Rikosoikeus

Osakeyhtiörikoksesta voidaan rankaista sakolla tai enintään yhdellä vuodella vankeutta. Näin voi käydä mikäli esimerkiksi yksityisen osakeyhtiön arvopapereita otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Rikosoikeudelliseen tai vahingonkorvaus vastuuseen voi joutua myös osakeyhtiön toimitusjohtaja. Lue yrityksesi kannalta kaikki tarpeellinen tieto rikosoikeudellisesta näkökulmasta Laki24:n sivuilta.

Törkeä ympäristön turmeleminen ›

Mikäli ympäristön turmelemisessa ympäristölle tai terveydelle aiheutettu vahinko tai tällaisen vahingon vaara on erityisen suuri ottaen huomioon aiheutetun tai uhkaavan vahingon pitkäaikaisuus, laaja ulottuvuus tai muut seikat; taikka, mikäli rikos tehdään aiemman kielletyn menettelyn johdosta saadusta viranomaisen määräyksestä tai kiellosta huolimatta, ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi ympäristön turmelemiseksi. Törkeästä ympäristön Lue lisää ›

Tuottamuksellinen ympäristön turmeleminen ›

Mikäli toimija muusta kuin törkeästä huolimattomuudesta saattaa, päästää tai jättää ympäristöön esineen, ainetta, säteilyä tai muuta vastaavaa lain tai lain nojalla annetun säännöksen taikka yleisen tai yksittäistapausta koskevan määräyksen vastaisesti, tai ilman laissa edellytettyä lupaa tai samaisten lupaehtojen vastaisesti siten, että kyseinen teko on omiaan aiheuttamaan ympäristön pilaantumista, muuta vastaavaa ympäristön haitallista muuttumista tai roskaantumista Lue lisää ›

Rakennussuojelurikos ›

Mikäli henkilö joko tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta, ilman laissa edellytettyä lupaa, purkaa, hävittää, turmelee tai peittää rakennettuun ympäristöön kuuluvan kohteen, joka on laissa tai sen nojalla annetulla määräyksellä suojeltu tai lain nojalla suojeltu tai päätetty asettaa toimenpidekieltoon, katsotaan hänen syyllistyvän rakennussuojelurikokseen. Rakennussuojelurikoksesta tuomitaan myös se, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta purkaa, hävittää tai turmelee laissa Lue lisää ›

Luonnonsuojelurikos ›

Mikäli henkilö joko tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta oikeudettomasti hävittää tai turmelee laissa tai sen nojalla suojeltavaksi tai rauhoitetuksi säädetyn tai määrätyn taikka toimenpiderajoituksen alaisen tai toimenpidekieltoon määrätyn luonnonalueen, eläimen, kasvin tai muun luontoon kuuluvan kohteen; taikka, lain tai sen nojalla annetun säännöksen tai määräyksen vastaisesti erottaa ympäristöstään taikka tuo maahan, vie maasta tai kuljettaa Suomen Lue lisää ›

Väärennysaineiston hallussapito ›

Väärennysaineiston hallussapidolla tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö ilman hyväksyttävää syytä vastaanottaa, hankkii, kuljettaa tai pitää hallussaan väärän tai väärennetyn todistuskappaleen tai valmistaa, vastaanottaa, hankkii, myy, luovuttaa tai pitää hallussaan sellaisen välineen tai tarvikkeen, jota voidaan perustellusti epäillä pääasiallisesti käytettävän väärennysrikosten tekemiseen. Väärennysaineiston hallussapidosta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.

Väärennys ›

Väärennyksellä tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö valmistaa väärän asiakirjan tai muun todistuskappaleen tai väärentää sellaisen käytettäväksi harhauttavana todisteena, taikka käyttää väärää tai väärennettyä todistuskappaletta tällaisena todisteena. Väärennyksestä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Törkeä väärennys ›

Mikäli väärennyksessä rikoksen kohteena oleva todistuskappale on yleiseltä kannalta tärkeä viranomaisen säilyttämä arkistoasiakirja tai viranomaisen pitämä yleinen rekisteri taikka jos todistuskappale on todistusarvoltaan muuten erityisen merkityksellinen tai mikäli rikoksentekijä käyttää väärennysrikosten tekemistä varten hankittua teknistä laitteistoa taikka muuten toimii erityisen suunnitelmallisesti, ja väärennys on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi väärennykseksi. Törkeästä väärennyksestä tuomitaan Lue lisää ›

