Esitutkinta: Kuulustelujen kieli

Kuulusteltavalla on esitutkinnassa oikeus käyttää omaa kieltään, joko suomea tai ruotsia. Saamelaisella on oikeus käyttää omassa asiassaan tai asiassa jossa häntä kuullaan saamen kieltä niissä viranomaisissa, joissa tämä on määritelty… Lue lisää »

Esitutkinta: Kirjaaminen

Kun asianomistaja tai muu henkilö ilmoittaa poliisille tai muulle esitutkintaviranomaiselle rikoksesta tai tapahtumasta, jota hän epäilee rikokseksi, tulee tämä ilmoitus kirjata viipymättä. Ilmoitus kirjataan merkitsemällä esitutkinnan toimittamista varten tarvittavat tiedot… Lue lisää »

Esitutkinta: Esitutkintaviranomaiset

Esitutkinnan toimittaa lähtökohtaisesti poliisi, ellei erikseen ole toisin säädetty. Siitä, mille yksikölle poliisissa esitutkinta kuuluu, on säädetty ja määrätty erikseen. Esitutkintaa johtaa tutkinnanjohtaja. Tutkinnanjohtajana on laissa määritelty pidättämiseen oikeutettu virkamies.… Lue lisää »

Esitutkinta: Esitutkintapöytäkirja

Esitutkinnan päätyttyä on esitutkinnassa kertyneestä aineistosta laadittava pöytäkirja, nk. esitutkintapöytäkirja, mikäli tämä on asian jatkokäsittelyä varten tarpeellista. Esitutkintapöytäkirja laaditaan suomen tai ruotsin kielellä taikka osittain suomen ja osittain ruotsin kielellä.… Lue lisää »

Esitutkinta: Esitutkinta-asiakirjojen julkisuus

Asianosaisella on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto sellaisen muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Asianosaisella, hänen edustajallaan ja avustajallaan… Lue lisää »

Esitutkinta: Esitutkinnan yleiset periaatteet

Lain mukaan esitutkinnassa selvitetään rikos, sen teko-olosuhteet, rikoksella aiheutettu vahinko ja siitä saatu hyöty, sekä se, ketkä ovat rikoksen asianosaisia ja muut syytteestä päättämistä varten tarvittavat seikat. Lisäksi esitutkinnassa selvitetään… Lue lisää »

Esitutkinta: Esitutkinnan toimittamisvelvollisuus

Rikoksen johdosta suoritettava esitutkinta toimitetaan laissa säädetyllä tavalla. Poliisin tai muun esitutkintaviranomaisen on toimitettava esitutkinta, mikäli sille tehdyn ilmoituksen perusteella, tai muuten, on syytä epäillä, että rikos on tapahtunut. Esitutkinnan… Lue lisää »

Rikos: Erityisen olosuhteen vaikutus

Määritetty erityinen henkilöön liittyvä olosuhde, joka poistaa jonkin muutoin rikollisen teon rangaistavuuden, taikka vähentää tai enentää sitä, koskee ainoastaan kyseistä mainitussa suhteessa olevaa tekijää, yllyttäjää tai avunantajaa. Yllyttäjää tai avunantajaa… Lue lisää »

Esitutkinta: Esitutkinnan päättäminen

Esitutkinnan valmistuttua on asia toimitettava syyttäjälle syyteharkinnan suorittamista tai rangaistusmääräyksen antamista varten. Ennen esitutkinnan päättämistä on asianosaisille varattava tilaisuus esittää esitutkintaviranomaiselle lausuntonsa esitutkinnassa kertyneestä aineistosta, mikäli tämä on omiaan jouduttamaan… Lue lisää »