Vero-oikeus

Veroja maksetaan useista eri lähteistä, kuten ansiotuloista, pääomatuloista, lahjoista ja perinnöstä. Vero-oikeuteen kuuluu laaja-alaista sääntelyä, jota voi tuntua hankalalta selvittää ja ymmärtää. Tästä osiosta löydät selkokielisiä vastauksia useisiin vero-oikeudellisiin kysymyksiin liittyen esimerkiksi lahja- ja perintöveron suuruuteen, autoveron muutoksenhakuun ja tuloverovelvollisuuteen.

Autoveron korotus ›

Jos autoverovelvollinen antaa veroviranomaiselle virhellisiä tietoja tai laiminlyö tiedonantovelvollisuutensa, laiminlyönti voi johtaa autoveron korotukseen. Autoveron korotus voi tulla kysymykseen jos verovelvollinen on antanut veroilmoituksen tai muun tiedon tai asiakirjan vaillinaisena tai virheellisenä. Veronkorotus voi seurata myös siinä tapauksessa, että verovelvollinen on jättänyt tiedonantovelvollisuutensa kokonaan tai osaksi täyttämättä. Tällaisissa tilanteissa autoveroa korotetaan enintään 30 prosentilla. Autoveron korotus Lue lisää ›

Autoveron huojennus ›

Autoveroa on maksettava henkilöautoista, pakettiautoista, linja-autoista (omamassa alle 1875kg), moottoripyörästä, sekä muista L-luokan ajoneuvoista ennen ajoneuvon rekisteröintiä tai käyttöönottoa. Autoveron lisäksi käytöstä maksetaan ajoneuvovero, jonka kantaa liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Autoverosta kokonaan vapaita ovat pelastusauto, sairasauto, invataksi, eläinlääkintäauto, kuorma-auto sekä yksinomaan ruumiiden ja hautajaistoimintaan liittyvien kukkalaitteiden kuljetukseen käytettävä ruumisauto. Autoverosta on asetuksella säädettävin ehdoin vapaa myös Lue lisää ›

Autoveron palautus ›

Henkilöautoista, pakettiautoista, M2 -luokan linja-autoista (omamassa alle 1875kg) ja moottoripyöristä (+muut L-luokan ajoneuvot) on maksettava autovero enne rekisteriin merkitsemistä tai käyttöönotto. Edellytysten täyttyessä maksettu autovero voidaan palauttaa hakemuksesta verovelvolliselle. Katso ajoneuvoveron palautuksesta erillinen artikkeli. Autoveron palautus voi tulla kyseeseen ensinnäkin silloin, kun Suomessa verotettu ajoneuvo viedään maasta pysyvästi muualla kuin Suomessa käytettäväksi (vientipalautus). Veroa palautetaan se Lue lisää ›

Perusvero ajoneuvoveron perusosana ›

Suomeen rekisteröidystä ja Suomessa käytettävistä ajoneuvoista on maksettava ajoneuvoveroa. Ajoneuvovero sisältää perusveron ja käyttövoimaveron. Perusvero on ikään kuin pohjana, johon lisätään käyttövoimavero. Koko ajoneuvoveron määrä lasketaan siten, että kerrotaan perus- ja käyttövoimaveron päiväkohtaisten määrien summa verokaudessa olevien päivien lukumäärällä. Perusveron määräytyminen Perusveroa on maksettava henkilö- ja pakettiautoista sekä erikoisautoista, joiden suurin sallittu kokonaismassa on enintään Lue lisää ›

Vähennykset ansiotulosta ›

Vähennyksiä voidaan tehdä joko valtionverotuksesta tai kunnallisverotuksesta, sekä joissain tapauksissa molemmista. Vähennykset ansiotulosta on mahdollista tehdä ennen määrättävän veron laskemista. Verovelvollisella on oikeus vähentää tuloistaan niiden hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot (ns. luonnolliset vähennykset). Tulonhankkimisvähennys tehdään viran puolesta n.600 euroon saakka. Ansiotulosta tehtäviä vähennyksiä ovat esimerkiksi erilaiset tulonhankkimisvähennykset. Vähennykset tehdään bruttotulosta. Tietyt vähennykset tehdään puolestaan verosta bruttotulojen Lue lisää ›

