Esitutkinta: Avustaja

Epäillyn rikoksen asianosaisella on oikeus käyttää avustajaa esitutkinnassa. Rikoksesta epäillylle, joka on otettu kiinni, pidätetty tai vangittu, on viipymättä ilmoitettava hänen oikeudestaan käyttää avustajaa. Mikäli tätä ilmoitusta ei tehdä, on… Lue lisää »

Esitutkinta: Asiantuntijalausunnot

Tutkinnanjohtajalla on oikeus hankkia tarvittaessa asiantuntijalausuntoja. Asiantuntija on aina jonkun alan erityisosaaja, kuten esimerkiksi lääkäri tai insinööri. Asiantuntijalta voidaan saada vastaus esimerkiksi kysymykseen, onko väitetty tapahtuma fyysisesti mahdollista. Asiantuntijana ei… Lue lisää »

Esitutkinta: Asianomistajarikos

Mikäli kyseessä on rikos, jossa syyttäjä saa nostaa syytteen rikoksesta ainoastaan asianomistajan vaatimuksesta, nk. asianomistajarikos, esitutkinta toimitetaan vain, mikäli asianomistaja on ilmoittanut esitutkintaviranomaiselle tai syyttäjälle vaativansa rikokseen syyllistyneelle rangaistusta. Mikäli… Lue lisää »

Esitutkinta: Totuusvelvollisuus

Asianomistajan sekä tämän laillisen edustajan ja asiamiehen on pysyttävä totuudessa tehdessään selkoa tutkittavasta asiasta ja vastatessaan esitettyihin kysymyksiin. Todistajana esitutkinnassa ei saa kuulustella sitä, joka ei saisi todistaa tutkittavaa rikosta… Lue lisää »

Oikeudenkäynti: Oikeudenkäynnin julkisuus

Ovatko oikeudenkäynnit julkisia? Yleensä oikeudenkäynnit ovat julkisia. Kenellä tahansa on silloin oikeus mennä seuraamaan käsittelyn kulkua. Toisinaan oikeudenkäynti saatetaan pitää suljetuin ovin. Tällöin käsiteltävän oikeusjutun on katsottu sisältävän niin arkaluontoisia,… Lue lisää »

Esitutkinta: Mitä esitutkinnassa tapahtuu?

Pelottaako esitutkinta? Esitutkinnassa ei vielä ketään tuomita rangaistukseen. Esitutkinnassa poliisin tehtävänä on selvittää, onko rikosta tapahtunut, missä olosuhteissa se on tapahtunut ja keitä rikos koskettaa. Rikoksella aiheutettu vahinko, sillä saavutettu… Lue lisää »

Vangitseminen: Vangitseminen todennäköisin syin

Mitä tarkoittaa vangitseminen todennäköisin syin? Kun vangitsemisen edellytykset ovat käsillä, vaaditaan vielä yleensä todennäköiset syyt epäilyn tueksi. Todennäköisin syin epäily tarkoittaa sitä, että on todennäköisempää epäilyn osoittautuminen oikeaksi kuin vääräksi.… Lue lisää »

Vangitseminen: Rikoksesta epäilty vangitsemisen kohteena

Vangitaanko minut rikoksesta epäiltynä? Tuomioistuin ei omasta aloitteestaan voi määrätä rikoksesta epäiltyä vangittavaksi. Vangitsemisvaatimuksen tekee yleensä syyttäjä, vaikka myös muulla pidättämiseen oikeutetulla virkamiehellä olisi oikeus esittää pidätettyä vangittavaksi. Vangitsemisvaatimuksesta on… Lue lisää »