Kuluttajansuoja

Kuluttaja on aina kuluttajansuojan näkökulmasta heikompi osapuoli elinkeinonharjoittajan kanssa tehdyissä kaupoissa. Suomessa kuluttajaa pyritään suojaamaan kuluttajansuojalainsäädännön avulla. Kuluttajan oikeudet ovat kuitenkin vahvistuneet ja kuluttajalla on lähtökohtaisesti oikeus palauttaa jo ostamansa tuote mikäli hän ei ole siihen tyytyväinen, havaitsee tuotteessa virheen tai tuote ei vastaa sovittua. Tämä osio käsittelee kuluttajansuojaa muun muassa koti- ja etämyynnin, kuluttajankaupan sekä tuoteturvallisuuden näkökulmasta.

Taloelementtien kauppa ja rakennusurakka: Virheellinen suoritus ›

Milloin taloelementtien kaupassa tai rakennusurakassa on virhe? Toimeksisaajan suorituksessa on virhe, jos se ei sisällöltään, laadultaan tai muilta ominaisuuksiltaan vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Tämä on yleinen virhesäännös, joka samankaltaisena toistuu muissakin kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisissä sopimuksissa. Suorituksessa on aina virhe, jos se ei vastaa voimassa olleita säännöksiä tai hyvään rakentamistapaan sisältyviä vaatimuksia. Terveydelle Lue lisää ›

Virheilmoitus: Virheilmoituksen tekeminen elinkeinonharjoittajalle ›

Miten toimin ja mitä voin vaatia virheen havaittuani? Elinkeinonharjoittajalle on tehtävä virheilmoitus kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisesta. Jos ilmoituksen kanssa kohtuuttomasti viivytellään, voi virheeseen vetoaminen käydä vaikeaksi. Virheilmoituksesta huolimatta virheeseen saa aina vedota, jos elinkeinonharjoittaja on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti. Oikeus vedota virheeseen säilyy myös silloin, jos suoritus on tuoteturvallisuuslain tai muiden terveyden Lue lisää ›

Virhevastuu: Tavaran takuu ja takuuaika ›

Mikä on tavaralle annetun takuun merkitys? Jos tavaralle on myönnetty takuuaika, tavarassa katsotaan olevan virhe, jos tavara tänä aikana huonontuu takuussa tarkoitetulla tavalla. Virhevastuuta ei kuitenkaan synny, jos virheellisyys johtuu tapaturmasta, tavaran vääränlaisesta käsittelystä tai muusta ostajan puolella olevasta seikasta. Myyjän on osoitettava edellä mainitun seikan todennäköinen olemassaolo. Takuutuotteen virhevastuun kannalta ei ole merkitystä sillä, Lue lisää ›

Kulutushyödyke — määrittely voi vaikuttaa lain valintaan ›

Kulutushyödyke on kuluttajan käyttöön tarkoitettu hyödyke. Kulutushyödykkeen tarkempi määrittely on kuitenkin tarpeen lain soveltamisalan hahmottamiseksi. Vain kuluttajansuojalaissa määritelly kulutushyödykkeet ovat niitä kulutushyödykkeitä, joista kuluttajansuojalaissa puhutaan. Jos taas hyödyke ei kuulu tarkkaan määritelmään, ei kuluttajansuojalaki kulutushyödykkeen määrittelyn osalta välttämättä ole käyttökelpoinen sovellettavaksi laiksi. Lain valinnalla taas on merkitystä oikeusriidan ratkaisun perusteeksi asetettavien säännöstön valintaan. Kulutushyödyke Kulutushyödykkeeksi Lue lisää ›

Kuluttajan myötävaikutusvelvollisuus kuluttajasopimuksessa ›

Kuluttajan myötävaikutusvelvollisuus tarkoittaa kuluttajan velvollisuutta vaikuttaa aktiivisesti sopimuksen täyttämiseen. Kuluttajasopimuksissa pakottava lainsäädäntö koskee pääosin sitä, mitä elinkeinonharjoittaja on missäkin tilanteissa velvollinen tekemään. Lainsäädäntö suojaa siis heikommassa asemassa olevaa sopijapuolta. Näissäkin sopimuksissa on kuitenkin kaksi osapuolta ja molempien on täytettävä sopimusvelvoite. Kuluttajan myötävaikutusvelvollisuus esimerkiksi Otetaan esimerkiksi kotimyynnissä tehty kauppa elinkeinonharjoittajan myymästä imurista. Elinkeinonharjoittajan päävelvollisuus on toimittaa Lue lisää ›

Kulutusluoton maksun viivästymisessä tapahtuu sopimusrikkomus ›

Kulutusluoton maksun viivästymisessä on yleensä kysymyksessä kulutusluottosopimuksen vastainen sopimusrikkomus. Kulutusuluotto on luottoa, joka on myönnetty tai luvattu kuluttajalle lainana, maksulykkäyksenä tai muuna taloudellisena järjestelynä kuluttamista varten. Kulutusluottotermillä käsitetään yleensä kaikkia vakuudettomia ja vakuudellisia luottoja, jotka on otettu kulutustarkoitukseen. Kulutuslutoille on muihin luottoihin verrattuna leimallista luottojen lyhytaikaisuus. Tavallisesti kesto on alle viiden vuoden ja luoton suuruus on Lue lisää ›

