Lapsensurma

Lapsen murha Mikäli nainen surmaa synnytyksestä johtuvassa uupumuksessa tai ahdistuksessa lapsensa, katsotaan teko lapsensurmaksi. Lapsensurmasta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta. Teon yritys on rangaistava. Lapsensurma, joka… Lue lisää »

Kuolemantuottamus

Mikäli henkilö aiheuttaa toisen kuoleman huolimattomuudellaan, katsotaan teko kuolemantuottamukseksi. Kuolemantuottamuksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Heitteillepano

Mikäli henkilö saattaa toisen avuttomaan tilaan tai jättää sellaiseen tilaan henkilön, josta hän on velvollinen huolehtimaan, ja siten aiheuttaa vaaraa tämän hengelle tai terveydelle, katsotaan teko heitteillepanoksi. Heitteillepanosta tuomitaan sakkoa… Lue lisää »

Kirjanpitorikos

Mikäli kirjanpitovelvollinen, tämän edustaja, kirjanpitovelvollisessa oikeushenkilössä tosiasiallista määräysvaltaa käyttävä tai se, jonka tehtäväksi kirjanpito on toimeksiannolla uskottu, laiminlyö liiketapahtumien kirjaamista tai tilinpäätöksen laatimista vastoin kirjanpitolainsäädännön mukaisia velvollisuuksia; taikka, merkitsee kirjanpitoon… Lue lisää »

Kilpailumenettelyrikos

Mikäli toimija elinkeinotoiminnassa käyttää omaa tai toisen elinkeinotoimintaa koskevaa totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa ilmaisua ja näin aiheuttaa toiselle elinkeinonharjoittajalle vahinkoa, katsotaan tämän syyllistyvän kilpailumenettelyrikokseen. Kilpailumenettelyrikoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi… Lue lisää »

Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta

Mikäli henkilö kuljettaa, ohjailee tai ohjaa moottorikäyttöistä ajoneuvoa, raitiovaunua, junaa, alusta tai ilma-alusta ilman ajo-oikeutta tai ilman vaadittavaa pätevyyttä osoittavaa lupakirjaa, katsotaan hänen syyllistyvän kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta. Kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta… Lue lisää »

Junaliikennejuopumus

Mikäli henkilö kuljettaa junaa tai toimii muussa junaturvallisuuteen olennaisesti vaikuttavassa tehtävässä nautittuaan alkoholia niin, että hänen verensä alkoholipitoisuus tehtävän aikana tai sen jälkeen on vähintään 0,5 promillea tai että hänellä… Lue lisää »

Ilmaliikennejuopumus

Mikäli henkilö ohjaa ilma-alusta tai toimii sen miehistön jäsenenä tai muussa lentoturvallisuustehtävässä nautittuaan alkoholia niin, että hänen verensä alkoholipitoisuus tehtävän aikana tai sen jälkeen on vähintään 0,5 promillea tai että… Lue lisää »

Väliaikainen ajokielto

Millä perusteella poliisi voi asettaa väliaikaisen ajokiellon? Poliisi voi määrätä ajo-oikeuden haltijan väliaikaiseen ajokieltoon ja ottaa ajokortin haltuunsa, jos on todennäköisiä syitä epäillä hänen syyllistyneen rattijuopumukseen, törkeään rattijuopumukseen tai törkeään… Lue lisää »

Ehdollinen ajokielto

Voiko ajokielto olla ehdollinen? Ajokielto voidaan määrätä myös ehdollisena, jollei yleinen etu muuta vaadi ja jos ajo-oikeus on ajokieltoon määrättävälle ammatin takia välttämätön. Ehdollinen ajokielto ei kuitenkaan tule kysymykseen, jos… Lue lisää »