Sopimusoikeus, vahingonkorvaus-oikeus

Sopimusoikeus ja vahingonkorvausoikeus ovat merkittävä osa yrityksen toimintaa, joihin liittyy useita yksityiskohtia. Vastaan voi tulla kysymyksiä esimerkiksi sopimuksen muodosta ja tyypistä, tai sopimuksen pätemättömyydestä ja tulkinnasta. Sopimusvapauden periaatteen pohjalta osapuolilla on yleensä vapaat kädet sopimuksen solmimisen ja sisällön suhteen, mutta tietyissä tilanteissa sopimus voi olla pätemätön. Sopimusrikkomus on yksi perusteista, jonka nojalla yritykselle voi syntyä vahingonkorvausvastuu. Työnantajayritys voi myös joutua vahingonkorvausvastuuseen työntekijänsä aiheuttamasta vahingosta.

Työntekijä ja virkamies: Korvausvastuu ›

Onko työntekijällä ja virkamiehellä vastuu tekemisistään? Työelämässä sattuu ja tapahtuu. Joskus työntekijä tai virkamies virheellään tai laiminlyönnillään aiheuttaa vahinkoa työtä tehdessään. Tämänkaltaisesta vahingosta hän on velvollinen korvaamaan määrän, joka harkitaan kohtuulliseksi. Kohtuusarvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. vahingon suuruuteen, teon laatuun, vahingon aiheuttajan asemaan, vahinkoa kärsineen tarpeeseen sekä muihin olosuhteisiin. Mikäli työntekijän tai virkamiehen syyksi jää vain Lue lisää ›

Työnantajan vahingonkorvausvastuu: Työntekijän aiheuttama vahinko ›

Joutuuko työnantaja korvaamaan työntekijän aiheuttaman vahingon? Työssä tapahtuneen vahingon joutuu yleensä korvaamaan työnantaja. Se on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttaa. Työnantajan korvausvastuun edellytyksenä on, että vahinko on tapahtunut työtä tehtäessä ja työntekijän virheen tai laiminlyönnin seurauksena. Sen vuoksi kaikki työntekijän aiheuttamat vahingot eivät aina automaattisesti kuulu työnantajan korvattaviksi. Lain mukaan Lue lisää ›

Nuori, muu vajaavaltainen: Korvausvastuu ›

Mikä on nuoren tai muun vajaavaltaisen korvausvastuu ja välttääkö juoppo vastuun? Vahingonkorvausvastuu ei kysy ikää. Pienikin lapsi on vastuussa aiheuttamistaan vahingoista. Lasten ja nuorten kohdalla vahingonkorvauksen määrä on kuitenkin helpommin kohtuullistettavissa. Alle 18-vuotias on velvollinen korvaamaan aiheuttamastaan vahingosta määrän, joka on hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa, teon laatuun, vahingon aiheuttajan ja vahingon kärsineen varallisuusoloihin sekä muihin Lue lisää ›

Julkisyhteisö: Korvausvastuu ›

Onko julkisyhteisöllä korvausvastuuta? Mikäli vahinko on aiheutunut julkisyhteisön työntekijän taikka yhteisöön virka- tai siihen verrattavassa palvelussuhteessa olevan henkilön virheestä tai laiminlyönnistä toiminnassa, niin julkisyhteisö rinnastetaan työnantajaan. Siten sitä koskevat samat säännöt kuin työnantajaa työntekijän aiheuttamien vahinkojen kohdalla. Lisäksi edellytetään, että vahinko ei ole tapahtunut julkista valtaa käytettäessä. Pääsääntöisesti yleinen vahingonkorvausvelvollisuus kohdistetaan siihen, jonka lukuun työ Lue lisää ›

Ankara vastuu: Vastuu ilman puutteellisuutta tai huolimattomuutta ›

Mitä ankara vastuu vahingosta tarkoittaa? Elämässä aiheutuu vahinkoja, joista jonkun on katsottu olevan vastuussa tahallisuuden tai tuottamuksen puutteesta huolimatta. Suomalaisten oikeustajun on jo kauan oletettu vaativan, että tietyt vahingot tulee korvata, vaikka laiminlyöntiä ei löytyisikään kenenkään osapuolen toiminnasta. Tällaisesta vastuusta käytetään nimitystä ankara vastuu. Suomen vahingonkorvauslainsäädännössä ei ole säädetty ankarasta vastuusta, vaan sen toteutuminen on Lue lisää ›

Alaikäinen: Vahingonkorvausvastuu ›

Joskus käy niin, että alaikäinen aiheuttaa ajattelemattomuuttaan vahinkoa. Miten korvausvastuu tällöin menee? Yleensä alle kahdeksantoista -vuotias korvaa vahingosta vain sen määrän, joka hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa, teon laatuun, vahingon aiheuttajan ja vahingon kärsineen varallisuusoloihin sekä muihin olosuhteisiin katsoen harkitaan kohtuulliseksi. Jos esimerkiksi lapsi aiheuttaa suurelle, kansainväliselle kauppaketjulle miljoonavahingot, niin on selvää, ettei lasta voida velvoittaa Lue lisää ›

