa, hankkii, kokoaa tai varastoi aseita, ampumatarvikkeita tai muita vastaavia väkivallan käyttöön soveltuvia välineitä; taikka, antaa koulutusta aseiden tai muiden väkivallan käyttöön soveltuvien välineiden käyttämisessä; taikka, värvää tai kokoaa väkeä tai varustaa sitä aseilla. Valtiopetoksen valmisteluksi katsotaan Lue lisää ›

Törkeä valtiopetos ›

Mikäli kyseessä on tilanne, jossa valtiopetoksessa rikoksentekijänä on tasavallan presidentti, valtioneuvoston jäsen tai muu valtion ylimpään poliittiseen tai sotilaalliseen johtoon kuuluva henkilö; taikka, rikoksen tekemiseen käytetään aseistettua joukkoa; taikka, rikos tehdään ihmisiä surmaamalla; taikka, rikos on poikkeuksellisten olojen vuoksi erityisen vaarallinen, ja valtiopetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi valtiopetokseksi. Törkeästä valtiopetoksesta tuomitaan Lue lisää ›

Vahingonteko yhteiseen ja yksityiseen omaisuuteen ›

Teko katsotaan vahingonteoksi myös silloin, kun teko kohdistuu yhteiseen omaisuuteen, johon tekijällä on osuus. Mikäli vahingontekorikoksen kohteena on ollut ainoastaan yksityinen omaisuus, ei virallinen syyttäjä saa nostaa syytettä, ellei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi.

Vahingonteko ›

Mikäli henkilö oikeudettomasti hävittää tai vahingoittaa toisen omaisuutta, katsotaan hänen syyllistyvän vahingontekoon. Vahingonteosta tuomitaan myös se, joka toista vahingoittaakseen oikeudettomasti hävittää, turmelee, kätkee tai salaa tietovälineelle tallennetun tiedon tai muun tallennuksen tai yrittää tehdä tällaisen teon. Vahingonteosta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi.

Törkeä vahingonteko ›

Mikäli vahingonteolla aiheutetaan joko erittäin suurta taloudellista vahinkoa, tai, rikoksen uhrille tämän olot huomioon ottaen erityisen tuntuvaa vahinkoa, tai, historiallisesti tai sivistyksellisesti erityisen arvokkaalle omaisuudelle huomattavaa vahinkoa taikka mikäli osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa oikeudettomasti hävitetään, turmellaan, kätketään tai salataan tietovälineelle tallennettu tieto tai muun tallennus, ja vahingonteko on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi Lue lisää ›

Rikoksen tekijä korvannut vahingon ›

Vahingonteosta ja lievästä vahingonteosta voidaan jättää ilmoitus tekemättä, syyte ajamatta tai rangaistus tuomitsematta, mikäli rikoksen tekijä on korvannut vahingon ja vahingonkorvaus harkitaan riittäväksi seuraamukseksi tehdystä teosta.

Luottamusaseman väärinkäyttö

Mikäli henkilö, jonka tehtävänä on ollut hoitaa toisen taloudellisia tai oikeudellisia asioita, väärinkäyttää luottamusasemaansa ryhtymällä sellaisiin toimiin, joihin hänellä ei ollut oikeutta, tai jättää tehtävänsä kokonaan tai osittain suorittamatta sekä aiheuttaa toimillaan vahinkoa tälle henkilölle, on syyllistynyt luottamusaseman väärinkäyttöön. Luottamusaseman väärinkäytöstä voidaan tuomita sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua rikosoikeuteen liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon
0600 111 88 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1.

Sisäpiiritiedon väärinkäyttäminen

Sisäpiirintiedolla tarkoitetaan julkisen kaupankäynnin kohteena olevaan arvopaperiin liittyvää täsmällistä tietoa, jota ei ole julkistettu tai joka muuten ei ole ollut markkinoilla saatavissa ja joka on omiaan vaikuttamaan arvopaperin arvoon.

2.

Kurssin vääristäminen

Julkisen kaupankäynnin tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin kurssia ei saa vääristää. Mikäli toimija vääristää julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin kurssia hankkiakseen itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä, katsotaan henkilön syyllistyneen kurssin vääristämiseen.

3.

Rahanpesu

Rahanpesulla tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö ottaa vastaan, käyttää, muuntaa, luovuttaa, siirtää tai välittää rikoksella hankittua omaisuutta, rikoksen tuottamaa hyötyä tai näiden tilalle tullutta omaisuutta peittääkseen hyödyn tai omaisuuden laittoman alkuperän tai avustaakseen rikoksentekijää välttämään rikoksen oikeudelliset seuraamukset.

4.

Kirjanpitorikos

Jos kirjanpitovelvollinen, tämän edustaja, tosiasiallista määräysvaltaa käyttävä tai se, jonka tehtäväksi kirjanpito on toimeksiannolla annettu, laiminlyö liiketapahtumien kirjaamista tai tilinpäätöksen laatimista vastoin kirjanpitolainsäädännön mukaisia velvollisuuksia taikka, merkitsee kirjanpitoon vääriä tietoja ja tällä toiminnalla vaikeuttaa oikean kuvan saamista kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta, syyllistyy kirjanpitorikokseen.