Kaksikäyttötuotteiden vientivalvontailmoituksen laiminlyönti

Kaksikäyttötuotteella tarkoitetaan tuotetta, teknologiaa, palvelua ja muuta hyödykettä, jota normaalin siviililuontoisen käyttönsä tai sovellutuksensa ohella voidaan käyttää joukkotuhoaseiden tai niiden maaliin saattamiseen tarkoitettujen ohjusjärjestelmien kehittelyyn tai valmistukseen, taikka jolla voidaan… Lue lisää »

Puolustustarvikkeiden maastavientirikos

Puolustustarvikkeiden maastavientirikokseen syyllistyy henkilö, joka luvattomasti jollain tapaa vie maasta puolustustarvikkeita. Puolustustarvikkeiden maastavientirikokseen syyllistyy ensinnäkin henkilö, joka ilman tarvittavaa lupaa vie tai siirtää Suomesta puolustustarvikkeita, saattaa sopijapuolet yhteyteen toistensa kanssa… Lue lisää »

Salakuljetus

Mikäli henkilö ilman asianmukaista lupaa taikka muuten tuontia tai vientiä koskevien säännösten tai määräysten vastaisesti tuo tai yrittää tuoda maahan taikka vie tai yrittää viedä maasta tavaraa, jonka tuonti tai… Lue lisää »

Säännöstelyrikos

Säännöstelyrikoksella tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö rikkoo tai yrittää rikkoa laissa tai muussa säädöksessä määrättyä tai lain tai säädöksen nojalla annettua säännöstelymääräystä. Säännöstelyrikoksella kriminalisoidaan eräiden rikoslain ulkopuolisten säännösten rikkominen. Säännöstelymääräykset voivat… Lue lisää »

Tulliselvitysrikos

Tulliselvitysrikoksella tarkoitetaan tullilainsäädännössä säädettyjen ilmoitus- tai tiedonantovelvollisuuden rikkomista. Tullilainsäädäntöön kuuluu muun muassa tullilaki ja laajalti verotusta koskevaa lainsäädäntöä. Tulliselvitysrikokseen syyllistyy henkilö, joka jättää täyttämättä tullilainsäädännössä säädetyn ilmoitus- tai tiedonantovelvollisuuden taikka… Lue lisää »

Lievä ja törkeä tulliselvitysrikos

Tulliselvitysrikos voidaan laissa määritellyin perustein tuomita myös lievänä tai törkeänä. Arvioinnin lähtökohtana on tulliselvitysrikoksen tunnusmerkistö. Tulliselvitysrikokseen syyllistyy henkilö, joka jättää täyttämättä tullilainsäädännössä säädetyn ilmoitus- tai tiedonantovelvollisuuden taikka sellaista velvollisuutta täyttäessään… Lue lisää »

Lievä ja törkeä säännöstelyrikos

Säännöstelyrikos voidaan tuomita myös lievänä tai törkeänä. Arvionnin pohjalla on säännöstelyrikoksen tunnusmerkistö. Säännöstelyrikokseen syyllistyy henkilö, joka rikkoo tai yrittää rikkoa laissa tai muussa säädöksessä määrättyä tai lain tai säädöksen nojalla… Lue lisää »

Terrorismin rahoittaminen

Terrorismin rahoittamiseen syyllistyy henkilö, joka suoraan tai välillisesti antaa tai kerää varoja joko suoraan rahoittaakseen, tai tietoisena siitä, että kyseisillä varoilla rahoitetaan panttivangin ottamista tai kaappausta, sellaista tuhotyötä, törkeää tuhotyötä… Lue lisää »

Terroristiryhmän johtaminen

Mikäli henkilö johtaa terroristiryhmää, jonka toiminnassa on tehty terroristisessa tarkoituksessa tehty rikos, taikka sellaisen rikoksen rangaistava yritys, taikka syyllistytty terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmisteluun, katsotaan hänen syyllistyvän terroristiryhmän johtamiseen. Terroristiryhmän… Lue lisää »