Työntekijä: Työntekijän velvollisuudet

Mitkä ovat työntekijän velvollisuudet? Työntekijällä on luonnollisesti ns. työvelvoite eli hänen tulee tehdä työnsä huolellisesti ja noudattaa työnantajan hänelle antamia työn suorittamista koskevia määräyksiä. Työntekijän tulee välttää kaikkea sellaista toimintaa,… Lue lisää »

Työsopimuslaki: Työnantajan yleisvelvoite

Tiedätkö, mitä työnantajan yleisvelvoite pitää sisällään? Työsopimuslaissa on säädetty työnantajalle ns. yleisvelvoite, jota tulisi noudattaa suhteessa työntekijöihin. Yleisvelvoitteen mukaan työnantajan on kaikin puolin edistettävä suhteitaan työntekijöihin samoin kuin työntekijöiden keskinäisiä… Lue lisää »

Eläköityminen valtion virasta – eroamisikä

Eläköityminen tarkoittaa yleensä töiden päättämistä iän, eli saavutetun yleisen eläkeiän perusteella. Lainsäädännössä on määritelty yleiset eroamisiät. Eläköityminen ja eroamisikä Virkamiehen virkasuhde päättyy ilman irtisanomista tai muuta virkasuhteen päättymistä tarkoittavaa toimenpidettä… Lue lisää »

Virkamies: Virkavaroitus

Oletko saanut virkavaroituksen? Virkamies voi saada kirjallisen varoituksen, jos hän toimii vastoin virkavelvollisuuksiaan tai laiminlyö niitä. Virkavelvollisuuksien laiminlyönnistä annettu varoitus ei vielä aiheuta muutosta virkamiehen asemaan. Annetut varoitukset kuitenkin tosiasiassa… Lue lisää »

Virkamies: Virkamiehen yleiset velvollisuudet

Mitä yleisiä velvollisuuksia sinulla virkamiehenä on? Virkamiehen on käyttäydyttävä asemansa ja tehtäviensä edellyttämällä tavalla. Varsinkin korkeissa viroissa toimivilta edellytetään asianmukaista käytöstä myös vapaa-ajalla tai muuten julkisesti esiinnyttäessä. Virkamiehen on työssään… Lue lisää »

Virkamies: Virkamiehen virkavapaa

Tarvitsetko virkavapautta esim. jatko-opiskeluja varten? Virkamies saa keskeyttää työnteon, jos asianomainen viranomainen hakemuksesta myöntää hänelle virkavapauden taikka hän on suoraan lain nojalla virkavapaana. Työnteon keskeyttämisestä muilla perusteilla on voimassa, mitä… Lue lisää »

Virkamies: Virkamiehen sivutoimet

Saako virkamiehellä olla sivutoimia? Sivutoimella tarkoitetaan virkaa sekä palkattua työtä ja tehtävää, joista virkamiehellä on oikeus kieltäytyä. Myös ammattia, elinkeinoa ja liikettä pidetään sivutoimena. Virkamies saa pitää sivutointa tietyillä edellytyksillä.… Lue lisää »

Virkamies: Virkamiehen siirtäminen toisiin tehtäviin

Voidaanko virkamies siirtää toisiin tehtäviin? Virkamies voidaan määräajaksi siirtää toiseen virastoon, jos hän siihen suostuu. Virkamies voidaan siirtää myös toisen työnantajan kuin valtion palvelukseen, jos siirto parantaa virkamiehen edellytyksiä virkatehtävien… Lue lisää »

Virkamies: Virkamiehen irtisanominen

Millä perusteella virkamies voidaan irtisanoa? Virkasuhteen voi molemmin puolin irtisanoa päättymään irtisanomisajan kuluttua. Irtisanomisaikaa ei tarvitse noudattaa, jos niin on sovittu. Laissa on myös säädetty, milloin virkasuhteen voi päättää ilman… Lue lisää »