Yhteisö- ja yritysoikeus

Yhteisö- ja yritysoikeuden kannalta oleellista on ero eri yritysmuotojen välillä. Toiset yritysmuodot sopivat eri tilanteisiin paremmin kuin toiset, ja niitä säätelevät eri normit. Mikäli henkilö perustaa yrityksen yksin, voi kannattavaksi yritysmuodoksi tulla toiminimi, osakeyhtiö tai osuuskunta. Useamman perustajan voimin voi perustaa myös avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön. Yhteisö- ja yritysoikeus osio vastaa kysymyksiin liittyen yritystoimintaan ja sen yksityiskohtiin.

Avoimen yhtiön yhtiömiehen erityistehtävä ›

Yhtiömiehet voivat siis sopia yhtiön hallinnosta yhtiösopimuksessa. Yhtö voi myös nimetä halutessaan toimitusjohtajaksi jonkun yhtiömiehistä tai harvinaisemman yhtiön ulkopuolisen toimitusjohtajan. Yleensä yhtiön hallintoon liittyvistä tehtävistä ja niiden jaosta sovitaan yhtiömiesten kesken. Tällaisesta tehtävästä voidaan käyttää nimityöstä avoimen yhtiön yhtiömiehen eristyistehtävä. Erityistehtävä voi olla esimerkiksi vastuu yhtiön taloudenpidosta, kun taas toisen tehtävänä voi olla myynti tai Lue lisää ›

Avoimen yhtiön toimitusjohtaja ›

Avoimen yhtiön toimitusjohtaja voidaan nimetä yhtiömiesten päätöksellä. Kyse on mahdollisuudesta ja usein toimitusjohtaja jätetäänkin valitsematta. Toimitusjohtajan nimeäminen on käytännöllistä, jos yhtiön asioiden hoito halutaan antaa tietyn henkilön hoitoon. Yleensä toimitusjohtaja on henkilöyhtiöissä yksi yhtiömiehistä, mutta periaatteessa on mahdollista valita myös yhtiön ulkopuolelta tuleva toimitusjohtaja. Käytännössä näin kuitenkin tapahtuu vain harvoin, koska avoimen yhtiön yhtiömiehet vastaavat Lue lisää ›

Avoimen yhtiön toiminimi ›

Avoimella yhtiöllä on oltava toiminimi, jotta se voidaan merkitä kaupparekisteriin. Toiminimellä tarkoitetaan yhtiön nimeä. Yhtiön nimi on se nimi, jolla yhtiö markkinoi palveluitaan ja tekee sitoumuksiaan. Nimi yhdistettynä yrityskohtaiseen yritystunnukseen, eli Y-tunnukseen muodostaakin tavallaan yhtiön yksilöivtä tiedot. Toiminimi on lähes vapaasti määritettävissä. Joitakin vaatimuksiakin on; Yhtiömuodon on oltava tunnistettavissa jo toiminimestä. Tämä tarkoitta siä, että avoimen Lue lisää ›

Avoimen yhtiön toimiala ›

Avoimen yhtiön toimiala määritellän ja valitaan yhtiömiesten kesken. Kaikilla yhtiöillä on määritetty toimiala, joilla yhtiöt toimivat. Toimialasta on lain mukaan mainittava yhtiösopimuksessa. Toimialassa määritellään yrittäjän elinkeinotoiminnan laatu. Toimialan tarkasta määrittelystä voi saavuttaa hyötyä yrityksen paremman tunnistettavuuden vuoksi. Selkeästä toimialasta käy ilmi millä alalla yritys toimii ja mitä se tekee esim. ajoneuvojen kauppa, huolto ja korjaus. Lue lisää ›

Avoimen yhtiön tarkoitus ›

Avoimen yhtiön tarkoitus on muiden henkilöyhtiöiden tapaan lähtökohtaisesti taloudellisen voiton tuottaminen yhtiölle ja sen yhtiömiehille. Yhtiömiehen tulee noudattaa tästä tavoitteesta johtuvaa lojaalisuusperiaatetta siten, ettei ryhdy kilpailemaan yhtiön kanssa muussa toiminnassaan. Toisten yhtiömiesten luvalla sekin on mahdollista, mutta harvoin yhtiön etu.  Yleensä toiminnan tarkoituksen määritteleminen ei siten ole tarpeen. Tarkoitus on kuitenkin määritettävä yhtiösopimukseen niissä tilanteissa, Lue lisää ›

Pätemätön yhtiösopimus – avoin yhtiö ›

Sopimukset lähtökohtaisesti sitovat siihen velvoittautuneita osapuolia. Oikeudessamme on kuitenkin tähän sopimuksen sitovuuden perusperiaatteeseen paljon poikkeuksia. Myös avoimen yhtiön yhtiösopimus voi olla pätemätön. Jos yhtiösopimuksessa ilmenee ehtoja, jotka ovat pätemättömiä, ei noista seikoita katsota sovitun mitään. Yhtiömiesten onkin noissa tilanteissa uudelleen sovittava asiakokonaisuuksista. Henkilöyhtiöiden sääntely on pääosaltaan tahdonvaraista, eli esim. laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä on Lue lisää ›

