Työsuhde

Vuorotteluvapaa ›

Vuorotteluvapaa on työnantajan ja työntekijän välillä tehty järjestely, jossa kokoaikatyössä ollut työntekijä siirtyy sopimuksen mukaisesti vuorotteluvapaalle ja työnantaja palkkaa samaksi sovituksi ajaksi työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön. Vuorotteluvapaan edellytyksenä on, että työntekijä on tehnyt työeläkelakien mukaista työtä 20 vuotta ennen vuorotteluvapaan alkamista. Vuorotteluvapaan ajaksi työnantaja on palkattava sijainen, joka on ollut työttömänä työnhakijana Lue lisää ›

Säästövapaa ›

Kun työntekijä säästää vuosilomastaan osan pidettäväksi seuraavalle lomakaudelle puhutaan säästövapaasta. Työntekijällä on oikeus säästää 24 päivää ylittävän osan lomastaan. Tätä oikeutta voidaan silti rajoittaa, jos tästä aiheutuu työpaikan tuotanto- ja palvelutoiminnalle vakavaa haittaa. Vakavaa haittaa arvioitaessa otetaan huomioon esimerkiksi työtehtävien ja työnantajan toiminnan luonne. Työnantaja ja työntekijä voivat yhdessä myös sopia 18 päivän ylittävän osan Lue lisää ›

Työsuhde: Työsuhteen ehtojen muuttaminen ›

Työsuhteen aikana voi syntyä tarve muuttaa työn sisältöä tä tämän ehtoja. Mikäli työnantaja haluaa muuttaa työsuhteen etuja, edellyttää tämä joko uuden sopimuksen tekemistä tai irtisanomisperustetta. Työsuhteen ehtoja voidaan muuttaa yksipuolisesti mutta tällöin tulee aina noudattaa irtisanomisaikaa. Mikäli työnantaja muuttaa esimerkiksi työntekijän työajat voi työntekijä hyväksyy tämän joko nimenomaisesti tai hiljaisesti. Kun työntekijä hyväksyy työaika muutoksen Lue lisää ›

Työsuojelu: Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta ›

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta on säädetty vuonna 2006. Lain tarkoitus on turvata työsuojelua koskevien säännösten noudattaminen. Tämän lisäksi laki edistää työympäristöä ja työolosuhteita viranomaisvalvonnan sekä työnantajan ja työntekijän yhteistoiminnan avulla. Laissa määritellään muun muassa työsuojeluviranomaisten velvollisuuksia ja toimivaltuuksista sekä menettelystä työsuojeluviranomaisten valvoessa  työsuojelua koskevien säännösten noudattamista. Lailla säädetään pääsääntöisesti kaksi asiaa: siitä, miten työsuojelusäännösten Lue lisää ›

Työsuhde: Alkoholin käyttö ja irtisanominen ›

Alkoholin käyttö on ongelmallinen tilanne etenkin kun työntekijä ilmaantuu työpaikalle alkoholin alaisena. Työntekijän henkilökohtaisen koskemattomuuden suojan turva estää alkoholitestauksen työpaikalla ilman siihen oikeuttavaa lainsäännöstä. Alkoholitestin tekeminen työntekijälle on kuitenkin mahdollista osana työterveyshuollon terveystarkastusta. Työntekijän alkoholinkäytön selvittäminen liittyy myös kysymykseen työntekijän työkyvystä ja työnantajan työturvallisuusvelvoitteesta. Työnantajan työturvallisuuslain mukainen yleinen huolehtimisvelvollisuus saattaa velvoittaa työnantajan tarvittaessa poistamaan päihtyneen työntekijän Lue lisää ›

Määräaikainen työsuhde ›

Määräaikaisesta työsopimuksesta on kyse silloin, kun sopimuksen päättyminen määräytyy esimerkiksi päivämäärän, tietyn tehtävän valmistumisen tai tietyn tapahtuman mukaan. Lain mukaan työsuhteen määräaikaisuudelle on oltava perusteltu syy. Perusteltu syy tarvitaan, jos työnantaja haluaa solmia työsopimuksen määräaikaisena. Kahdessa poikkeustapauksessa ei kuitenkaan vaadita perusteltua syytä työsuhteen määräaikaiselle. Ensinnäkin perusteltua syytä ei tarvita silloin, kun työntekijä itse haluaa solmia Lue lisää ›

Tarvittaessa töihin kutsuttavat työntekijät ›

Työnantajat käyttävät tarvittaessa töihin kutsuttavia työntekijöitä esimerkiksi ruuhkahuippujen tasoittamiseen. Tarvittaessa työhön kutsuttava tai ns. ”ekstra työntekijä” on usein nollatuntisopimus. Töihin kutsuminen tapahtuu usein lyhyellä varoitusajalla. Tällaiselle työlle tyypillistä on se, että osapuolet eivät ole sitoutuneet työn toistuvaan tarjoamiseen tai työhön tulemiseen etukäteen. Tarvittaessa töihin kutsuttavien työntekijöiden työsopimukset voivat olla määräaikaisia tai toistaiseksi voimassaolevia. Sopimuksen laatuun Lue lisää ›

Vuokratyö ›

Vuokratyössä on kyse tilanteesta, jossa työnantaja asettaa työntekijän toisen tahon käyttöön vastiketta vastaan. Työvoiman vuokraukseen tarvitaan työntekijän suostumus. Työntekijä voi antaa suostumuksensa jo työsopimuksessa tai työsuhteen kestäessä. Yritystä, jonka käyttöön työvoimaa luovutetaan, kutsutaan käyttäjäyritykseksi. Vuokratyössä oikeus johtaa ja valvoa työntekoa siirtyvät käyttäjäyritykselle. Myös muut välittömästi työn tekemiseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet ovat käyttäjäyrityksen hallussa. Käyttäjäyritys Lue lisää ›

Osa-aikatyö ja sen edellytykset ›

Osa-aikatyöstä on kyse, kun työntekijän työaika on lyhyempi kuin samanlaisessa työssä olevan kokoaikaisen työntekijän säännöllinen työaika. Työaika voi olla lyhyempi päivä- tai viikkotasolla, taikka kuukauden tai jopa vuoden jaksolla. Osa-aikainen työsopimus voi olla sekä määräaikainen että toistaiseksi voimassaoleva. Osa-aikainen työsopimus päättyy samojen säännösten mukaan kuin kokoaikaisen työntekijän sopimus. Menettely riippuu tällöin siitä, onko kyseessä määräaikainen Lue lisää ›

Työtehtävät: Työtehtävien jakaminen tai siirto ›

Saako työtehtäviä jakaa tai siirtää toisille Lähtökohta on, ettei kumpikaan työsopimuksen osapuoli saa siirtää työsopimuksesta johtuvia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kolmannelle ilman toisen sopijapuolen suostumusta. Erääntyneen saamisen saa siirtää kolmannelle ilman vastapuolen suostumusta.