Valmis uusi asunto ja käytetty asunto

Mitä eroa on uudella ja käytetyllä asunnolla vai onko niillä lain näkökulmasta eroa ollenkaan? Tässä artikkelissa määritellään mitä valmiilla uudella asunnolla ja käytetyllä asunnolla oikein tarkoitetaan. Valmis uusi asunto Valmis… Lue lisää »

Asuntokaupan peruminen ja purku

Asuntokaupan perumisesta ja purusta säädetään asuntokauppalaissa. Luonteeltaan asunto-osakkeen kauppa on irtaimen omaisuuden kauppaa, minkä vuoksi Asuntokauppalaissa ei oleerityisiä muotovaatimuksia, vaan suullinen sopimus on yhtä pätevä kuin kirjallinen sopimus. Seuraavaksi käsitellään… Lue lisää »

Virheet uuden asunnon kaupassa

Jos uuden asunnon kaupassa ilmenee virhe, ostajalla on oikeus pidättyä omasta suorituksestaan eli kauppahinnan maksamisesta virhettä vastaavalta osalta. Ostaja voi vaatia virheen korjaamista tai oikaisemista siten, ettei siitä aiheudu kustannuksia… Lue lisää »

Asunnon tarpeisto

Asunto-osakkeeseen kuuluvasta tarpeistosta säädellään asuntokauppalaissa. Lain mukaan asunnon tavanomaiseen tarpeistoon luetaan kuuluvaksi laitteet ja muut esineet, jotka ovat asunnossa sitä ostajalle esiteltäessä. Tällöin tarpeisto sisältyy kauppaan, jollei toisin sovita. Asunto-osakkeen kaupassa… Lue lisää »

Valmis uusi asunto ja valmiin uuden asunnon kauppa

Asunto-osakkeiden, kuten valmiin uuden asunnon ja käytetyn asunnon kaupasta sääntelee asuntokauppalaki. Asuntokauppalain tarkoituksena on määritellä asunto-osakkeiden ja muiden hallintaan oikeuttavien yhteisöosuuksien kauppaa sekä suojata ostajan oikeudellista ja taloudellista asemaa asunnon… Lue lisää »

Vaaranvastuu asunnon kaupassa

Uuden asunnon kauppa Vaaranvastuu asuntokaupassa ilmenee sekä uuden että käytetyn asunnon kaupassa. Uuden asunnon kaupassa vaaranvastuu siitä, että asunto tuhoutuu tai vahingoittuu ostajasta riippumattomasta syystä ennen hallinnan luovutusta, on myyjällä. Pääsääntöisesti… Lue lisää »

Yhtiövastike asunto-osakeyhtiössä

Yhtiövastikkeesta ja muusta yhtiöjärjestykseen perustuvasta osakkeenomistajan maksuvelvollisuudesta yhtiötä kohtaan säädellään asunto-osakeyhtiölaissa. Yhtiövastikkeella katetaan kaikki yhtiön menot, jotka yhtiö on lain, yhtiöjärjestyksen tai sopimuksen taikka muun perusteen mukaan velvollinen suorittamaan. Yhtiövastike asunto-osakeyhtiössä… Lue lisää »

Asunnon virheellisyyden määräävä ajankohta

Asunnossa voi olla virheitä, jotka pahimmassa tapauksessa johtavat asuntokaupan purkuun tai kauppahinnan alennukseen. Virhettä arvioidaan sen perusteella, millainen asunto on ominaisuuksiltaan vaaranvastuun siirtyessä myyjältä ostajalle. Ajankohta, jolloin vaaranvastuu siirtyy ostajalle… Lue lisää »

Asunto-osakeyhtiö: Toiminnantarkastaja

Toiminnantarkastus tarkoittaa maallikon suorittamaa tilintarkastusta, vaikkakin se joiltain osin poikkeaa tilintarkastuksesta merkittävästi. Toiminnantarkastuksessa on kyse lähinnä asunto-osakeyhtiön talouden ja hallinnon tarkastamisesta osakkeenomistajien kannalta riittävällä tavalla. Toiminnantarkastaja varmistaa, että yhtiön hallinnon… Lue lisää »