Kuluttajansuoja

Kuluttaja on aina kuluttajansuojan näkökulmasta heikompi osapuoli elinkeinonharjoittajan kanssa tehdyissä kaupoissa. Suomessa kuluttajaa pyritään suojaamaan kuluttajansuojalainsäädännön avulla. Kuluttajan oikeudet ovat kuitenkin vahvistuneet ja kuluttajalla on lähtökohtaisesti oikeus palauttaa jo ostamansa tuote mikäli hän ei ole siihen tyytyväinen, havaitsee tuotteessa virheen tai tuote ei vastaa sovittua. Tämä osio käsittelee kuluttajansuojaa muun muassa koti- ja etämyynnin, kuluttajankaupan sekä tuoteturvallisuuden näkökulmasta.

Kuluttajansuojasäännökset suojaavat yksityishenkilöitä ›

Kuluttajansuojasäännökset suojaavat, kuten lainsäädäntö yleensä, heikompaa sopijapuolta. Kuluttajansuojalaissa on säännökset markkinoinnista, sopimusehdoista, kuluttajankaupasta sekä etä- ja kotimyynnistä. Kuluttajansuoja on siis kuluttajan asemassa olevan luonnollisen henkilön suojaksi säädettyä lainsäädäntöä. Kuluttajana pidetään lain mukaan sitä, joka hankkii kulutushyödykkeen pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten. Kuluttajasuojasäännökset koskevat elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiä sopimuksia Lakia sovelletaan myös, kun elinkeinonharjoittaja Lue lisää ›

Kuluttajan myötävaikutusvelvollisuus kuluttajasopimuksessa ›

Kuluttajan myötävaikutusvelvollisuus tarkoittaa kuluttajan velvollisuutta vaikuttaa aktiivisesti sopimuksen täyttämiseen. Kuluttajasopimuksissa pakottava lainsäädäntö koskee pääosin sitä, mitä elinkeinonharjoittaja on missäkin tilanteissa velvollinen tekemään. Lainsäädäntö suojaa siis heikommassa asemassa olevaa sopijapuolta. Näissäkin sopimuksissa on kuitenkin kaksi osapuolta ja molempien on täytettävä sopimusvelvoite. Kuluttajan myötävaikutusvelvollisuus esimerkiksi Otetaan esimerkiksi kotimyynnissä tehty kauppa elinkeinonharjoittajan myymästä imurista. Elinkeinonharjoittajan päävelvollisuus on toimittaa Lue lisää ›

Kotimyyntiasiakirja turvaa kuluttajan tiedonsaantia ›

Kotimyyntiasiakirja on luovutettava kulutajalle tavaran kaupassa viimeistään silloin kun kuluttaja vastaanottaa tavaran tai ensimmäisen erän siitä. Asiakirjan toimittamisvelvollisuus koskee kuluttajakauppaa, joten asiakirjan antaa elinkeinonharjoittaja kuluttajalle. Asiakirjassa mainittavan tiedot Asiakirjassa on oltava päivämäärä, elinkeinonharjoittajan nimi, osoite, kulutushyödyke yksilöitynä, hyödykkeen hinta ja muut sopimusehdot. Kotimyyntiasiakirjassa on myös oltava ohjeet kuluttajalle kuuluvista oikeuksista ja ohjeet niiden käyttämiseen. Muuta kulutushyödykettä Lue lisää ›

Kuluttaja-asiamies valvoo kuluttajalainsäädännön noudattamista ›

Kuluttaja-asiamies on tällä hetkellä kuluttaja-asioiden asioiden vastuualueen ylijohtaja kilpailu- ja kuluttajavirastossa. Asiamies voi siirtää ratkaisuvaltaa alaiselleen virkamiehelle asioissa, joissa lain soveltamisen käytännöt ovat vakiintuneet. Kuluttaja-asiamies voi myös määrätä alaisensa virkamiehen käyttämään puhevaltaansa tai avustamaan kuluttajaa tuomioistuimessa. Kuluttaja-asiamies Tehtävänä on valvoa kuluttajansuojalakien noudattamista. Valvontaa kohdistetaan erityisesti markkinointiin ja sopimusehtojen kohtuullisuuteen. Myös perinnän lainmukaisuus on ollut kuluttaja-asiamiehen Lue lisää ›

Elinkeinonharjoittaja määritellään laissa ›

Elinkeinonharjoittaja on yleensä kauppias tai yrittäjä. Kuluttajansuojasäännöstö säätelee kulutushyödykkeiden tarjontaa, myyntiä ja muuta markkinointia elinkeinonharjoittajilta kuluttajille. Tämän vuoksi on tärkeää tarkoin määritellä mikä on elinkeinonharjoittaja.  Lakia sovelletaan myös elinkeinonharjoittajan myydessä tai välittäessä hyödykkeitä kuluttajille. Kysymys on lain valinnan kannalta keskeinen. Lain valinnalla taas on merkitystä oikeusriidan ratkaisun perusteeksi asetettavien säännöstön valintaan. Elinkeinonharjoittaja on… Elinkeinonharjoittajaksi katsotaan; 1. Lue lisää ›

