Irtisanomisajat irtisanottaessa valtion virasta

Irtisanomisajat on määritelty valtion virkamieslaissa. Tässä artikkelissa keskitytään työnantajalähtöiseen irtisanomiseen liittyviin irtisanomisaikoihin. Virkamies voidaan irtisanoa henkilöstä johtuvilla syillä tai kollektiiviperusteilla. Irtisanomisajat Irtisanomisaika voidaan sopia enintään kuudeksi kuukaudeksi. Jos sovitaan tästä… Lue lisää »

Virantoimituksesta pidättäminen — kunnallinen viranhaltija

Virantoimituksesta pidättäminen voidaan tehdä, jos viranhaltijan voidaan todennäköisin perustein epäillä syyllistyneen virantoimituksessa virkarikokseen tai muuten menetelleen siinä velvollisuuksiensa vastaisesti, hänet voidaan pidättää tutkimuksen tai oikeudenkäynnin ajaksi virantoimituksesta. Virantoimituksen ulkopuolella tapahtuneiden rikosten… Lue lisää »

Kunnallisen viranhaltijan irtisanomisajat

Kunnallisen viranhaltijan irtisanomisajat on kirjattu lakiin. Irtisanomisajoista voidaan pääsääntöisesti sopia toisin työehto- ja työsopimuksissa. Kunnallisella viranhaltijalla tarkoitetaan henkilöä, joka on virkasuhteessa kuntaan. Viranhaltija otetaan virkasuhteeseen toistaiseksi tai määräajaksi. Tämä artikkeli käsittelee yleisiä… Lue lisää »

Kunnallisen viranhaltijan irtisanominen

Kunnallisen viranhaltijan irtisanominen voi tapahtua tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla tai henkilöstä johtuvilla perusteilla. Kunnallisen viranhaltijan irtisanominen henkilöstä johtuvilla perusteilla Työnantaja ei saa irtisanoa virkasuhdetta viranhaltijasta johtuvasta syystä, ellei tämä syy ole… Lue lisää »

Virkamies: Virkavaroitus

Oletko saanut virkavaroituksen? Virkamies voi saada kirjallisen varoituksen, jos hän toimii vastoin virkavelvollisuuksiaan tai laiminlyö niitä. Virkavelvollisuuksien laiminlyönnistä annettu varoitus ei vielä aiheuta muutosta virkamiehen asemaan. Annetut varoitukset kuitenkin tosiasiassa… Lue lisää »

Virkamies: Virkamiehen yleiset velvollisuudet

Mitä yleisiä velvollisuuksia sinulla virkamiehenä on? Virkamiehen on käyttäydyttävä asemansa ja tehtäviensä edellyttämällä tavalla. Varsinkin korkeissa viroissa toimivilta edellytetään asianmukaista käytöstä myös vapaa-ajalla tai muuten julkisesti esiinnyttäessä. Virkamiehen on työssään… Lue lisää »

Virkamies: Virkamiehen virkavapaa

Tarvitsetko virkavapautta esim. jatko-opiskeluja varten? Virkamies saa keskeyttää työnteon, jos asianomainen viranomainen hakemuksesta myöntää hänelle virkavapauden taikka hän on suoraan lain nojalla virkavapaana. Työnteon keskeyttämisestä muilla perusteilla on voimassa, mitä… Lue lisää »

Virkamies: Virkamiehen sivutoimet

Saako virkamiehellä olla sivutoimia? Sivutoimella tarkoitetaan virkaa sekä palkattua työtä ja tehtävää, joista virkamiehellä on oikeus kieltäytyä. Myös ammattia, elinkeinoa ja liikettä pidetään sivutoimena. Virkamies saa pitää sivutointa tietyillä edellytyksillä.… Lue lisää »

Virkamies: Virkamiehen siirtäminen toisiin tehtäviin

Voidaanko virkamies siirtää toisiin tehtäviin? Virkamies voidaan määräajaksi siirtää toiseen virastoon, jos hän siihen suostuu. Virkamies voidaan siirtää myös toisen työnantajan kuin valtion palvelukseen, jos siirto parantaa virkamiehen edellytyksiä virkatehtävien… Lue lisää »

Virkamies: Virkamiehen irtisanominen

Millä perusteella virkamies voidaan irtisanoa? Virkasuhteen voi molemmin puolin irtisanoa päättymään irtisanomisajan kuluttua. Irtisanomisaikaa ei tarvitse noudattaa, jos niin on sovittu. Laissa on myös säädetty, milloin virkasuhteen voi päättää ilman… Lue lisää »