Yhteisö- ja yritysoikeus

Yhteisö- ja yritysoikeuden kannalta oleellista on ero eri yritysmuotojen välillä. Toiset yritysmuodot sopivat eri tilanteisiin paremmin kuin toiset, ja niitä säätelevät eri normit. Mikäli henkilö perustaa yrityksen yksin, voi kannattavaksi yritysmuodoksi tulla toiminimi, osakeyhtiö tai osuuskunta. Useamman perustajan voimin voi perustaa myös avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön. Yhteisö- ja yritysoikeus osio vastaa kysymyksiin liittyen yritystoimintaan ja sen yksityiskohtiin.

Yrityssalaisuuden rikkominen ›

Liikesalaisuudet työ- ja palvelussuhteessa Henkilö, joka on toisen palveluksessa, ei saa ilmaista ulkopuoliselle yrityssalaisuuksia, joita hän palvelussuhteen aikana tietoonsa saa. Hän ei myöskään saa oikeudettomasti käyttää tällaista tietoa omaksi hyväkseen. Yrityssalaisuuden rikkominen on rikoslaissa säädetty rangaistavaksi teoksi ja siitä tuomitaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Rikoksen edellytyksenä on vielä, että yrityssalaisuuden ilmaiseminen tai käyttäminen Lue lisää ›

Yrityksen liikesalaisuudet ›

Mitä tarkoittaa liikesalaisuus? Yrityksillä on monia sellaisia tietoja, jotka yritys haluavat pitää salassa kilpailijoilta. Näitä tietoja kutsutaan yleisesti liikesalaisuuksiksi. Liikesalaisuudet nauttivat lain tarjoamaa suojaa.Lain tasolla ei ole kuitenkaan määritelty, mitä liikesalaisuudella tarkoitetaan. Lähtökohtana voitaneen pitää, että yritys saa määritellä itse ne tiedot, jotka se haluaa pitää vain omana tietonaan. Riitatilanteissa tuomioistuin voi määrittää yksittäisen yrityksen Lue lisää ›

Väärän tiedon levittäminen ›

Toisesta yrityksestä ei saa antaa väärää tietoa Omassa elinkeinotoiminnassa ei saa antaa omaa tuotetta tai toimintaa koskevia harhaanjohtavia tai totuudenvastaisia tietoja. Tämän lisäksi täysin sama kielto koskee myös muuta kuin omaa elinkeinotoimintaa. Kilpailijaa ei saa vahingoittaa väärillä eikä harhaanjohtavilla tiedoilla.Virheellisiä tai harhaanjohtavan tiedon antamistavalla ei ole merkitystä. Näitä tietoja voidaan antaa suullisesti oman yrityksen asiakkaille Lue lisää ›

Sopimattoman menettelyn seuraus ›

Kilpailumenettelyrikos ja kilpailumenettelyrikkomus Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa voi johtaa tuomioon kilpailumenettelyrikoksesta tai –rikkomuksesta.Kilpailumenettelyrikokseen syyllistyy se, joka käyttää omaa tai toisen elinkeinotoimintaa koskevaa totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa ilmaisua ja siten aiheuttaa toiselle elinkeinonharjoittajalle vahinkoa. Huomionarvoista on se, että totuudenvastainen tai harhaanjohtava ilmaisu voi kohdistua sekä toimijaan itseensä että hänen kilpailijaansa.Kilpailumenettelyrikkomuksesta tuomitaan esim. silloin, kun joku käyttää totuudenvastaista tai Lue lisää ›

Hyvä liiketapa ›

Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa Elinkeinotoiminnassa on noudatettava eettisiä pelisääntöjä, joiden tarkoitus on pitää elinkeinotoiminta rehellisenä ja tasapuolisena. Elinkeinotoiminnassa on noudatettava ns. hyvä liiketapaa. Elinkeinotoiminnassa ei saa toimia hyvän liiketavan vastaisesti tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimattomasti. Hyvän liiketavan määritelmä muotoutuu elinkeinotoiminnan käytäntöjen ja oikeuskäytännön kautta.Hyvän tavan mukaisuutta arvio ohjaavana toimijana keskuskauppakamarin yhteydessä toimiva liiketapalautakunta. Se voi Lue lisää ›

Yhtiömuoto: Yhtiömuodot USA:ssa ›

USA:n yhtiömuodoista Sole Proprietorship vastaa tavallaan suomalaista toiminimeä. Siinä on vain yksi omistaja, eikä sitä ole rekisteröity mihinkään osavaltioon. Partnership-muotoisen yhtiön perustamiseksi ei tarvitse tehdä mitään kirjallista sopimusta. Kun liiketoimintaa aletaan harjoittamaan yhdessä, niin käynnistyy myös ns. partnership. Edellytyksenä partnership:in syntymiselle on, että kaksi tai useampi päättää aloittaa toiminnan yhdessä. LLC on liiketoimintamuoto, jossa on Lue lisää ›

