Pakottaminen seksuaaliseen tekoon

Seksuaaliseen tekoon pakottamiseen syyllistyy henkilö, joka väkivallalla tai uhkauksella pakottaa toisen ryhtymään muuhun seksuaaliseen tekoon kuin sukupuoliyhteyteen tai alistumaan sellaisen teon kohteeksi. Lisäksi tunnusmerkistö edellyttää, että tämä olennaisesti loukkaa toisen… Lue lisää »

Törkeä raiskaus

Raiskaus voidaan tuomita myös törkeänä, jos laissa määritellyt edellytykset täyttyvät. Arvioinnin perustana on raiskauksen tunnusmerkistö. Raiskauksella tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö pakottaa toisen sukupuoliyhteyteen käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai uhkaamalla käyttää sellaista väkivaltaa. Raiskauksesta… Lue lisää »

Yleisiä määritelmiä – Sukupuoliyhteys, seksuaalinen teko

Laissa on seksuaalirikosten yhteydessä määritelty, mitä tarkoitetaan sukupuoliyhteydellä ja seksuaalisella teolla. Sukupuoliyhteydellä tarkoitetaan sukupuolielimellä tapahtuvaa tai sukupuolielimeen tai peräaukkoon kohdistuvaa seksuaalista tunkeutumista toisen kehoon. Sukupuoliyhteydeksi katsotaan kaikenlainen sukupuolielimellä toteutettava kehoon… Lue lisää »

Laiton sukusolujen käyttö

Laittomaan sukusolujen käyttöön syyllistyy henkilö, joka käyttää hedelmöityshoidossa sukusoluja tai alkioita vastoin niiden käytölle laissa asetettuja yleisiä rajoituksia, vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa lapsen ominaisuuksiin valikoimalla sukusoluja tai alkioita taikka muulla… Lue lisää »

Laiton perimään puuttuminen

Laittomasta perimään puuttumisesta on kyse, jos henkilö ryhtyy tutkimukseen, jossa puututaan ihmisen tai ihmisen alkion taikka sikiön koskemattomuuteen ja jonka tarkoituksena on mahdollistaa joko ihmisen toisintaminen (kloonaaminen), ihmisen aikaansaaminen alkioita… Lue lisää »

Laiton alkioon puuttuminen

Laittomaan alkioon puuttumiseen syyllistyy henkilö, joka ryhtyy alkiotutkimukseen ilman laissa tarkoitettua Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston lupaa tai laissa tarkoitettua sukusolujen luovuttajien tai naisen kirjallista suostumusta, sikiötutkimukseen ilman laissa… Lue lisää »

Törkeä laiton raskauden keskeyttäminen

Laittomaan raskauden keskeyttämiseen syyllistyy henkilö, joka ilman laissa edellytettyä lupaa tai muuten oikeudettomasti keskeyttää toisen raskauden. Mikäli laittomassa raskauden keskeyttämisessä aiheutetaan vakava vaara naisen hengelle tai terveydelle; taikka, rikos tehdään… Lue lisää »

Laiton raskauden keskeyttäminen

Joka ilman laissa edellytettyä lupaa tai muuten oikeudettomasti keskeyttää toisen raskauden, syyllistyy laittomaan raskauden keskeyttämiseen. Laittomassa raskauden keskeyttämisessä on esimerkiksi kyse teosta, joka tehdään ilman lääketieteellistä lupaa. Toisaalta laittomaan raskauden… Lue lisää »

Lain vastaisen esimiehen käskyn noudattaminen

Joissain tapauksissa sotilas voidaan tuomita rangaistukseen sellaisesta lain vastaisesta teosta, jonka hän on tehnyt esimiehen käskystä. Lain vastaisesta teosta, jonka sotilas on tehnyt esimiehensä käskystä, tuomitaan käskynalainen rangaistukseen ainoastaan, mikäli… Lue lisää »