Perintö

Perintöoikeudelliset kysymykset saattavat tulla eteen nopealla aikataululla läheisen kuoleman johdosta. Vainajan kuolema tuo perillisille mukanaan velvollisuuksia ja vastuita. Näitä kutsutaan perintöoikeudellisiksi säännöksiksi. Perintö ja sen jako saattavat merkitä pitkää ja vaikeaa prosessia, jolloin perintöoikeudelliset säännökset olisi hyvä tuntea. Perintö-osuudesta löydät artikkeleita, jotka koskevat muun muassa kuolinpesän ositusta, kuolinpesän hallintoa ja perinnöstä luopumista. Laki24 tarjoaa kattavat tiedot jokaisesta aihealueesta.

Perunkirjoituksen laiminlyönti ›

Perunkirjoituksen laiminlyönti johtaa lopulta siihen, että käräjäoikeus määrää sopivaksi katsomansa henkilön perunkirjoitusta suorittamaan. Perukirjan laatiminen on sen pesän osakkaan velvollisuus, joka pitää kuolinpesää hallussaan taikka joka muuten parhaiten tuntee pesän tilan. Perunkirjoitus on perinnönjättäjän oikeudenomistajien tekemä veroilmoitus siitä omaisuudesta, mitä heille perintönä tulee. Samoin kuin muutkin veronalaiset tulot, myös perinnöt on ilmoitettava verottajalle. Perunkirjoitus on pidettävä Lue lisää ›

Perunkirjotuksen kumoaminen ›

Perunkirjotuksen kumoaminen ei ole yleensä mahdollista. Kumoaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että väärin tehtyä perunkirjoitusta täydennetään oikeilla tiedoilla. Perunkirjotuksen kumoaminen Suomen oikeuskäytäntö ei tunne sellaista menettelyä, jossa perunkirjoitus voitaisiin kumota eli perua tai poistaa kokonaan. Jos perukirjaa rasittaa liian kovat muoto tai sisältö virheet, voidaan kyllä katsoa niin, ettei perunkirjoitusta ole lainkaan laadittu. Siinä tapauksessa, että perukirjassa Lue lisää ›

Perunkirjoitukseen tarvittavat virkatodistukset ›

Perunkirjoitukseen tarvittavat virkatodistukset muodostavat kokonaisuudessaan sen ”sukuselvityksen”, joka perukirjaa varten pitää tehdä. Perunkirjoitukseen tarvittavat virkatodistukset tilataan joko henkilön kotipaikan ja entisen asuinpaikan seurakunnasta tai Digi- ja väestötietovirastosta. Digi- ja väestötietovirasto antaa otteita väestötietorekisteristä, missä on kirjattuna kaikki kansalaiset, myös ne, jotka eivät ole kirkon jäseniä. Kirkon jäsenet voivat kuuluva ev.lut kirkkoon tai ortodoksiseen kirkkoon, joilla Lue lisää ›

Perunkirjoitukseen kutsuminen ›

Perunkirjoitukseen kutsuminen tehdään kirjallisesti tai suullisesti. Kutsu on toimitettava kaikille pesän osakkaille ja muille oikeudenomistajille. KeNET on kutsuttava perunkirjoitukseen Perunkirjoitukseen on toimitettava kutsu kaikille pesän osakkaille. Pesän osakkaita ovat perilliset ja leski niin kauan, kunnes ositus lesken ja perinnönjättäjän perillisten välillä on toimitettu. Käytännössä ositusta ei ole toimitettu ikinä ennen perunkirjoitusta ja vaikka ositus olisikin Lue lisää ›

Perunkirjoituksen uskottu mies ›

Mitä perunkirjoituksen uskottu mies tarkoittaa? Perunkirjoitukseen tarvitaan pesän ilmoittajan lisäksi kaksi uskottua miestä, jotka ulkopuolisina merkitsevät perukirjaan kuolinpesän tilanteen ja arvioivat kuolinpesän varat ja velat. Säännökset perunkirjoituksen toimittamisesta löytyvät perintökaaressa. ”Osakkaan, jonka hoidettavana pesän omaisuus on, tahi pesänselvittäjän tai testamentin toimeenpanijan on määrättävä perunkirjoituksen aika ja paikka sekä valittava sitä toimittamaan kaksi uskottua miestä.” Pesän Lue lisää ›

