Tuotevastuuriskit: USA:n markkinat ja tuotevastuuriskit

Mitä tuotevastuuriskejä USA:n markkinoilla on? Yhdysvaltojen markkinoiden keskeinen riskitekijä tuotevastuukysymyksissä on takuuajatteluun liittyvä taipumus katsoa melkein kaikki markkinointilausumat nimenomaisena takuuna vastuuperusteeksi. Oikean tuoteinformaation antaminen on siten markkinoinnissa olennaisen tärkeää. Hiljaisen… Lue lisää »

Ankara vastuu ei edellytä huolimattomuutta

Kenellä on ankara vastuu? Vahingonaiheuttajalla on ankara vastuu. Tällöin ei edellytetä huolimattomuutta tai tahallisuutta vahingon aiheuttamisesta, sillä ankara vastuu on erityistilanne ja lainsäädännön nojalla kohdistettu tiettyihin toimijoihin. Edellämainitun nojalla, ankaran… Lue lisää »

Esisopimus: Esisopimuksen sitovuus

Sitooko esisopimus? Esisopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jolla sopijapuoli tai molemmat heistä sitoutuvat tulevaisuudessa tekemään sopimuksen joko keskenään tai kolmannen osapuolen kanssa. Esisopimus sitoo siten osapuolen tai molemmat heistä tulevaan pääsopimukseen. Tässä… Lue lisää »

Sopimusriskit: Sopimukset ja vahingonkorvaukset

Pettikö sopimuskumppani? Sopimukset ja vahingonkorvaukset? Vahingonkorvausoikeus jaetaan meillä Suomessa kahteen osaan, sen perusteella, onko vahinko aiheutunut sopimussuhteessa vai sopimuksen ulkopuolella. Siksi puhutaan sopimusperusteisesta ja deliktiperusteisesta vahingonkorvausvastuusta. Sopimusperusteisella vastuulla eli sopimusvastuulla… Lue lisää »

Sähköinen kaupankäynti: Kauppaa tietoverkoissa

Mitä sähköinen kaupankäynti tarkoittaa? Ecommerce eli sähköinen kaupankäynti on tietoverkoissa tai niiden avulla tapahtuvaa elektronista, kaupallista transaktiotoimintaa. Elektroninen kauppa voidaan erään jaottelun mukaan jakaa kahteen päätyyppiin: epäsuoraan ja suoraan elektroniseen… Lue lisää »

Vastuuvakuutus: Liiketoiminnan suoja

Miksi yrityksen kannattaisi ottaa vastuuvakuutus? Yritystoiminta sisältää luonnollisesti lukuisia tilanteita, joissa liiketoiminnasta saattaa aiheutua vahinkoa yrityksen sisä- tai ulkopuolisissa suhteissa. Usein nämä vahinkoja aiheuttavat tilanteet eivät ole etukäteisesti estettävissä. Yrityksellä… Lue lisää »

Yrityksen sopimukset: Yhteistyö ja kumppanuus sopimuskuvioissa

Mikä on yhteistyön ja kumppanuuden merkitys yrityksen sopimuskuvioissa? Yhteistyö liike-elämässä edellyttää luottamukseen perustuvien strategisten yhteistyöverkostojen ja erilaisten kumppanuussuhteiden rakentamista. Uuden talouden yrityksissä muutokset koetaan paljon nopeammin ja voimakkaammin kuin vanhassa… Lue lisää »

Sopimus: Sopimuksen täydentäminen ja tulkinta

Miten sopimuksen täydentäminen eroaa sopimuksen tulkinnasta? Sopimuksen tulkinnassa on kyse sovittujen ehtojen tulkinnasta. Jos jokin seikka jää kokonaan sopimatta, astuu sopimuksen täydentäminen kuvaan. Kysymys kuuluu, mistä saadaan aineistoa sopimuksessa oleva… Lue lisää »