Työsuhde

Työsuhde: Vastasaatavien kuittaaminen työsuhteessa ›

Milloin työnantaja tai työntekijä voivat kuitata saataviaan? Kuittaus on mahdollinen, kun oikeussuhteen ( esim. työsuhde ) osapuolilla on kummallakin saatavia toisiltaan. Jos vastakkaiset saatavat ovat laadultaan samanlaisia ( yleensä rahaa ), selviä ( ei riitautettu ) ja erääntyneitä, ne voidaan kuitata keskenään. Työntekijän oikeus kuittaukseen määräytyy edellä mainituin perustein. Työnantajan kuittausoikeutta sen sijaan on työsopimuslaissa Lue lisää ›

Työsuhde: Työtodistus ›

Onko työntekijällä oikeus saada työtodistus? Työtodistuksesta säädetään työsopimuslaissa. Se on tärkeä työntekijän työmarkkina-aseman sekä työttömyysturva- ja sosiaalietuuksien kannalta. Sen vuoksi työtodistusta koskevista säännöksistä ei saa poiketa työntekijälle epäedulliseen suuntaan. Työtodistus annetaan, jos työntekijä sitä pyytää. Siinä mainitaan työsuhteen kesto ja työsuhteen laatu. Jos työntekijä nimenomaisesti pyytää, siihen liitetään arvio työntekijän käytöksestä ja työtaidosta. Ne ovat Lue lisää ›

Työsuhde: Työsuojelu ›

Mitä työsuojelu tarkoittaa? Kun työsuhteen tunnusmerkit täyttyvät ja kyseessä on työsuhde, työntekijää suojellaan monin tavoin mm. työaikalainsäädännöllä sekä nuoria työntekijöitä ja vuosilomaa koskevin normein. Soveltamisalaa on joiltain osin laajennettu, esim. vangit, oppilaat ja hoidokit. Ns. työsuojelun ydinalueeseen kuuluvat työturvallisuussuojelu ja työterveyssuojelu. Työturvallisuutta säännellään työsopimuslaissa, työturvallisuuslaissa ja työterveyshuoltolaissa. Työsuojelusta on annettu EY-direktiivejä, jotka kuitenkin yleensä huomioidaan Lue lisää ›

Työsuhde: Työnantajan väliaikainen tulkintaetuoikeus ›

Mitä tarkoitetaan työnantajan väliaikaisella tulkintaetuoikeudella? Työsuhde perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen. Osa sitä sääntelevistä normeista on kuitenkin sellaisia, ettei niistä voi sopimuksella poiketa työntekijän vahingoksi.Työsuhteen sisällöstä voi sääntelystä ja sopimuksista huolimatta syntyä erimielisyyttä. Näiden tilanteisiin on varauduttu työnantajan väliaikaisella tulkintaetuoikeudella. Työnantajan tulkintaetuoikeus tarkoittaa, että työntekijän on noudatettava työsuhdetta koskevassa tulkinnallisessa erimielisyystilanteessa työnantajan näkemystä, kunnes Lue lisää ›

Työsuhde: Työehtosopimusten yleissitovuus ›

Mitä tarkoittaa työehtosopimusten yleissitovuus? Vuoden 1970 työsopimuslakiin otettiin säännös, jonka mukaan valtakunnalliset ja yleiseksi katsottavat työehtosopimukset ovat alallaan yleissitovia. Sen mukaan työnantajan tuli työsopimuksessa tai työsuhteessa muuten noudattaa vähintään niitä palkka- ja muita ehtoja, jotka kyseessä olevasta tai siihen lähinnä rinnastettavasta työstä on tällaisessa yleissitovassa työehtosopimuksessa määrätty noudatettavaksi. Yleissitovuusjärjestelmän tarkoituksena oli järjestäytymättömien työnantajien palveluksessa olevien Lue lisää ›

Työsuhde: Työehtosopimukset ›

Mikä on työehtosopimus? Työehtosopimuksista (TES) on muodostunut käytännön tasolla tärkein työsuhteiden sisältöä määrittelevä oikeuslähde. Lainsäädäntö ei määrittele työsuhteen taloudellisia etuuksia, joten niiden säänteleminen on jäänyt työehtosopimuksien solmimisessa päätettäväksi. Toinen työehtosopimusten keskeinen tavoite on työrauhan takaaminen. Sanotaan, että työnantajat ostavat TES:llä työrauhan sopimuksen ajaksi, mutta TES:llä saavutetaan muitakin asioita. Kollektiivinen sopiminen johtaa työntekijöiden yhdenvertaisempaan kohteluun. Lisäksi Lue lisää ›

Työsuhde: Sähköpostiviestit työpaikalla ›

Saako työnantaja lukea työntekijän sähköpostiviestejä? Työnantaja omistaa työvälineet ja laitteet ja hänellä on työnjohto-oikeuden nojalla mahdollisuus määrätä sähköpostin ja tietoverkon käytöstä. Työnantajan oikeuksia rajoittavat työntekijän perusoikeudet, luottamuksellisien viestien suoja sekä henkilötietolaki. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä oikeuttaa työnantajan tietyin edellytyksin selvittämään ne työntekijän sähköpostiviestit, jotka kuuluvat työnantajalle. Sähköpostien ja tietoverkkojen käytöstä tulee sopia työpaikalla. Työnantaja saa Lue lisää ›

Työsuhde: Kameravalvonta työpaikalla ›

Saako työnantaja käyttää kameravalvontaa työpaikalla? Työnantaja saa käyttää kameravalvontaa käytössään olevissa tiloissa työntekijöidensä ja muiden tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistamiseksi, omaisuuden suojelemiseksi ja tuotantoprosessien asianmukaisen toiminnan valvomiseksi. Kameravalvonta on sallittua myös turvallisuutta, omaisuutta tai tuotantoprosessia vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisemiseksi tai selvittämiseksi. Kameravalvontaa ei saa käyttää tietyn työntekijän tai tiettyjen työntekijöiden tarkkailuun työpaikalla. Se ei ole sallittua Lue lisää ›

Työsuhde: Irtisanomisaika ›

Millainen on irtisanomisaika työsuhdetta päätettäessä? Kun toistaiseksi voimassa oleva työsopimus päätetään, se päättyy irtisanomisajan kuluttua. Irtisanomisajasta voidaan lain ja työehtosopimusten asettamissa rajoissa sopia. Laissa on pakottavasti säädetty, että irtisanomisaikaa ei saa sopia kuutta kuukautta pidemmäksi.Työnantajan irtisanomisaika saa olla työntekijän irtisanomisaikaa pidempi, mutta työntekijän irtisanoutumiseen ei saa liittää pidempää irtisanomisaikaa kuin mitä työnantajan taholta on noudatettava. Lue lisää ›

Työsuhde: Huumetestit työpaikalla ›

Onko työnantajalla oikeus selvittää työntekijän huumeiden käyttöä? Työnantaja saa käsitellä työntekijän huumausaineiden käyttöä koskevia testitietoja vain, jos ne sisältyvät tämän työnantajalle toimittamaan huumausainetestiä koskevaan todistukseen. Em.todistuksella tarkoitetaan työnantajan osoittaman terveydenhuollon ammattihenkilön ja laboratorion antamaa todistusta, josta ilmenee työntekijälle tehty huumausainelain mukainen testi ja sen perusteella laaditut selvitykset. Todistuksesta ilmenee mahdollisen käytön vaikutus työntekijän työ- ja Lue lisää ›