Luottokortti, luottokustannus ja luottohinta ›

Luottokortti on maksukortti (esim. VISA, MASTERCARD),  joka oikeuttaa luottosopimuksen kuluttajan tekemään kortilla ostoja ja saamaan myös luottoyhtiöltä kulutusluottoa ostoksiaan varten. Luottokortin käytöstä aiheutuu monenlaisia kustannuksia. Tämä artikkeli esittelee luottosopimukseen liittyvää termistöä. Tästä on apua paitsi luottosopimusten tulkinnassa, myös esim. luotonantajien tarjoamien palveluiden vertailemisessa. Luottolaitos valitsee lähtökohtaisesti sen, kenelle se kortin myöntää. Tavallisesti edellytetään ainakin täysi-ikäisyyttä, Lue lisää ›

Valmismatka ja matkaesitteen tiedot ›

Valmismatka on usimmiten matkailupalvelujen yhdistelmä, jonka kuluttaja ostaa pakettina. Valmismatka voi sisältää esim. hotellin ja erilaisia oheispalveluita, useimmissa tapauksissa se lienee sisältää hotellin ja lennot matkakohteeseen. Palvelun järjestäjäää kutsutaan matkanjärjestäjäksi. Matkanjärjestäjä vastaa matkaan kuuluvista palveluista. Matkanjärjestäjän vastuulla on koko myymänsä paketti. Vastuuta ei voida siirtä mahdollisille kohdemaassa oleville alihankkijoille. Matkanvälittäjällä tarkoitetaan sitä, joka matkanjärjestäjän lukuun välittää valmismatkoja Lue lisää ›

Luottokortin oikeudeton käyttö — kuka vastaa? ›

Luottokortin oikeudeton käyttö voi tapahtua monella tavalla. Ensinnäkin luottoa koskevan sopimuksen tehnyt kuluttaja voi käyttää luottoa yli sovitun. Toisaalta kortti voi joutua anastetuksi ja käytetyksi väärin. Kortin haltija voi myös itse luovuttaa kortin toiselle käytettäväksi. Väärinkäytön muotoja voi olla muitakin. Kuluttajan vastuu ja huolellisuus Kuluttaja, joka luottosopimuksen on tehnyt vastaa luottokortin käytöstä. Kuluttaja vastaa myös Lue lisää ›

Luottolaitoksen toimilupahakemus ›

Luottolaitoksen toimilupahakemus toimitetaan Finanssivalvonnalle. Toimiluvan hakeminen ja sen saaminen on edellytys luottolaitostoiminnan aloittamiselle. Luottolaitostoimintaa käsitellään omissa artikkeleissaan. Luottolaitoksen toimilupahakemus määritellään sisällöllisesti asetuksella Kirjallisesta lupahakemuksesta on käytävä ilmi toimilupaa hakevan luottolaitoksen täydellinen toiminimi, käytettävät aputoiminimet, posti- ja käyntiosoite sekä kotipaikka. Jos hakija on rekisteröity osakeyhtiö, säästöpankki, tai osuuskunta, hakemukseen on liitettävä jäljennös hakijan voimassa olevasta yhtiöjärjestyksestä Lue lisää ›

Etämyynti

Verkkokaupan, puhelun tai postin kautta kulutushyödykkeen tarjoaminen kuluttajalle on etämyyntiä, jossa markkinoinnissa ja sopimuksen tekemisessä osapuolet eivät ole samanaikaisesti läsnä. Etämyynnissä kuluttajalle on annettava tieto esimerkiksi hyödykkeen ominaisuuksista, hinnasta, toimitusajasta ja tarjouksen voimassaoloajasta. Tilanteesta riippuen kuluttajalla on oikeus perua kauppa 14:sta päivän sisällä tavaran tai tilausvahvistuksen vastaanottamisesta, tai sopimuksen tekemisestä. Tietyissä tilanteissa peruuttamisoikeus voi olla pidempikin.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua kuluttajansuojaan liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon
0600 111 31 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1

Kuluttajaneuvonta

Kuluttajaneuvontaa voi olla yhteydessä mikäli palveluntarjoajan kanssa ei päästä asiasta yhteisymmärykseen. Kuluttajaneuvonnassa saa apua esim. kuluttajan ja yrittäjän oikeuksista.

2

Peruutus

Ostajalla on usein oikeus peruuttaa tilaus, jolloin myyjä ei voi vaatia kauppahinnan maksamista. Tilauksen peruuttaminen tulee tapahtua ennen tavaran toimittamista.

3

Kotimyynti

Kotimyynnillä tarkoitetaan kulutushyödykkeen tarjoamista kuluttajalle henkilökohtaisesti muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimipisteessä. Kotimyynti tapahtuu yleensä kuluttajan kotona.

4.

Markkinointikielto

Elinkeinonharjoittajaa on mahdollista kieltää jatkamasta markkinointia, jos se on kuluttajansuojan kannalta tarpeellista. Markkinointikielto koskee sitä yritystä, jolle se tehdään.