Perhe

Perhe-asioihin liittyy useita juridisia kysymyksiä, joita on hyvä miettiä jo esimerkiksi ennen avioliittoa tai lapsen syntymää. Avioehtosopimuksen laatimisella ennen avioliiton päättymistä, puolisoiden on mahdollista varmistaa ettei toisella puolisolla, tai kummallakaan puolisoista, ole oikeutta toistensa omaisuuteen tai sen osaan.

Kysymyksiä voi herätä myös liittyen puolison velkoihin, isyyteen ja sen tunnustamiseen, adoptioon, tai lapsen hankkimiseen yksin. Laajasta artikkelivalikoimasta löydät tietoa perhe-asioihin liittyen.

Aviopuolisoiden oikeudet ja velvollisuudet ›

Avioliitossa aviopuolisoiden oikeudet ja velvollisuudet ovat yhdenvertaisia toisiinsa nähden. Oikeudet ja velvollisuudet ovat myös yksilöllisiä molemmilla puolisoilla. Kansainvälinen kehys YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (KP-sopimuksen) mukaan perhe on yhteiskunnan luonnollinen ja perustavaa laatua oleva yhteisö. Perheellä on oikeus yhteiskunnan ja valtion suojeluun. Avioliittoiässä oleville miehille ja naisille on tunnustettava oikeus solmia avioliitto ja Lue lisää ›

Avio-oikeus ja omaisuuden vaihtuminen ›

Avio-oikeus ja omaisuuden vaihtuminen ei ole ongelma, sillä avio-oikeus säilyy myös alkuperäisen avio-oikeuden alaisen omaisuuden sijaan tulevaan omaisuuteen. Artikkelissamme käydään läpi muutamia esimerkkitilanteita avio-oikeuden alaisen omaisuuden säilymisestä ja siitä, miten avio-osa rahallisesti lasketaan. Esimerkkejä avio-oikeuden alaisen omaisuuden säilymisestä Avio-oikeuden alainen omaisuus säilyy avio-oikeuden alaisena omaisuutena myös siinä tapauksessa, että omaisuus luovutuksen takia muuttuu toiseksi. Jos puolisolla Lue lisää ›

Omaisuuden hukkaaminen ennen ositusta ›

Puolisoiden tulee hoitaa avio-oikeuden alaista omaisuutta avioliiton aikana niin, että se ei aiheettomasti vähene toisen puolison vahingoksi. Tätä kutsutaan huolenpitovelvollisuudeksi. Huolenpitovelvollisuus ei estä puolisoa käyttämästä omaa varallisuuttaan haluamallaan tavalla, koska Suomessa on voimassa omaisuuden erillisyyden periaate myös avioliitossa aviopuolisoiden välillä. Huolenpitovelvollisuus estää kuitenkin tarkoituksellisen omaisuuden hukkaamisen toisen puolison vahingoksi. Huolenpitovelvollisuus ei pääty avioliiton purkautumiseen, vaan se Lue lisää ›

Tasa-arvoinen avioliitto ›

Tasa-arvoinen avioliitto tuli Suomessa mahdolliseksi 1.3.2017 alkaen. Tasa-arvoinen avioliitto tarkoittaa sitä, ettei aviopuolisoiden enää edellytetä olevan sukupuoleltaan mies ja nainen, vaan myös samaa sukupuolta olevat henkilöt voivat mennä keskenään naimisiin. Tasa-arvoinen avioliitto ja sen taustat Ennen tasa-arvoisen avioliittolain voimaantuloa, samaa sukupuolta omaavien parien oli mahdollista rekisteröidä parisuhteensa. Kahden samaa sukupuolta olevan henkilön parisuhteen rekisteröinnin mahdollistava laki on ollut Lue lisää ›

Ositus avioerossa ›

Usein avioero-ositus tehdään joko välittömästi avioeron jälkeen tai vasta myöhemmin avioeron astuttua voimaan. Takarajaa osituksen tekemiselle ei kuitenkaan ole, mutta suositeltavaa on toimia välittömästi. Omaisuuden ositus ja avioero ositus Sen jälkeen, kun avioeroa koskeva asia on tullut vireille käräjäoikeuteen, voivat kummatkin puolisot vaatia omaisuuden jakoa eli ositusta toimitettavaksi. Näin ollen puolisoiden ei tarvitse jäädä odottamaan Lue lisää ›

Avioerohakemus yksin tai yhdessä ›

Avioeroa on mahdollista hakea yksin tai yhdessä jättämällä avioerohakemus. Tämä asia mietityttää usein avioeroa hakevaa. Kummatkin tavat ovat mahdollisia, koska molemmat puolisot ovat oikeutettuja hakemuksen tekemiseen. Aviopuolisoiden oikeus avioeroon ja avioeron hakeminen Aviopuolisoilla on ehdoton oikeus avioeroon. Avioeropäätöstä ei tarvitse perustella. Avioeroa on haettava jommankumman puolison kotipaikan tai vakituisen asuinpaikan käräjäoikeudelta. Koska molemmat puolisot ovat Lue lisää ›

