Virka: Valtion virkamies

Kuka on kelpoinen virkamieheksi? Valtion virkamieheksi voidaan nimittää jopa 15-vuotias henkilö, jos tämä on suorittanut oppivelvollisuutensa ja nimittämistä voidaan pitää sopivana virkamiehen tehtävien asianmukaisen hoitamisen kannalta. Pääsääntöisesti virkamieheksi nimitettävän tulee… Lue lisää »

Virka: Määräaikainen virka

Voiko virka olla määräaikainen? Viran määräaikaisuudelle pitää olla hyväksyttävä peruste. Työn luonne, sijaisuus, harjoittelu ja avoinna olevan viran tehtävien hoito saattavat edellyttää määräaikaista tai muuten rajoitetuksi ajaksi sovittua virkasuhdetta. Virkamiestä… Lue lisää »

Viranomainen: Viranomaisen harjoittama syrjintä

Onko sinua syrjitty tai muuten epäasiallisesti kohdeltu virassasi? Laki asettaa viranomaiselle velvoitteen kohdella palveluksessaan olevia virkamiehiä tasapuolisesti. Virkasuhteesta johtuvat edut ja oikeudet sinun on saatava sellaisina kuin ne sinulle lain… Lue lisää »

Valtion virka: Valtion viran koeaika

Voidaanko virkaan määrätä koeaika? Virkaan nimittämisen yhteydessä on mahdollista sopia koeajasta. Koeaika saa olla enintään kuuden kuukauden pituinen. Koeajan aikana virkasuhteen saa purkaa sekä nimittävän viranomaisen että virkamiehen puolelta. Syyksi… Lue lisää »

Valtion virka: Julkisoikeudellinen virkasuhde

Mitä valtion virka tarkoittaa? Kun valtio on työnantajana ja virkamies työn suorittajana, on kysymyksessä julkisoikeudellinen palvelussuhde eli virkasuhde. Perustuslaissa on säädetty virkoihin nimittämisen yleisistä perusteista. Yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat… Lue lisää »

Työtehtävät: Työtehtävien jakaminen tai siirto

Saako työtehtäviä jakaa tai siirtää toisille Lähtökohta on, ettei kumpikaan työsopimuksen osapuoli saa siirtää työsopimuksesta johtuvia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kolmannelle ilman toisen sopijapuolen suostumusta. Erääntyneen saamisen saa siirtää kolmannelle ilman… Lue lisää »

Työsuhde: Työtodistus

Onko työntekijällä oikeus saada työtodistus? Työtodistuksesta säädetään työsopimuslaissa. Se on tärkeä työntekijän työmarkkina-aseman sekä työttömyysturva- ja sosiaalietuuksien kannalta. Sen vuoksi työtodistusta koskevista säännöksistä ei saa poiketa työntekijälle epäedulliseen suuntaan. Työtodistus… Lue lisää »

Työsuhde: Työsuojelu

Mitä työsuojelu tarkoittaa? Kun työsuhteen tunnusmerkit täyttyvät ja kyseessä on työsuhde, työntekijää suojellaan monin tavoin mm. työaikalainsäädännöllä sekä nuoria työntekijöitä ja vuosilomaa koskevin normein. Soveltamisalaa on joiltain osin laajennettu, esim.… Lue lisää »

Työsuhde: Työnantajan väliaikainen tulkintaetuoikeus

Mitä tarkoitetaan työnantajan väliaikaisella tulkintaetuoikeudella? Työsuhde perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen. Osa sitä sääntelevistä normeista on kuitenkin sellaisia, ettei niistä voi sopimuksella poiketa työntekijän vahingoksi.Työsuhteen sisällöstä voi sääntelystä ja… Lue lisää »