Terveydensuojelurikkomus

Terveydensuojelurikkomukseen syyllistyy toimija, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta jättää terveydensuojelua koskevan, lain tai sen nojalla annetun säännöksen vastaisesti, säädetyn ilmoituksen tekemättä taikka rikkoo viranomaisen antamaa kieltoa tai yleistä tai yksittäistapausta… Lue lisää »

Räjähderikos

Räjähderikokseen syyllistyy henkilö, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta lain taikka sen nojalla annetun säännöksen, kiellon tai määräyksen vastaisesti taikka ilman mainitussa laissa edellytettyä lupaa tai ilmoitusta taikka lupaa tai ilmoitusta… Lue lisää »

Luvaton terveydenhuollon ammattitoimen harjoittaminen

Mikäli henkilö toimii ilman laillista oikeutta toimii laissa tarkoitettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä, katsotaan hänen syyllistyvän luvattomaan terveydenhuollon ammattitoimen harjoittamiseen. Tapauksessa KKO 2010:14 A, joka oli ammatiltaan silmälasilinssien hioja, oli suorittanut asiakkailleen… Lue lisää »

Luvaton eläinlääkärinammatin harjoittaminen

Luvattomalla eläinlääkärinammatin harjoittamisella tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö ilman laillista oikeutta toimii eläinlääkärinammatin harjoittajana. Eläinlääkäriammatin harjoittamisesta säädetään eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetussa laissa. Luvattomasta eläinlääkärinammatin harjoittamisesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kolme kuukautta.… Lue lisää »

Geenitekniikkarikos

Geenitekniikkarikokseen syyllistyy toimija, lain tai sen nojalla annetun säännöksen taikka yleisen tai yksittäistapausta koskevan määräyksen tai kiellon vastaisesti tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta: käyttää suljetussa tilassa tai tarkoituksellisesti levittää ympäristöön muuntogeenisiä… Lue lisää »

Eläimen vartioimatta jättäminen

Eläimen vartioimatta jättämiseen syyllistyy henkilö, joka joko tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta jättää asianmukaisesti vartioimatta ihmisille vaarallisen eläimen, josta hän on vastuussa. Rikossäännös ei kata villieläimiä, vaan sillä tarkoitetaan ihmiselle vaarallista… Lue lisää »

Lääkerikos

Lääkkeiden asianmukaisesta käsittelystä ja valvonnan toteuttamisesta säädetään tarkemmin lääkelaissa, EU:n säädösten nojalla annetuissa asetuksissa, sekä niiden nojalla annetuissa säännöksissä tai yleisen tai yksittäistapausta koskevissa määräyksissä. Lääkerikokseen syyllistyy henkilö, joka tällaisen… Lue lisää »

Lievä ja törkeä dopingrikos

Tiettyjen laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä dopingrikos voidaan tuomita myös lievänä ja törkeänä. Arvioinnin lähtökohtana on dopingrikoksen tuunnusmerkistö. Dopingrikoksesta tuomitaan henkilö, joka laittomasti valmistaa tai yrittää valmistaa dopingainetta, tuo tai yrittää tuoda… Lue lisää »

Dopingrikos

Dopingrikoksesta tuomitaan henkilö, joka laittomasti valmistaa tai yrittää valmistaa dopingainetta, tuo tai yrittää tuoda maahan dopingainetta, tai myy, välittää, toiselle luovuttaa tai muulla tavoin levittää tai yrittää levittää dopingainetta. Dopingrikoksesta… Lue lisää »

Törkeä tietomurto

Tietomurto voidaan tuomita myös törkeänä. Törkeän tekotavan arvioinnissa lähtökohtana on tietomurron tunnusmerkistö. Tietomurron tai törkeän tietomurron kohteena on sellainen tietojärjestelmä, jossa sähköisesti tai muulla vastaavalla teknisellä keinolla käsitellään, varastoidaan tai siirretään… Lue lisää »