Yhteisö- ja yritysoikeus

Yhteisö- ja yritysoikeuden kannalta oleellista on ero eri yritysmuotojen välillä. Toiset yritysmuodot sopivat eri tilanteisiin paremmin kuin toiset, ja niitä säätelevät eri normit. Mikäli henkilö perustaa yrityksen yksin, voi kannattavaksi yritysmuodoksi tulla toiminimi, osakeyhtiö tai osuuskunta. Useamman perustajan voimin voi perustaa myös avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön. Yhteisö- ja yritysoikeus osio vastaa kysymyksiin liittyen yritystoimintaan ja sen yksityiskohtiin.

Avoimen yhtiön toimiala ›

Avoimen yhtiön toimiala määritellän ja valitaan yhtiömiesten kesken. Kaikilla yhtiöillä on määritetty toimiala, joilla yhtiöt toimivat. Toimialasta on lain mukaan mainittava yhtiösopimuksessa. Toimialassa määritellään yrittäjän elinkeinotoiminnan laatu. Toimialan tarkasta määrittelystä voi saavuttaa hyötyä yrityksen paremman tunnistettavuuden vuoksi. Selkeästä toimialasta käy ilmi millä alalla yritys toimii ja mitä se tekee esim. ajoneuvojen kauppa, huolto ja korjaus. Lue lisää ›

Avoimen yhtiön tarkoitus ›

Avoimen yhtiön tarkoitus on muiden henkilöyhtiöiden tapaan lähtökohtaisesti taloudellisen voiton tuottaminen yhtiölle ja sen yhtiömiehille. Yhtiömiehen tulee noudattaa tästä tavoitteesta johtuvaa lojaalisuusperiaatetta siten, ettei ryhdy kilpailemaan yhtiön kanssa muussa toiminnassaan. Toisten yhtiömiesten luvalla sekin on mahdollista, mutta harvoin yhtiön etu.  Yleensä toiminnan tarkoituksen määritteleminen ei siten ole tarpeen. Tarkoitus on kuitenkin määritettävä yhtiösopimukseen niissä tilanteissa, Lue lisää ›

Pätemätön yhtiösopimus – avoin yhtiö ›

Sopimukset lähtökohtaisesti sitovat siihen velvoittautuneita osapuolia. Oikeudessamme on kuitenkin tähän sopimuksen sitovuuden perusperiaatteeseen paljon poikkeuksia. Myös avoimen yhtiön yhtiösopimus voi olla pätemätön. Jos yhtiösopimuksessa ilmenee ehtoja, jotka ovat pätemättömiä, ei noista seikoita katsota sovitun mitään. Yhtiömiesten onkin noissa tilanteissa uudelleen sovittava asiakokonaisuuksista. Henkilöyhtiöiden sääntely on pääosaltaan tahdonvaraista, eli esim. laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä on Lue lisää ›

Avoimen yhtiön perustamisilmoitus ›

Avoimen yhtiön perustamisilmoitus lähetetään Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH). Vuoden 2016 aikana tai sen jälkeen perustettu avoin yhtiö syntyy vain rekisteröimisellä. Yhtiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa yhtiösopimuksen allekirjoittamisesta tai yhtiön perustaminen raukeaa. Ennen vuotta 2016 perustettu rekisteröimätön yhtiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi kahden vuoden kuluessa vuoden 2016 alkamisesta tai yhtiö purkautuu. Yhtiö purkautuu myös, jos rekisteröinti evätään Lue lisää ›

Avoimen yhtiön nimenkirjoittaminen ›

Jokaisella avoimen yhtiön yhtiömiehellä on lähtökohtaisesti oikeus edustaa yhtiötä itsenäisesti. Nimenkirjoittamisella tarkoitetaan sitä, että yhtiömies tai muu nimenkirjoittamiseen oikeutettu allekirjoittaa jonkin yhtiötä koskevan sitoumuksen niin, että tämä tulee yhtiötä velvoittavaksi. Nimenkirjoittamiseen oikeutettu voi siis allekirjoittaa yhtiön puolesta vaikkapa liikesopimuksia, kauppoja tai työsopimuksia pätevästi. Nimenkirjoittamiseoikeus korostuu avoimessa yhtiössä, joka itsenäisenä oikeushenkilönä ei voi allekirjoittaa mitään. Tämän Lue lisää ›

Avoimen yhtiön kotipaikka ›

Avoimen yhtiön kotipaikka on ilmoitettava kotipaikkansa perusilmoitusta tehdessään. Kotipaikka (kotipaikkana oleva Suomalainen kunta) merkitään yhtiösopimukseen, joka sisältää myös muut yhtiön kannalta olennaisista tiedoista. Kotipaikaksi katsotaan kuitenkin lähtökohtaisesti se kunta, josta sen toimintaa tosiasiallisesti johdetaan. Joissakin tilanteissa todellinen kotipaikka voi siis olla eri kuin kaupparekisteriin merkitty kotipaikka.   Avoimen yhtiön kotipaikka – muutos Yhtiösopimuksessa oleva kuntatieto, on se Lue lisää ›