Avoimen yhtiön perustamisilmoitus ›

Avoimen yhtiön perustamisilmoitus lähetetään Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH). Vuoden 2016 aikana tai sen jälkeen perustettu avoin yhtiö syntyy vain rekisteröimisellä. Yhtiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa yhtiösopimuksen allekirjoittamisesta tai yhtiön perustaminen raukeaa. Ennen vuotta 2016 perustettu rekisteröimätön yhtiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi kahden vuoden kuluessa vuoden 2016 alkamisesta tai yhtiö purkautuu. Yhtiö purkautuu myös, jos rekisteröinti evätään Lue lisää ›

Avoimen yhtiön nimenkirjoittaminen ›

Jokaisella avoimen yhtiön yhtiömiehellä on lähtökohtaisesti oikeus edustaa yhtiötä itsenäisesti. Nimenkirjoittamisella tarkoitetaan sitä, että yhtiömies tai muu nimenkirjoittamiseen oikeutettu allekirjoittaa jonkin yhtiötä koskevan sitoumuksen niin, että tämä tulee yhtiötä velvoittavaksi. Nimenkirjoittamiseen oikeutettu voi siis allekirjoittaa yhtiön puolesta vaikkapa liikesopimuksia, kauppoja tai työsopimuksia pätevästi. Nimenkirjoittamiseoikeus korostuu avoimessa yhtiössä, joka itsenäisenä oikeushenkilönä ei voi allekirjoittaa mitään. Tämän Lue lisää ›

Avoimen yhtiön kotipaikka ›

Avoimen yhtiön kotipaikka on ilmoitettava kotipaikkansa perusilmoitusta tehdessään. Kotipaikka (kotipaikkana oleva Suomalainen kunta) merkitään yhtiösopimukseen, joka sisältää myös muut yhtiön kannalta olennaisista tiedoista. Kotipaikaksi katsotaan kuitenkin lähtökohtaisesti se kunta, josta sen toimintaa tosiasiallisesti johdetaan. Joissakin tilanteissa todellinen kotipaikka voi siis olla eri kuin kaupparekisteriin merkitty kotipaikka.   Avoimen yhtiön kotipaikka – muutos Yhtiösopimuksessa oleva kuntatieto, on se Lue lisää ›

Kenellä on oikeus hoitaa asioita avoimessa yhtiössä ›

Oikeus hoitaa asioita avoimessa yhtiössä on  jokaisella yhtiömiehellä ilman toisen yhtiömiehen myötävaikutusta, ellei toisin ole sovittu. Asioiden hoitamisesta käyteään termiä ”oikeus edustaa”, joka tarkoittaa kelpoisuutta edustaa yksin yhtiötä ja tehdä yhtiötä ja näin ollen myös muita yhtiömiehiä sitovia oikeustoimia. Toisin voidaan sopia asioiden hoitamisesta sopia ainakin yhtiömiesten välisellä yhtiösopimuksella. Jos yhtiömiehen kelpoisuutta edustaa yhtiöstä tai Lue lisää ›

Hyvä liiketapa

Elinkeinotoiminnassa noudatetaan eettisiä pelisääntöjä, joiden tarkoituksena on saada elinkeinotoiminta pidettynä tasapuolisena ja rehtinä. Elinkeinotoiminnassa on siis noudatettava hyvä liiketapaa eikä toimia hyvän liiketavan vastaisesti tai muuten muiden elinkeinonharjoittajien kannalta sopimattomasti. Hyvän liiketavan määritelmä on muotoutunut ja jatkaa muotoutumistaan elinkeinotoiminnan ja oikeuskäytännön kautta.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua yhteisö- ja yritysoikeuteen liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon 0600 111 88 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1.

Avoin yhtiö

Avoimen yhtiön perustamisen vaatimuksena on, että perustajana toimii vähintään kaksi henkilöä. Avoimen yhtiön perustaja eli yhtiömies voi olla joko luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö. Yhtiömiehet vastaavat yhtiön velvoitteista henkilökohtaisella omaisuudellaan.

2.

Kommandiittiyhtiö

Kommandiittiyhtiö on itsenäinen yhtiö, jossa yhtiömiesten varat ja velat ovat erillään heidän omaisuudestaan. Kommandiittiyhtiössä voi olla äänettömiä tai vastuunalaisia yhtiömiehiä, mutta molempia on oltava vähintään yksi.

3.

Osakeyhtiö

Osakeyhtiö on yhtiömuotona itsenäinen. Osakeyhtiössä osakkaiden henkilökohtainen omaisuus on erillään yhtiön varoista ja veloista.

4.

Toiminimi

Toiminimi on nimi, jota elinkeinonharjoittaja käyttää toiminnassaan.