Rekrytointikieltoehto työsopimuksissa

Milloin rekrytointikieltoehto voidaan käyttää työsopimuksissa? Rekrytointikieltosopimus voidaan solmia yrityksen työntekijöiden sekä kilpailevien yritysten kanssa. Tässä artikkelissa käsitellään rekrytointikieltoehto työsopimuksessa, eli yrityksen sopiessa ehdosta työntekijöidensä kanssa. Työsuhteissa, joissa työntekijällä on laajalle… Lue lisää »

Kilpailukieltosopimus

Mikä on työsopimuksessa oleva kilpailukieltosopimus? Kilpailukieltosopimuksella voidaan rajoittaa työntekijän oikeutta tehdä työsopimus työsuhteen päättymisen jälkeen alkavasta työstä sellaisen työnantajan kanssa, joka harjoittaa ensiksi mainitun työnantajan kanssa kilpailevaa toimintaa samoin kuin… Lue lisää »

Työtehtävät: Työtehtävien jakaminen tai siirto

Saako työtehtäviä jakaa tai siirtää toisille Lähtökohta on, ettei kumpikaan työsopimuksen osapuoli saa siirtää työsopimuksesta johtuvia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kolmannelle ilman toisen sopijapuolen suostumusta. Erääntyneen saamisen saa siirtää kolmannelle ilman… Lue lisää »

Työsuhde: Työtodistus

Onko työntekijällä oikeus saada työtodistus? Työtodistuksesta säädetään työsopimuslaissa. Se on tärkeä työntekijän työmarkkina-aseman sekä työttömyysturva- ja sosiaalietuuksien kannalta. Sen vuoksi työtodistusta koskevista säännöksistä ei saa poiketa työntekijälle epäedulliseen suuntaan. Työtodistus… Lue lisää »

Työsuhde: Työsuojelu

Mitä työsuojelu tarkoittaa? Kun työsuhteen tunnusmerkit täyttyvät ja kyseessä on työsuhde, työntekijää suojellaan monin tavoin mm. työaikalainsäädännöllä sekä nuoria työntekijöitä ja vuosilomaa koskevin normein. Soveltamisalaa on joiltain osin laajennettu, esim.… Lue lisää »

Työsuhde: Työnantajan väliaikainen tulkintaetuoikeus

Mitä tarkoitetaan työnantajan väliaikaisella tulkintaetuoikeudella? Työsuhde perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen. Osa sitä sääntelevistä normeista on kuitenkin sellaisia, ettei niistä voi sopimuksella poiketa työntekijän vahingoksi.Työsuhteen sisällöstä voi sääntelystä ja… Lue lisää »

Työsuhde: Sähköpostiviestit työpaikalla

Saako työnantaja lukea työntekijän sähköpostiviestejä? Työnantaja omistaa työvälineet ja laitteet ja hänellä on työnjohto-oikeuden nojalla mahdollisuus määrätä sähköpostin ja tietoverkon käytöstä. Työnantajan oikeuksia rajoittavat työntekijän perusoikeudet, luottamuksellisien viestien suoja sekä… Lue lisää »

Työsuhde: Kameravalvonta työpaikalla

Saako työnantaja käyttää kameravalvontaa työpaikalla? Työnantaja saa käyttää kameravalvontaa käytössään olevissa tiloissa työntekijöidensä ja muiden tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistamiseksi, omaisuuden suojelemiseksi ja tuotantoprosessien asianmukaisen toiminnan valvomiseksi. Kameravalvonta on sallittua… Lue lisää »

Työsuhde: Irtisanomisaika

Millainen on irtisanomisaika työsuhdetta päätettäessä? Kun toistaiseksi voimassa oleva työsopimus päätetään, se päättyy irtisanomisajan kuluttua. Irtisanomisajasta voidaan lain ja työehtosopimusten asettamissa rajoissa sopia. Laissa on pakottavasti säädetty, että irtisanomisaikaa ei… Lue lisää »