Työsuhde

Työsopimuslaki: Työsuhde käsitteenä ›

Milloin on kysymyksessä työsuhde? Työsopimuslaki soveltuu, jos työsuhteen tuntomerkit täyttyvät. Lakia sovelletaan sellaiseen sopimukseen, jonka perusteella työntekijä sitoutuu henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Vaikka vastikkeesta ei ole sopimuksessa sovittu, pidetään suhdetta työsuhteena, jos tosiseikoista käy ilmi, että työtä ei ole tarkoitettu tehtäväksi ilman palkkaa. Työsuhteen Lue lisää ›

Työsuhteen tunnusmerkit ›

Työsuhteen tunnusmerkkien täyttyessä tulevat sovellettaviksi työlait, joita ovat esim. työsopimusta, työntekijän suojelua ja sosiaaliturvaa koskevat lait. Rajanvedolla onkin ensiarvoisen tärkeä merkitys työntekijän oikeusturvan kannalta. Tunnusmerkistöoppia tulee rajatapauksissa täydentää erityislainsäädännöllä tai muilla keinoin. työsuhteen tunnusmerkit Työsuhteen tunnusmerkit luetellaan työsopimuslain 1 §:ssä. Työsuhteen viisi perustunnusmerkkiä ovat: 1) sopimus, 2) ansiotyön tekeminen, 3) työn tekeminen toiselle, 4) vastikkeellisuus Lue lisää ›

Työsopimus: Työsopimuksen muotovaatimukset ›

Onko työsopimus pakko tehdä kirjallisesti? Työsopimukselle ei ole asetettu tiukkaa muotovaatimusta. Työsopimuksen voi yhtä hyvin tehdä sähköisesti tai suullisesti kuin kirjallisestikin. Kirjallinen muoto on suotavaa, jotta voidaan helpommin osoittaa se, mistä työsuhteessa on sovittu. Työntekijän kannattaa yleensä vaatia kirjallista työsopimusta. Vajaavaltaiseksi julistettu sekä henkilö, jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu, voivat itse tehdä ja päättää työsopimuksensa. Alle Lue lisää ›

Työsopimuksen koeaika ›

Työsopimuksen koeaika on tarkoitettu sen selvittämiseksi, soveltuuko työntekijä työhön. Koeaika on max. 6 kk pitkä ja sen aikana työsopimuksen voi purkaa helpommin. Työsopimuksen koeaika Työsopimuksesi ehtoihin voi kuulua koeaika. Koeajan tarkoitus on molemminpuolisen soveltuvuuden selvittäminen. Toisin sanoen koeajalla sekä työnantaja että työntekijä pystyy arvioimaan sitä, soveltuuko työntekijä aiottuun tehtävään? Koeajasta on sovittava työsopimuksessa. Jos työsopimuksessa ei ole Lue lisää ›

Työsopimus: Määräaikainen työsopimus ja toistaiseksi voimassa oleva työsopimus ›

Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus? Työsopimuksen kestolla on merkitystä. Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus päättyy lähinnä irtisanomisen tai purkamisen kautta. Ilman laissa hyväksyttyä syytä työsopimusta ei saa irtisanoa. Määräaikainen työsopimus päättyy ilman erillistä irtisanomista, kun sen voimassa oloaika päättyy. Työsuhteen kestolla on merkitystä mm. lainansaannin kannalta. Pankkien suhtautuminen voi olla aika nihkeää, jos sinulla on Lue lisää ›

Työntekijä: Työntekijän siirto mahdollista? ›

Voinko tulla siirretyksi toisen työnantajan käyttöön? Työnantaja ei voi pakottaa sinua siirtymään toisen työnantajan käyttöön. Voit toki suostua siirtotyöntekijäksi. Jos suostut siirtoon, käyttäjäyritykselle siirtyvät oikeus johtaa ja valvoa työntekoasi sekä ne työnantajalle velvollisuudet, jotka liittyvät välittömästi työn tekemiseen ja sen järjestelyihin. Mm. palkanmaksuvelvollisuus ja työsuhde-etuuksista huolehtiminen säilyvät sinut siirtävällä työnantajalla.

Työntekijä: Työntekijän oikeus ottaa avustaja ›

Saako työntekijä ottaa avustajan työhönsä? Saat työnantajan suostumuksella ottaa itsellesi avustajan työsopimuksesta johtuvien velvoitteiden täyttämiseksi. Avustajaksi otettua henkilöä pidetään myös työsuhteisena suostumuksen antaneeseen työnantajaan, vaikka erillistä palkanmaksua ei olisikaan sovittu.

Työnantaja: Työnantajan oikeus asettaa edustaja itselleen ›

Saako työnantaja asettaa itselleen sijaisen? Työnantajalla on oikeus asettaa toinen henkilö edustajanaan johtamaan ja valvomaan työtä. Työnantaja on kuitenkin vastuussa siitä vahingosta, jonka työnantajan sijainen virheellään tai laiminlyönnillään työntekijälle aiheuttaa.