Sallittu markkinointi ja mainonta: USA ›

Sallittu markkinointi ja mainonta USA:ssa? USA:n markkinointilainsäädäntö poikkeaa merkittävästi vastaavasta suomalaisesta sääntelystä. Siellä saalitaan mm. vertailevan markkinoinnin käyttö melko laajasti. Liittovaltiotasolla säännellään tiedoista, joita saa antaa eri tuotteiden markkinoinnissa. Liittovaltion ohjeet koskevat yleensä myös internet-markkinointia. Esimerkiksi The Federal Trade Commission Act:issa lausutaan, että yleisten tarjousten ja tuotetta koskevien väittäminen esittäminen tai niiden poisjättäminen on harhaanjohtavaa, Lue lisää ›

Kansainvälinen verotus: Kaksinkertainen verotus ›

Miten kansainvälisiä yrityksiä verotetaan? Jos yrityksen ulkomailta saatua tuloa verotetaan sekä saajan kotivaltiossa että tulon lähdevaltiossa, kohdentuu tuohon tuloon kaksinkertainen verotus. Kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi sovelletaan useimmiten eri valtioiden välillä tehtyjä verosopimuksia. Laissa kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi säännellään tarkemmin vieraasta valtiosta saadusta tulosta ja siellä olevasta varallisuudesta. Samaa lakia sovelletaan myös silloin, kun tulon ja varallisuuden kaksinkertaisen Lue lisää ›

Yhtiökokous: Yhtiökokouksen virheellinen päätös ja moiteoikeus ›

Yhtiökokouksen virheellinen päätös, kenellä on moiteoikeus? Oikeus moitekanteen ajamiseen on osakkeenomistajalla, yhtiön hallituksella, hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla. Hallintoneuvostolla tai tilintarkastajilla ei ole kanneoikeutta. Osakkeenomistajan moiteoikeuden edellytyksenä on, että hänet on merkitty osakeluetteloon. Merkitystä ei ole sillä, onko hän osallistunut yhtiökokoukseen, jossa virheellinen päätös on tehty. Edellytyksenä ei myöskään ole, että osakkeenomistajan oikeutta olisi loukattu tai Lue lisää ›

Yhtiökokous: Yhtiökokouksen virheellinen päätös ›

Mitä jos yhtiökokouksen päätös on virheellinen? Virheellisiä päätöksiä on kahdenlaisia: moitteenvaraisia ja mitättömiä. Edellisessä tapauksessa jonkun on nostettava moitekanne eli vaadittava tuomioistuimessa päätöksen julistamista pätemättömäksi tai sen muuttamista. Jälkimmäisessä tapauksessa päätös pysyy pätemättömänä riippumatta siitä, nostetaanko kanne vai ei. Virhe voi myös menettää merkityksensä sen vuoksi, että henkilö, johon virhe on kohdistunut, osallistuu yhtiökokoukseen ja Lue lisää ›

Hyvä liiketapa

Elinkeinotoiminnassa noudatetaan eettisiä pelisääntöjä, joiden tarkoituksena on saada elinkeinotoiminta pidettynä tasapuolisena ja rehtinä. Elinkeinotoiminnassa on siis noudatettava hyvä liiketapaa eikä toimia hyvän liiketavan vastaisesti tai muuten muiden elinkeinonharjoittajien kannalta sopimattomasti. Hyvän liiketavan määritelmä on muotoutunut ja jatkaa muotoutumistaan elinkeinotoiminnan ja oikeuskäytännön kautta.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua yhteisö- ja yritysoikeuteen liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon 0600 111 88 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1.

Avoin yhtiö

Avoimen yhtiön perustamisen vaatimuksena on, että perustajana toimii vähintään kaksi henkilöä. Avoimen yhtiön perustaja eli yhtiömies voi olla joko luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö. Yhtiömiehet vastaavat yhtiön velvoitteista henkilökohtaisella omaisuudellaan.

2.

Kommandiittiyhtiö

Kommandiittiyhtiö on itsenäinen yhtiö, jossa yhtiömiesten varat ja velat ovat erillään heidän omaisuudestaan. Kommandiittiyhtiössä voi olla äänettömiä tai vastuunalaisia yhtiömiehiä, mutta molempia on oltava vähintään yksi.

3.

Osakeyhtiö

Osakeyhtiö on yhtiömuotona itsenäinen. Osakeyhtiössä osakkaiden henkilökohtainen omaisuus on erillään yhtiön varoista ja veloista.

4.

Toiminimi

Toiminimi on nimi, jota elinkeinonharjoittaja käyttää toiminnassaan.