Ajoneuvoverosta vapaat ajoneuvot ›

Pääsääntöisesti kaikista Suomessa käytössä olevista ajoneuvoista on maksettava ajoneuvoveroa. Ajoneuvovero sisältää perusveron ja käyttövoimaveron. Ajoneuvovero kannetaan verokaudelta, jonka pituus on 12 kuukautta. Vero maksuunpannaan päiväkohtaisena verona verovelvollisen omistus- tai haltijuusajalta. Ajoneuvot, jotka poistettu liikennekäytöstä ovat ajoneuvoverosta vapaita. Liikennekäytöstä poistetulla ajoneuvolla ei saa ajaa tieliikenteessä. Liikennekäyttö on mahdollista ilman maksuvelvollisuutta vain tilanteissa, joissa siirretään ajoneuvo katsastukseen Lue lisää ›

Autovero on omistajan vastuulla ›

Pääsääntöisesti kaikista suomeen tuotavista ajoneuvoista on maksettava autovero ennen ajoneuvon rekisteröintiä tai käyttöönottoa Verovelvollinen Sen, joka on merkitty rekisteriin ajoneuvon omistajaksi on maksettava autovero. Jos kyse on osamaksukaupasta, jossa omistajuus jää usein myyjälle, verovelvollinen voi olla ajoneuvon ostaja, joka rekisteritiedoissa on merkitty ajoneuvon haltijaksi. Vastuu autoverosta voi olla myös rekisteröity asiamies, jos tämä on tuonut ajoneuvon Lue lisää ›

Ajoneuvoveron laiminlyönti ›

Suomessa käytössä olevista ajoneuvoista on maksettava ajoneuvoveroa Suomeen. Ajoneuvovero on suoritettava määräajassa. Ajoneuvoveron laiminlyönti johtaa siihen, että liikennekäytössä oleva ajoneuvo asetetaan käyttökieltoon. Käyttökiellolla tarkoitetaan, että ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä. Ajoneuvo on käyttökiellossa myös silloin, kun ajoneuvon omistus tai hallinta on siirretty jollekin muulle kuin verovelvolliselle. Ajoneuvon käyttö estetään myös siinä tapauksessa, että ajoneuvosta on maksettava lisäveroa. Lue lisää ›

Tulovero: Osinko ›

Mikä on osinko? Osinko on yrityksen omistajilleen jakama voitto-osuus. Suomessa osakeyhtiöt ovat yleisimmät osinkoa jakavat tahot. Pääsääntönä pidetään, että osinkoa voidaan jakaa jos yrityksellä on vapaata omaa pääomaa. Tämä on käytännössä edelliseltä tilikaudelta kertynyttä voittoa. On tärkeätä huomioida, että osingonjako ei saa vaarantaa yhtiön maksuvalmiutta. Suomalaisessa osakeyhtiössä yhtiökokous päättää osingonjaosta. Yhtiökokous voi päättää jakaa osinkoa joko Lue lisää ›

Tulovero: Tuloverolait ja tulolähteet ›

Verotusta varten verovelvollisen tulot jaetaan tulolähteisiin sillä jokaisen verot lasketaan tulolähteittäin sekä ilmoitetan omilla veroilmoituslomakkeilla. Tulolähteitä on kolme. Ensimmäinen on henkilökohtainen tuloverolähde, jota sääntelee Tuloverolaki. Toinen on elinkeinotulolähte, jota säätelee laki elinkeinotulon verottamisesta. Kolmas lähde on maatalouden tulolähde, jota sääntelee Maatalouden tuloverolaki. Sääntönä on, että toisen tulolähteen tappiota ei voi vähentää toisen tulolähteen voitosta. Elinkeinotominnalla tarkoitetaan Lue lisää ›

Perintövero

Perintövero määräytyy perinnön suuruuden, sekä perillisen ja perittävän välisen suhteen mukaisesti. Perintöveron määrän lähtökohtana toimii perukirja, josta selviää perittävän sekä kuolinpesän velat ja varat. Kuolinpesän säästöistä jaetaan kullekkin perilliselle suhteelliset perintöosuudet. Kutakin perillistä verotetaan erikseen, ja mikäli perillisen osuus on alle 20 000 euroa, ei veroa tarvitse maksaa. Tietyissä tilanteissa on mahdollista tehdä vähennyksiä perintöverotukseen, jos perillinen on esimerkiksi alaikäinen lapsi.

 Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua verotukseen liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon
0600 111 31 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1

Laadi perunkirjoitus.

2

Hanki perintöverotuspäätös Verottajalta.

3

Selvitä perintöveron määrä ja maksu aikataulu.

4

Hoida kuolinpesän verojen maksu.