Tuotevastuu: Elinkeinonharjoittajan vastuu tuotevahingoista ›

Mitä tuotevastuu tarkoittaa? Tuotevastuu on elinkeinonharjoittajan vastuuta niistä vahingoista, jotka aiheutuvat hänen valmistamasta, tuottamasta, maahantuomasta tai joissakin tapauksissa myös myymästä tuotteesta. Kysymyksessä on siis vastuu tuotevahingoista. Tuotevahingon korvaamisesta on säännökset tuotevastuulaissa. Tuotevastuu on eri asia kuin tuoteturvallisuuslain mukainen vastuu. Myös kuluttajansuojalain mukainen virhevastuu on syytä pitää tuotevastuusta erillään. Tuotevahinkona pidetään tuotteen aiheuttamaa vahinkoa henkilölle tai Lue lisää ›

Sopimusvahinko: Korvaus ›

Pitävätkö sopimuksesi? Oletko saanut korvausta sopimusvahingoista? Sopimukseen perustuva korvausvastuu on oma juttunsa, josta ei vahingonkorvauslain kaltaista yleislakia ole olemassa. Vahingonkorvauslaki ei nimittäin koske sopimuksiin perustuvia vahingonkorvauksia. Varallisuusoikeudellisia sopimuksia koskee lakia varallisuusoikeudellisista oikeustoimista. Sopimusperusteisista korvauksista on runsaasti oikeuskäytäntöä. On myös olemassa tiettyjä sopimuksia koskevia erityislakeja, joissa voi olla säännöksiä sopimusrikkomusten varalle. Näin on mm. huoneenvuokrasopimusten ja Lue lisää ›

Rikosvahinko: Asianomistajan korvausvaatimukset ›

Onko sinulle aiheutunut rikoksen johdosta vahinkoa? Rikoksen asianomistajan korvausvaatimukset voidaan käsitellä rikosjutun yhteydessä, jos se voi kohtuudella käydä päinsä haittaamatta itse pääasian käsittelyä. Yleensä on prosessiekonomisista syistä järkevää ajaa korvauskannetta rikosasian yhteydessä, mutta välttämätöntä se ei ole. Myös jo päättyneen rikosprosessin jälkeen asianomistaja voi nostaa vahingonkorvauskanteen korvausten saamiseksi. Syyttäjä voi ajaa asianomistajan korvausvaatimuksia samassa yhteydessä Lue lisää ›

Potilasvahinko: Potilasvahinkolautakunta ›

Mikä on potilasvahinkolautakunnan rooli? Potilasvahinkolautakunta on itsenäinen potilasvahinkoasioita käsittelevä asiantuntijaelin. Potilasvahinkolautakunnan tehtävänä on antaa suositus potilasvahinkoasian ratkaisemiseksi, jos korvauksenhakija, Potilasvakuutuskeskus tai terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittava sitä pyytää. Potilasvahinkojen korvaushakemukset on osoitettava potilasvakuutuskeskukselle. Jos potilasvahinkoasia on tuomioistuimen käsiteltävänä, potilasvahinkolautakunta voi antaa asiasta tuomioistuimelle lausunnon. Lausuntoa voi tuomioistuimen lisäksi pyytää asianosainen itse.

Isännänvastuu

Lain perusteella työnantaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä aiheuttaa työssään laiminlyönnin tai virheen seurauksena. Isännänvastuu voi myös laajentua koskemaan itsenäisen yrittäjän aiheuttamaa vahinkoa, mikäli tämä voidaan olosuhteen huomioon ottaen rinnastaa työntekijään. Isännänvastuu ei kuitenkaan tule kysymykseen, mikäli työntekijä on aiheuttanut vahingon tekemällä työtehtäväänsä tavalla, joka on selvästi vastoin työtehtävien suorittamisen tavallista luonnetta.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua sopimus- ja vahingonkorvausoikeuteen liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon 0600 111 88 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1.

Tarjous ja vastaus

Sopimus syntyy tarjous-vastaus-mekanismin avulla. Tarjous sitoo tarjouksen antajaa tietyn ajan. Sitova sopimus osapuolten välille syntyy sen sijaan vasta silloin, kun tarjouksen saaja antaa siihen ehdottoman hyväksyvän vastauksensa.

2.

Sopimustyypit

Sopimustyyppejä on erilaisia. Näihin voi kuulua esimerkiksi vakiosopimukset, leasing-sopimukset, franchisingsopimus, esisopimus tai aiesopimus.

3.

Sopimuksen muoto

Sopimus voi olla joko suullinen tai kirjallinen. Tiettyjen kirjallisten sopimusten on noudatettava muotovaatimuksia.

4.

Tuotevastuu

Tuotevastuulla tarkoitetaan tuotevahingon aiheuttamaa vahingonkorvausvastuuta. Tuotevastuu liittyy yleensä tuotantoprosessiin osallistuvien elinkeinonharjoittajien vahingonkorvausvastuuseen heidän valmistamiensa, jakamiensa tai edustamiensa tuotteiden aiheuttamista vahingoista.