Kuluttajapalveluksen viivästys

Kuluttajapalveluksen viivästys on tilanne, jossa toimeksisaajan tilaajalle toimittaman palveluksen luovutus viivästyy. Toimeksisaajan on suoritettava sopimuksen mukainen palvelus sopimuksessa sovittuna ajankohtana tai kohtuullisessa ajassa. Kyseessä on viivästys, ellei suoritus ole oikea-aikainen.… Lue lisää »

Kuluttajapalveluksen virheet

Kuluttajapalveluksen virheet tulevat eteen kun palvelus ei vastaa sisällötään tai muuten sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Kriteerinä sopimuksenmukaisuus Kuluttajapalveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun.… Lue lisää »

Kuluttajariitalautakunta käsittelee kuluttajariitoja

Kuluttajariitalautakunta käsittelee kuluttajariitoja ja antaa niihin ratkaisusuosituksia. Lautakunta on riippumaton ja puolueeton oikeussuojaelin. Kuluttajariita-asioita ovat elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan väliset erimielisyydet. Erimielisyydet voivat liittyä esim. kulutustavaroihin tai palveluihin. Lautakunta ratkaisee myös… Lue lisää »

Kulutushyödyke: Markkinointi ja vertaileva mainonta

Onko vertaileva mainonta sallittua? Vertailevalla mainonnalla tarkoitetaan mainontaa, josta voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa kilpailija tai kilpailijan markkinoima hyödyke. Vertaileva mainonta on sallittua, jos se ei ole totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa… Lue lisää »

Kotimyynti: Kotimyyntiasiakirja kirjallisena

Mikä on kotimyyntiasiakirja? Kotimyynnissä kuluttajalle on luovutettava kotimyyntiasiakirja. Asiakirja on päivättävä ja siitä on käytävä ilmi elinkeinonharjoittajan nimi ja osoite, kulutushyödyke ja sen hinta sekä muut sopimusehdot. Asiakirjassa on oltava… Lue lisää »

Etämyynti: Etämyyntisopimus

Miten etämyyntisopimus syntyy? Etämyynnissä ennen sopimuksen tekoa annettavat tiedot on annettava käytettyyn viestimeen sopivalla tavalla, selkeästi ja ymmärrettävästi. Tietojen kaupallinen tarkoitus on myös selvästi käytävä ilmi. Puhelimitse tapahtuvissa yhteydenotoissa elinkeinonharjoittajan… Lue lisää »

Kuluttajaluoton mainonnassa annettavat tiedot

Kuluttajaluoton mainonnassa annettavista tiedoista on säädetty laissa. Lain vaatimukset ovat niin sanottuja minimivaatimuksia, joten niistä ei voida poiketa kuluttajan vahingoksi. Kuluttajaluottoa mainostettaessa on ilmoitettava luoton todellinen vuosikorko. Jos mainonnassa on… Lue lisää »