Kätkemisrikkomus

Mikäli kätkemisrikos tai tuottamuksellinen kätkemisrikos, ottaen huomioon ottaen omaisuuden arvo tai muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko kätkemisrikkomukseksi. Kätkemisrikkomuksesta tuomitaan sakkoa. Virallinen syyttäjä ei saa nostaa… Lue lisää »

Ammattimainen kätkemisrikos

Jos ryhtyminen rikoksella saatuun omaisuuteen on laajamittaista ja ammattimaista, katsotaan teko ammattimaiseksi kätkemisrikokseksi. Ammattimaisesta kätkemisrikoksesta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään kuusi vuotta.

Joukkotuhon valmistelu

Joukkotuhon valmistelulla tarkoitetaan tilannetta, jossa toimija sopii toisen kanssa joukkotuhonnasta, taikka laatii joukkotuhosuunnitelman päämääränään joukkotuhon aikaansaaminen. Joukkotuhon valmistelusta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta.

Joukkotuho – Johdon tuomitseminen

Sotilaallinen ja muu esimies tuomitaan joukkotuhosta tai sen yrityksestä rangaistukseen kuin tekijä tai osallinen, mikäli kyseessä on tilanne, jossa tekoon ovat syyllistyneet esimiehen tosiasiallisessa määräysvallassa ja valvonnassa olevat joukot tai… Lue lisää »

Joukkotuho

Joukkotuholla tarkoitetaan tilannetta, jossa toimija pyrkii joko kokonaan tai osittain hävittämään jonkin kansallisen, etnisen, rodullisen, uskonnollisen tai niihin rinnastettavan kansanryhmän siten, että toimija joko surmaa ryhmän jäseniä; tai, aiheuttaa ryhmän… Lue lisää »

Surma

Mikäli tappo on, ottaen huomioon rikoksen poikkeukselliset olosuhteet, rikoksentekijän vaikuttimet taikka muut rikokseen liittyvät seikat, kokonaisuutena arvostellen tehty lieventävien asianhaarojen vallitessa, katsotaan teko surmaksi. Surmasta tuomitaan vankeutta vähintään neljä ja… Lue lisää »

Pelastustoimen laiminlyönti

Mikäli henkilö tietäen toisen olevan hengenvaarassa tai vakavassa terveyden vaarassa on antamatta tai hankkimatta tälle sellaista apua, jota hänen mahdollisuutensa ja tilanteen luonne huomioon ottaen voidaan kohtuudella häneltä edellyttää, katsotaan… Lue lisää »

Pahoinpitely

Mikäli henkilö tekee toiselle ruumiillista väkivaltaa taikka ilman tällaista väkivaltaa vahingoittaa toisen terveyttä, aiheuttaa toiselle kipua tai saattaa toisen tiedottomaan tai muuhun vastaavaan tilaan, katsotaan teko pahoinpitelyksi. Ruumiillisen väkivallan tekeminen… Lue lisää »

Murha

Mikäli tappo tehdään vakaasti harkiten; taikka, erityisen raa’alla tai julmalla tavalla; taikka, vakavaa yleistä vaaraa aiheuttaen; taikka mikäli tapolla tapetaan virkamies hänen ollessaan virkansa puolesta ylläpitämässä järjestystä tai turvallisuutta taikka… Lue lisää »

Lievä pahoinpitely

Mikäli pahoinpitely on, ottaen huomioon väkivallan, ruumiillisen koskemattomuuden loukkauksen tai terveyden vahingoittamisen vähäisyys taikka muut rikokseen liittyvät seikat, kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko lieväksi pahoinpitelyksi. Lievästä pahoinpitelystä tuomitaan sakkoa. Virallinen… Lue lisää »