Avioero ilman harkinta-aikaa ›

Avioero tarkoittaa yhteiselon lopettamista. Aviopuolisoiden aviovarallisuussuhde ja -järjestelmä puretaan omaisuuden osituksessa avioeron tultua vireille. Avioero puretaan tuomioistuimen päätöksellä puolen vuoden (6 kk) harkinta-ajan jälkeen. Lisäksi avioero on mahdollista saada ilman harkinta-aikaa tiettyjen edellytysten täyttyessä. Ilman harkinta-aikaa tuomittava avioero Avioliiton purkaminen ilman harkinta-aikaa edellyttää, että puolisot ovat asuneet erillään viimeiset kaksi vuotta (2 v). Erillään asumisen pitää Lue lisää ›

Avioehto ja avioehtosopimuksen mallit ›

Avioehto on puolisoiden välinen sopimus varallisuussuhteiden jaosta avioliiton päättyessä. Avioehtosopimuksella voidaan poiketa avio-oikeuden puolittamisperiaatteesta erotilanteessa. Avio-oikeus puolestaan tarkoittaa oikeutta toisen puolison omaisuuteen. Avioehdosta voidaan sopia avioehtosopimuksella, jota voi olla erilaisia. Avioehtosopimuksen mallit ovat totaalinen, osittainen ja yksipuolinen avioehtosopimus. Totaalinen avioehtosopimus Totaalinen avioehtosopimus tarkoittaa sitä, että avioehtosopimuksella suljetaan molempien avio-oikeus toisen puolison omaisuuteen kokonaan pois. Siis kummallakaan Lue lisää ›

Avioehtosopimus avioliiton aikana ›

Avioehtosopimus voidaan tehdä avioliiton aikana milloin tahansa. Avioehtosopimus tehdään silloin samoja muotovaatimuksia noudattaen kuin se tehtäisiin ennen avioliittoa. Avioehtosopimus on rekisteröitävä Digi- ja väestötietovirastoon (ent. maistraattiin). Maistraatti on nimetty uudestaan Digi- ja väestötietovirastoksi, mutta asiointi uudistetussa virastossa jatkuu entiseen tapaansa. DVV aloitti toimintansa 1.1.2020 sen jälkeen kun, Väestörekisterikeskus, maistraatit ja Itä-Suomen aluehallintovirastossa toimiva Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö Lue lisää ›

Avioehtosopimuksen voimaantulo ja voimaansaattaminen ›

Avioehtosopimuksen voimaantulo tapahtuu rekisteröimällä avioehtosopimus Digi- ja väestötietovirastoon (ent. maistraatti). Avioehtosopimuksen vaikutukset konkretisoituvat pääsääntöisesti vasta avioliiton päätyttyä eroon tai toisen puolison kuolemaan. Avioehtosopimuksen voimaantulo Avioehtosopimuksen ”voimaantulon” voi käsittää kahdella tavalla. Rekisteröimällä avioehtosopimus Digi- ja väestötietovirastoon, avioehtosopimuksesta tulee niin sanotusti virallinen. Silloin se on tehty siihen muotoon, että sitä voidaan myöhemmin soveltaa. Tavallisesti, minkä tahansa sopimuksen kohdalla, Lue lisää ›

Avioehtosopimuksen sovittelu

Vaikka avioehtosopimus on molempia osapuolia sitova, voidaan sitä sovitella mikäli sopimuksen toteuttaminen tuottaisi toiselle puolisolle kohtuutonta haittaa tai perusteetonta etua. Tätä arvioitaessa on otettava huomioon muun muassa avioliiton kesto ja puolisoiden toimet yhteisen talouden kerryttämiseksi.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua perheoikeuteen liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon
0600 111 31 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1.

Avio-oikeus

Puolisoilla on lain mukaan avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Avio-oikeus on niin sanottu odotusoikeus, joka toteutetaan vasta omaisuuden osituksen yhteydessä.

2.

Aviovarallisuus-järjestelmä

Aviovarallisuusjärjestelmä perustuu omaisuuden ja velkojen erillisyyteen sekä laajaan sopimusvapauteen.

3.

Adoptio

Adoption ajatuksena on antaa koti ja vanhemmat niitä tarvitsevalle lapselle. Adoptio vahvistetaan aina tuomioistuimen päätöksellä.

4.

Avoliitto

Avoliitto on kahden henkilön yhdessäolon muoto ilman virallista myötävaikutusta. Avoliitto syntyy, kun kaksi henkilöä muuttaa yhteiseen talouteen, mutta he eivät ole avioliitossa.