Kulutushyödyke — määrittely voi vaikuttaa lain valintaan ›

Kulutushyödyke on kuluttajan käyttöön tarkoitettu hyödyke. Kulutushyödykkeen tarkempi määrittely on kuitenkin tarpeen lain soveltamisalan hahmottamiseksi. Vain kuluttajansuojalaissa määritelly kulutushyödykkeet ovat niitä kulutushyödykkeitä, joista kuluttajansuojalaissa puhutaan. Jos taas hyödyke ei kuulu tarkkaan määritelmään, ei kuluttajansuojalaki kulutushyödykkeen määrittelyn osalta välttämättä ole käyttökelpoinen sovellettavaksi laiksi. Lain valinnalla taas on merkitystä oikeusriidan ratkaisun perusteeksi asetettavien säännöstön valintaan. Kulutushyödyke Kulutushyödykkeeksi Lue lisää ›

Korvaus kuluttajankaupassa ›

Korvaus kuluttajankaupassa on maksettava virheen johdosta. Vahingonkorvaus välillisestä vahingosta myyjällä on kuitenkin vain, jos virhe tai vahinko johtuu huolimattomuudesta hänen puolellaan taikka jos tavara kaupantekohetkellä poikkesi siitä, mihin myyjä on erityisesti sitoutunut. Ostajalla on oikeus myös korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii myyjän viivästyksen vuoksi. Korvausta on maksettava jollei myyjä osoita, että viivästys johtuu hänen vaikutusmahdollisuuksiensa Lue lisää ›

Kotimyynti tapahtuu muualla kuin myyjän luona ›

Kotimyynti tapahtuu kuluttajan luona, yleensä kotona. Myynti voi olla tuotteen tai palvelun myyntiä. Myös kaupankäynti, jossa sopimus solmitaan muualla kuin myyjän luona on pääsääntöisesti kotimyyntiä. Kotimyynnistä annettuja säännöksiä ja lain tarkoitusta ei siten voi estää solmimalla urakkasopimusta läheisellä huolto-asemalla. Kotimyyntiä ovat myös: Tilanteet, joissa myyjä lähestyy kuluttajaa henkilökohtaisesti kadulla tarjotakseen hänelle tavaraa ja sopimus tehdään Lue lisää ›

Kauppahinta kuluttajakaupassa ›

Kauppahinta ilmoitetaan yleensä kuluttajakaupassa tuotteen mainonnan yhteydessä; sekä esim. vähittäiskaupassa hintalapuissa tuotteen esillepanon yhteydessä. Muuten tavaran hinta on se millaiseksi hinta on sovittu. Sopimus on lähtökohtaisesti sitova suullisena ja kirjallisena. Kauppahinta jos siitä ei ole sovittu Jos tavaran hinnasta ei ole sovittu, on ostajan maksettava tavarasta ostohetken mukainen käypä hinta. Käypää hintaa arvioitaessa on otettava Lue lisää ›

Hinta-arvion sitovuus ›

Hinta-arvion sitovuus sitoo toimeksisaajaa muuttamamasta sovittua hintaa. Yleensä suorituksen hinnasta on annettava hinta-arvio. Tämä on sopimuksenvarainen asia ja sopimusvapauden periaatteen mukaisesti tästä voidaan sopia toisin. Kuluttajan kannattaa kuitenkin pyytää hinta-arvio. Hinta-arvioita pyytäessään saa myös tietoa suorituksen tarjoajien hintatasosta ja hintaeroista. Miksi hinta nousee sovitusta? Toimeksisaaja ei voi pätevästi korottaa hintaa mielensä mukaan. Korotus on kuitenkin Lue lisää ›

Etämyynti

Verkkokaupan, puhelun tai postin kautta kulutushyödykkeen tarjoaminen kuluttajalle on etämyyntiä, jossa markkinoinnissa ja sopimuksen tekemisessä osapuolet eivät ole samanaikaisesti läsnä. Etämyynnissä kuluttajalle on annettava tieto esimerkiksi hyödykkeen ominaisuuksista, hinnasta, toimitusajasta ja tarjouksen voimassaoloajasta. Tilanteesta riippuen kuluttajalla on oikeus perua kauppa 14:sta päivän sisällä tavaran tai tilausvahvistuksen vastaanottamisesta, tai sopimuksen tekemisestä. Tietyissä tilanteissa peruuttamisoikeus voi olla pidempikin.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua kuluttajansuojaan liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon
0600 111 31 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1.

Kuluttajaneuvonta

Jos ostamassasi tavarassa tai palvelussa esiintyy puutteita voit sopia asiasta ensisijaisesti palveluntarjoajan kanssa. Mikäli ette pääse yhteisymmärrykseen voit ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan, josta saat apua esimerkiksi kuluttajan ja yrittäjän oikeuksista.

2.

Tilauksen peruuttaminen

Ostajalla on usein oikeus peruuttaa tilaus, jolloin myyjä ei voi vaatia kauppahinnan maksamista.

3.

Kotimyynti

Kotimyynnillä tarkoitetaan kulutushyödykkeen tarjoamista kuluttajalle henkilökohtaisesti muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimipisteessä. Kotimyynti tapahtuu yleensä kuluttajan kotona.

4.

Markkinointikielto

Elinkeinonharjoittajaa on mahdollista kieltää jatkamasta markkinointia, jos se on kuluttajansuojan kannalta tarpeellista.