Todistuskappale ›

Todistuskappaleella tarkoitetaan asiakirjaa ja sen näköisjäljennöstä, merkkiä, leimaa, rekisterikilpeä, ääni- ja kuvatallennetta, piirturin, laskimen tai muun vastaavan teknisen laitteen tuottamaa tallennetta sekä automaattiseen tietojenkäsittelyyn soveltuvaa tallennetta, mikäli sitä käytetään tai voidaan käyttää oikeudellisesti merkityksellisenä todisteena oikeuksista, velvoitteista tai tosiasioista. Todistuskappale on väärä, mikäli se on todisteena käytettäessä omiaan antamaan erehdyttävän kuvan alkuperästään tai antajansa henkilöllisyydestä. Lue lisää ›

Lievä väärennys ›

Mikäli väärennys, huomioon ottaen todistuskappaleen laatu tai muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko lieväksi väärennykseksi. Lievästä väärennyksestä tuomitaan sakkoa.  

Yleisiä määritelmiä – Virkamies, julkista luottamustehtävää hoitava henkilö, julkista valtaa käyttävä henkilö ›

Virkamiehellä tarkoitetaan henkilöä, joka on virka- tai siihen rinnastettavassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan taikka kuntayhtymään tai muuhun kuntien julkisoikeudelliseen yhteistoimintaelimeen, eduskuntaan, valtion liikelaitokseen taikka evankelisluterilaiseen kirkkoon tai ortodoksiseen kirkkokuntaan tai sen seurakuntaan tai seurakuntien yhteistoimintaelimeen, Ahvenanmaan maakuntaan, Suomen Pankkiin, Kansaneläkelaitokseen, Työterveyslaitokseen, kunnalliseen eläkelaitokseen, Kuntien takauskeskukseen tai kunnalliseen työmarkkinalaitokseen. Julkista luottamustehtävää hoitavalla henkilöllä tarkoitetaan kunnanvaltuutettua ja muuta Lue lisää ›

Luottamusaseman väärinkäyttö

Mikäli henkilö, jonka tehtävänä on ollut hoitaa toisen taloudellisia tai oikeudellisia asioita, väärinkäyttää luottamusasemaansa ryhtymällä sellaisiin toimiin, joihin hänellä ei ollut oikeutta, tai jättää tehtävänsä kokonaan tai osittain suorittamatta sekä aiheuttaa toimillaan vahinkoa tälle henkilölle, on syyllistynyt luottamusaseman väärinkäyttöön. Luottamusaseman väärinkäytöstä voidaan tuomita sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua rikosoikeuteen liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon
0600 111 88 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1.

Sisäpiiritiedon väärinkäyttäminen

Sisäpiirintiedolla tarkoitetaan julkisen kaupankäynnin kohteena olevaan arvopaperiin liittyvää täsmällistä tietoa, jota ei ole julkistettu tai joka muuten ei ole ollut markkinoilla saatavissa ja joka on omiaan vaikuttamaan arvopaperin arvoon.

2.

Kurssin vääristäminen

Julkisen kaupankäynnin tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin kurssia ei saa vääristää. Mikäli toimija vääristää julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin kurssia hankkiakseen itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä, katsotaan henkilön syyllistyneen kurssin vääristämiseen.

3.

Rahanpesu

Rahanpesulla tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö ottaa vastaan, käyttää, muuntaa, luovuttaa, siirtää tai välittää rikoksella hankittua omaisuutta, rikoksen tuottamaa hyötyä tai näiden tilalle tullutta omaisuutta peittääkseen hyödyn tai omaisuuden laittoman alkuperän tai avustaakseen rikoksentekijää välttämään rikoksen oikeudelliset seuraamukset.

4.

Kirjanpitorikos

Jos kirjanpitovelvollinen, tämän edustaja, tosiasiallista määräysvaltaa käyttävä tai se, jonka tehtäväksi kirjanpito on toimeksiannolla annettu, laiminlyö liiketapahtumien kirjaamista tai tilinpäätöksen laatimista vastoin kirjanpitolainsäädännön mukaisia velvollisuuksia taikka, merkitsee kirjanpitoon vääriä tietoja ja tällä toiminnalla vaikeuttaa oikean kuvan saamista kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta, syyllistyy kirjanpitorikokseen.