Perunkirjoituksen lisäaika ›

Perunkirjoituksen lisäaika haetaan verottajalta silloin, kun perunkirjoitusta ei ehditä toimittaa kolmen kuukauden kuluessa perinnönjättäjän kuolemasta. Perunkirjoituksen toimittaa sellainen henkilö, joka tuntee parhaiten pesän tilan. Häntä kutsutaan pesän ilmoittajaksi. Pesän ilmoittaja kutsuu perunkirjoitusta pitämään kaksi uskottua miestä. Uskotut miehet arvioivat pesän varat ja velat. Pesän varat ja velat sekä muut pesää koskevat tiedot ilmoittaa uskotuille miehille Lue lisää ›

Mitä perunkirjoituksen jälkeen? ›

Mitä perunkirjoituksen jälkeen? Perunkirjoitus on pakollinen asia, joka on aina hoidettava kuoleman jälkeen. Seuraavana vuorossa ovat ositus ja perinnönjako. Perunkirjoituksella on kaksi funktiota. Ensinnäkin perunkirjoituksessa laadittava perukirja toimii veroilmoituksena. Perukirjan perusteella verottaja tekee perintöverotusta koskevat päätökset. Toisekseen perukirja toimii myöhemmän mahdollisen osituksen ja perinnönjaon pohjana. Verotus Perunkirjoituksen jälkeen odotettavissa on siis perintöveropäätös. Jokainen, joka perii Lue lisää ›

Perunkirjoituksen hinta ›

Mikä on perunkirjoituksen hinta? Perunkirjoituksen hinta voi vaihdella satasista tuhansiin euroihin. Hinnoitteluun vaikuttaa pesän laajuus ja haastavuus. Perunkirjoituksen hintaan vaikuttaa moni asia. Perunkirjoitukselle ei ole ns. listahintaa eikä lainsäädännössä ole määritelty sen enempää vähimmäis- kuin enimmäishintojakaan. Perunkirjoituksen hinta määräytyy vapaiden markkinoiden logiikalla. Perunkirjoituksen hinta on vapaasti sovittavissa uskottujen miesten kanssa. Perunkirjoituksia tekee lakimiesten lisäksi myös Lue lisää ›

Perunkirjoitus ›

Perintökaaren mukaisesti perunkirjoituksen toimituttaa sellainen henkilö, joka parhaiten tuntee pesän tilan. Häntä kutsutaan pesän ilmoittajaksi. Pesän ilmoittaja kutsuu perunkirjoitusta pitämään kaksi uskottua miestä. Pesän varat ja velat sekä muut pesää koskevat tiedot ilmoittaa uskotuille miehille pesän ilmoittaja. Perunkirjoitus on toimitettava kolmen (3) kuukauden kuluessa kuolemasta. Ellei siihen aikatauluun ehditä, voi verottajalta pyytää kirjallisella hakemuksella lisäaikaa Lue lisää ›

Perunkirjoitukseen voidaan käyttää valtakirjaa ›

Pitääkö kuolinpesän osakkaan antaa toiselle perunkirjoitus valtakirja, jos ei itse osallistu perunkirjoitukseen? Voi antaa, mutta se ei ole välttämätöntä. Perunkirjoitus on toimitettava jokaisen kuolleen henkilön jälkeen kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Perunkirjoituksen toimituttaa se henkilö, joka parhaiten tuntee pesän tilan. Häntä kutsutaan pesän ilmoittajaksi. Pesän ilmoittaja kutsuu perunkirjoitusta pitämään kaksi uskottua miestä. Uskotut miehet arvioivat pesän varat Lue lisää ›

Lakiosa

Lakiosa on aina puolet perintöosasta. Vain rintaperillisellä on oikeus lakiosaan. Perinnönjättäjä voi testamentilla pienentää lakiosaa tai sulkea rintaperillisen pois perinnöstään. Tällöin rintaperillinen ei saa automaattisesti lakiosaansa, vaan hänen on esitettävä sitä koskeva lakiosavaatimus.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua perhe- ja perintöoikeuteen liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon 0600 111 31 mikäli tarvitset apua kysymykseesi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1

Ole yhteydessä henkilöön, joka on kykenevä toimimaan pesänjakajana tai auttamaan pesänselvityksessä/-jaossa.

2

Selvitä onko vainaja tehnyt testamenttia sekä järjestele muut tärkeät paperit kuntoon. Toimita ne pesänjakajalle.

3

Pesänjakaja toimittaa mahdollisen osituksen tai omaisuuden erottelun.

4

Perunkirjoituksen jälkeen pesänjakaja toimittaa Verohallinnolle perukirjan, joka toimii perintöverotuksen pohjana.