Kenellä on oikeus hoitaa asioita avoimessa yhtiössä ›

Oikeus hoitaa asioita avoimessa yhtiössä on  jokaisella yhtiömiehellä ilman toisen yhtiömiehen myötävaikutusta, ellei toisin ole sovittu. Asioiden hoitamisesta käyteään termiä ”oikeus edustaa”, joka tarkoittaa kelpoisuutta edustaa yksin yhtiötä ja tehdä yhtiötä ja näin ollen myös muita yhtiömiehiä sitovia oikeustoimia. Toisin voidaan sopia asioiden hoitamisesta sopia ainakin yhtiömiesten välisellä yhtiösopimuksella. Jos yhtiömiehen kelpoisuutta edustaa yhtiöstä tai Lue lisää ›

Avoimeen yhtiöön sijoittaminen ›

Avoimeen yhtiöön sijoittaminen tapahtuu ilman esim. osakeyhtiön tapaista vähimmäispääomavaatimusta. Tämä mahdollistaa yritystoiminnan aloittamisen pienelläkin alkupääomalla. Aoimen yhtiön muodostavat yhtiömiehet muodostavat erillisen taloudellisen yksikön. Tämän vuoksi yhtiömiesten sijoitukset siihen ovat merkityksellisiä paitsi toiminnan aloittamisen, myös toiminnan kestävän jatkumisen kannalta. Yhtiöön rahaa sijoittavan yhtiömihen kannalta lienee keskeistä varmistua siitä, että toiset yhtiömiehet sijoittavat yhtiöön saman. Tästä varmistuakseen yhtiömiehet Lue lisää ›

Avoimen yhtiön perustaminen ›

Liikkelle yhtiösopimuksesta Avoimen yhtiön perustaminen tapahtuu, kun yhtiömiehet sopivat perustamisesta yhtiösopimuksessa. Yhtiösopimus on yhtiön omistajien sopimus siitä, miten asioita hoidetaan ja mitä periaatteita ja noudatettavia sääntöjä yhtiöllä on. Oskeyhtiön ja avoimen yhtiön tapaan rekisteröintiä kaupparekisteriin ei vaadita yhtiön syntymiseksi. Avoin yhtiö voi näin ollen sitoutua oikeudellisesti jo ennen kuin se on rekisteröity. Yhtiöspopimus on vapaaehtoinen, Lue lisää ›

Esteellisyys osuuskunnan päätöksenteossa ›

Esteellisyys osuuskunnassa Esteellisyys osuuskunnan päätöksenteossa perustuu yleisiin esteellisyyssäännöksiin. Esteellisyyssäännöksillä pyritään turvaamaan asioiden käsittelyn puolueettomuutta ja luottamusta päätöksenteon moitteettomuuteen. Mikäli henkilöllä on sellainen suhde käsiteltävään asiaan tai käsiteltävän asian asianosaisiin, että se vaarantaa hänen puolueettomuutensa, hän on esteellinen eli jäävi. Esteellisyys koskee kaikkia asian käsittelyvaiheita valmistelun alusta täytäntöönpanoon asti. Näin ollen esteellisyyssäännökset koskevat esimerkiksi osuuskunnassa äänestämistä. Esteellisyyden eri muotoja ovat; osallisuusjäävi, Lue lisää ›

Hyvä liiketapa

Elinkeinotoiminnassa noudatetaan eettisiä pelisääntöjä, joiden tarkoituksena on saada elinkeinotoiminta pidettynä tasapuolisena ja rehtinä. Elinkeinotoiminnassa on siis noudatettava hyvä liiketapaa eikä toimia hyvän liiketavan vastaisesti tai muuten muiden elinkeinonharjoittajien kannalta sopimattomasti. Hyvän liiketavan määritelmä on muotoutunut ja jatkaa muotoutumistaan elinkeinotoiminnan ja oikeuskäytännön kautta.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua yhteisö- ja yritysoikeuteen liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon 0600 111 88 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1

Avoin yhtiö

Avoimen yhtiön perustamisen vaatimuksena on, että perustajana toimii vähintään kaksi henkilöä. Yhtiömiehet vastaavat yhtiön velvoitteista henkilökohtaisella omaisuudellaan.

2

Kommandiittiyhtiö

Kommandiittiyhtiö on itsenäinen yhtiö, jossa yhtiömiesten varat ja velat ovat erillään heidän omaisuudestaan. Kommandiittiyhtiössä voi olla äänettömiä tai vastuunalaisia yhtiömiehiä.

3

Osakeyhtiö

Osakeyhtiö on yhtiömuotona itsenäinen. Osakeyhtiössä osakkaiden henkilökohtainen omaisuus on erillään yhtiön varoista ja veloista.

4

Toiminimi

Toiminimi on nimi, jota elinkeinonharjoittaja käyttää toiminnassaan. Toiminimi voi liittyä esim. harjoitettavaan toimintaan tai olla oma nimi.