Työnvälityksen maksukiellon rikkominen

Lain mukaan yksityisiä työvoimapalveluja tarjoavat eivät saa periä maksua henkilöasiakkaalta tarjoamistaan palveluista, jotka vastaavat työnvälityspalveluja, avoimia työpaikkoja ja työnhakua koskevaa tiedon välittämistä ja neuvontaa tai työnhakijaksi rekisteröimistä. Maksua ei saa… Lue lisää »

Työturvallisuusrikos

Työturvallisuusrikokseen voi syyllistyä työnantaja tai tämän edustaja, joka rikkoo tai laiminlyö työturvallisuusmääräyksiä. Kyseessä on työturvallisuusrikos, kun työnantaja tai tämän edustaja tahallaan tai huolimattomuudesta: rikkoo työturvallisuusmääräyksiä tai aiheuttaa työturvallisuusmääräysten vastaisen puutteellisuuden… Lue lisää »

Työsyrjintä

Työntekijöiden syrjinnästä on laajalti lainsäädäntöä. Esimerkiksi työsopimuslain mukaan työnantajan on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti. Mikäli työnantaja tai tämän edustaja kuitenkin syrjii työnhakijaa tai työntekijää, hän voi syyllistyä rikokseen. Työsyrjinnästä tuomitaan sakkoa… Lue lisää »

Vahingontekorikosten erityispiirteitä

Vahingontekorikoksia ovat vahingonteko, datavahingonteko sekä näiden rikosten lievät ja törkeät tekomuodot. Vahingontekorikoksia koskee tietty erityissääntely yhteisen omaisuuden, syyteoikeuden ja toimenpiteistä luopumisen osalta. Ensinnäkin laissa on säädelty, että vahingontekorikoksiin syyllistyy myös… Lue lisää »

Lievä ja törkeä vahingonteko

Vahingonteko voidaan tuomita myös lievänä tai törkeänä. Arvioinnin pohjana on vahingonteon tunnusmerkistö. Vahingontekoon syyllistyy henkilö, joka oikeudettomasti hävittää tai vahingoittaa toisen omaisuutta. Myös törkeä ja lievä vahingonteko edellyttää tekijän tahallisuutta.… Lue lisää »

Vahingonteko kohdistuu konkreettiseen omaisuuteen

Mikäli henkilö oikeudettomasti hävittää tai vahingoittaa toisen omaisuutta, katsotaan hänen syyllistyvän vahingontekoon. Kyseessä on vahingonteko myös silloin, kun teko kohdistuu yhteiseen omaisuuteen, johon tekijällä on osuus. Vahingonteko kohdistuu konkreettiseen omaisuuteen,… Lue lisää »

Törkeä valtiopetos

Valtiopetos on erittäin vakava rikos, ja se voidaan tiettyjen edellytysten täyttyessä tuomita myös törkeänä. Arvioinnin pohjana on valtiopetoksen tunnusmerkistö. Teko katsotaan törkeäksi, mikäli kyseessä on tilanne, jossa valtiopetoksessa rikoksentekijänä on… Lue lisää »

Valtiopetoksen valmistelu

Valtiopetos on rikos, jonka tavoitteena on kumota Suomen valtiosääntö tai muuttaa sitä taikka, muuttaa Suomen valtiojärjestystä, syrjäyttää tasavallan presidentin, valtioneuvoston tai eduskunnan taikka kokonaan tai osaksi estää niitä käyttämästä toimivaltaansa.… Lue lisää »

Valtiopetos

Valtiopetoksella tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö pyrkii väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla tai muulla tähän rinnastettavalla tavalla oikeudettomasti pakottamalla taikka valtiosääntöä rikkoen: kumoamaan Suomen valtiosäännön, tai muuttamaan sitä, taikka muuttamaan Suomen… Lue lisää »

Vakuusoikeuden loukkaus

Vakuutusoikeuden loukkauksessa on kyse toimista, joilla hallitaan omaa tai toisen omaisuuttaa siten, että se loukkaa toisen pantti- tai pidätysoikeutta. Henkilön katsotaan syyllistyvän vakuusoikeuden loukkaukseen, mikäli hän loukkaa toisen pantti- tai… Lue lisää »